РЕШЕНИЕ
№569
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

Относно: ОС_1328/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане на Станислав Проданов от гр. Казанлък, което е в размер на 1 100,64 лв.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък е постъпила преписка от Администрацията на Президента на Република България, образувана по Молба с вх. №94-05-76/1 от 30.12.2020 год. от Станислав Проданов, с адрес гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ за опрощаване на дължими държавни вземания.

Съобразено с процедурата по опрощаване е окомплектована преписка по случая, в следствие попълнените и подписани от молителя, декларации за семейно положение, материално и имотно състояние, както и за съгласие за разкриване на данни, представляващи данъчна и осигурителна информация.

Въз основа на горепосочените декларации и събраната информация от Общинска администрация е видно, че молителя не е семеен и живее с майка си на посочения по горе постоянен адрес. Близките членове на семейството му са майка, сестра от предишен брак на майка му и брат, които се водят на адрес в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“. Брат му живее сам на друг адрес в гр. Казанлък. Станислав Проданов притежава 1/12 идеална част от наследствен имот на постоянния си адрес в гр. Казанлък с данъчна оценка за нея на стойност 3 646,10 лв. и ¼ идеална част от имота в който живее брат му в гр. Казанлък с данъчна оценка за нея на стойност 9 909,40 лв. Съсобственици на двата имота са майка му Танка Проданова, сестра му Ивелина Ищенко и брат му Драган Проданов. Станислав Проданов представя епикриза от Психиатрично отделение на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък с диагноза ''''''''''. Безработен е. Получавал е месечна социална помощ на осн. чл.9 от ППЗСП през периода 01.02.2020 год. – 31.12.2020 год. През м. август 2020 год. е получил целева помощ за отопление на осн. Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008 год.

В предоставената от молителя справка за задълженията му от пропуснато здравно осигуряване в - периода от 08.03.2016 год. до 31.12.2019 год. дължимата сума заедно с лихвите към 22.12.2020 год. е 1 100,64 лв.

От предоставената информация на ТД на НАП, гр. Пловдив е видно, че здравноосигурителните вноски  на лицето Станислав Проданов могат да бъдат събрани.

 

Окомплектованата преписка съдържа :

- Писмо с изх. №94-05-76/1 от 30.12.2020 год. от Администрация на Президента на Република България;

- Молба от Станислав Проданов до Президента на Република България;

- Декларация за семейно и материално положение на Станислав Проданов;

- Декларация за разкриване на данни за материално и имотно състояние на Станислав Проданов;

- Писмо №61-01-38#3/05.02.2021 год. до Началник – отдел ГРАО Община Казанлък;

- Въпросник-сведение за семейно положение на длъжника Станислав Проданов;

- Писмо №61-01-38#2/05.02.2021 год. до Директор – Дирекция „Местни приходи“ Община Казанлък;

- Удостоверение по декларирани данни от Община Казанлък на Станислав Проданов;

- Удостоверение №7404056648/22.02.2021 год. за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК на имот на Станислав Проданов;

- Удостоверение №7404056649/22.02.2021 год. за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК на имот на Станислав Проданов;

- Писмо №61-01-38#1/05.02.2021 год. до Директор – Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Казанлък;

- Писмо №61-01-38#5/09.02.2021 год. от Дирекция „Социално подпомагане“ Казанлък за изплатени помощи/добавки на Станислав в Проданов;

- Писмо №61-01-38#7/26.02.2021 год. до ТД на НАП, гр. Пловдив;

- Писмо №06-00-314/20.04.2021 год. от ТД на НАП, гр. Пловдив и наш вх. №61-01-38#8/26.10.2021 г.

- Епикриза на Станислав Проданов;

- Справка за задълженията на Станислав Проданов към 22.12.2020 год.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Предлага на Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане посочено в придружителните документи към молбата на молителя Станислав Проданов, с адрес гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“.

 

2. Да се изпрати напълно окомплектованата преписка на вниманието на Администрацията на Президента на Република България.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Президента на Република България и Станислав Проданов, с адрес гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“.

 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.