РЕШЕНИЕ
№570
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

Относно: ОС_1329/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане на Драган Проданов от гр. Казанлък, което е в размер на 960,46 лв.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък е постъпила преписка от Администрацията на Президента на Република България, образувана по Молба с вх. №94-05-75/1 от 30.12.2020 год. от Драган Проданов, с адрес гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ за опрощаване на дължими държавни вземания.

Съобразено с процедурата по опрощаване е окомплектована преписка по случая, в следствие попълнените и подписани от молителя, декларации за семейно положение, материално и имотно състояние, както и за съгласие за разкриване на данни, представляващи данъчна и осигурителна информация.

Въз основа на горепосочените декларации и събраната информация от Общинска администрация е видно, че молителя не е семеен и живее сам на адрес в гр. Казанлък, ул. „Шейновска“ №13, а не по постоянния си адрес. Близките членове на семейството му са майка, сестра от предишен брак на майка му и брат, които се водят на адрес в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“. Притежава 1/12 идеална част от наследствен имот на постоянния си адрес в гр. Казанлък с данъчна оценка за нея на стойност 3 646,10 лв. и ¼ идеална част от имота на който живее в гр. Казанлък с данъчна оценка за нея на стойност 9 909,40 лв. Съсобственици на двата имота са майка му Танка Проданова, сестра му Ивелина Ищенко и брат му Станислав Проданов. Драган Проданов е освидетелстван е с ЕР на ТЕЛК №3714 от 13.11.2019 год. със 80% степен на увреждане без чужда помощ. Получава парични средства от пенсията си, в размер на 155,79 лв. месечно и добавка на осн. чл.70 от Закона за хората с увреждания в размер на 50,00 лв месечно. През м. август 2020 год. е получил целева помощ за отопление на осн. Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008 год.

В предоставената от молителя справка за задълженията му от пропуснато здравно осигуряване за периода от 01.11.2015 год. до 23.01.2019 год. дължимата сума заедно с лихвите към 22.12.2020 год. е 960,46 лв.

От предоставената информация на ТД на НАП, гр. Пловдив е видно, че здравноосигурителните вноски  на лицето Драган Проданов могат да бъдат събрани.

Окомплектованата преписка съдържа :

- Писмо с изх. №94-05-75/1 от 30.12.2020 год. от Администрация на Президента на Република България;

- Молба от Драган Проданов до Президента на Република България;

- Декларация за семейно и материално положение на Драган Проданов;

- Декларация за разкриване на данни за материално и имотно състояние на Драган Проданов;

- Писмо №61-01-37#4/05.02.2021 год. до Началник – отдел ГРАО Община Казанлък;

- Въпросник-сведение за семейно положение на длъжника Драган Проданов;

- Писмо №61-01-37#3/05.02.2021 год. до Директор – Дирекция „Местни приходи“ Община Казанлък;

- Удостоверение по декларирани данни от Община Казанлък на Драган Проданов;

- Удостоверение №7404056431/11.02.2021 год. за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК на имот на Драган Проданов;

- Удостоверение №7404056527/15.02.2021 год. за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК на имот на Драган Проданов;

- Писмо №61-01-37#2/05.02.2021 год. до Директор – Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Казанлък;

- Писмо №61-01-37#6/09.02.2021 год. от Дирекция „Социално подпомагане“ Казанлък за изплатени помощи/добавки на Драган Проданов;

- Писмо №61-01-37#1/05.02.2021 год. до Директор – ТП на НОИ гр. Стара Загора;

- Писмо №61-01-37#7/15.02.2021 год. и удостоверение №9101-23-30#1 от 12.02.2021 год. от Директор – ТП на НОИ гр. Стара Загора;

- Писмо №61-01-37#10/26.02.2021 год. до ТД на НАП, гр. Пловдив;

- Писмо № 06-00-313/26.10.2021 год. от ТД на НАП, гр. Пловдив и наш изх. №61-01-37#1126.10.2021 г.

- ЕР на ТЕЛК №3714 от 13.11.2019 год.;

- Справка за задълженията на Драган Проданов към 22.12.2020 год.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Предлага на Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане посочено в придружителните документи към молбата на молителя Драган Проданов, с адрес гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ .

 

2. Да се изпрати напълно окомплектованата преписка на вниманието на Администрацията на Президента на Република България.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Президента на Република България и Драган Проданов, с адрес гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“.

 

Участвали в гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.