РЕШЕНИЕ
№567
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1344/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2021-2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Писмо с вх. №ПО-09-18932/10.11.2021 г., главният секретар на Областна Дирекция  „Земеделие“ – Стара Загора е отправил искане до Общински съвет - Казанлък, на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ,  за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, на ползвателите на съответните масиви, по цена в размер на средното рентно плащане за землището.

Съгласно чл.37 в от ЗСПЗЗ  масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на Областната дирекция "Земеделие". Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ, комисията изготвя доклад до директора на Областната дирекция "Земеделие", който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по чл.37в, ал.3, т.2  от ЗСПЗЗ, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на Областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 октомври на съответната година. В масивите за ползване могат да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.

Съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, директорът на Областната дирекция „Земеделие" след влизането в сила на заповедта по ал.4 подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. 

 

Заповедите на Директора на ОД – „Земеделие "– Стара Загора по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ са:

ЗАПОВЕД №ПО-09-1253-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1250-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1258-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1416-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1257-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1421-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1256-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1252-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1420-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1419-2/15.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1417-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1254-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1448-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1449-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1255-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1422-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1431-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1425-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1424-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1423-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1427-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1429-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1428-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1426-2/25.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1430-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1418-2/11.10.2021 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1.  Дава съгласие да се предоставят за ползване, за стопанската 2021/2022 г., общински имоти -  полски пътища, заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване, определени със заповеди на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ – Стара Загора, за съответното землище, както следва:

ЗАПОВЕД №ПО-09-1253-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1250-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1258-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1416-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1257-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1421-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1256-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1252-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1420-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1419-2/15.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1417-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1254-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1448-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1449-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1255-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1422-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1431-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1425-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1424-2/11.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1423-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1427-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1429-2/11.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1428-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1426-2/25.10.2021 г.,

ЗАПОВЕД №ПО-09-1430-2/25.10.2021 г., ЗАПОВЕД №ПО-09-1418-2/11.10.2021 г.,

по цена в размер на средното рентно плащане за него. 

2. Ползвателите,  на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договорите за ползване на предоставените имоти след внасяне на сумата, определена за ползване на полските пътища по банкова сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.