РЕШЕНИЕ
№572
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30


Относно: ОС_1342/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.97.4 по КККР на гр. Казанлък, местност "Големите ливади", при съседи: 35167.97.3, 35167.97.5, 35167.97.11 и 35167.96.449.; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Р-2661-2/29.10.2021 г. от Росен Филипов с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.97.4 по КККР на гр. Казанлък, местност „Големите ливади“, с цел промяна на предназначението на поземления имот за неземеделски нужди в съответствие с предвиждането на ОУП на община Казанлък.

Поземлен имот с идентификатор 35167.97.4 е с площ 2025 кв.м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 4, при съседи: 35167.97.3, 35167.97.5, 35167.97.11 и 35167.96.449. Намира се източно от общински път IV клас Казанлък - с. Oвощник.

Съгласно ОУП на община Казанлък, имотът попада в Смесена многофункционална зона /Смф/ .

Според данните от Заданието за проектиране, Възложителят желае да бъде изработен ПУП-план за застрояване на имота, който ще послужи за провеждане на процедурите по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна на предназначението на поземления имот за неземеделски нужди. Предназначението на поземления имот, определено с ПУП,  ще бъде: „за обществено и делово обслужване, спорт и атракции“, което е в съответствие с допустимото в зоната Смф съгласно ОУП. Показателите за застрояване, посочени в скицата - предложение за ПУП-ПЗ, отговарят на установените за зоната, а именно:  макс. Пл. застр.=70%; макс. Кинт=2,5, мин. Пл. озел=30%, макс. височина =15м.

Транспортният достъп до имота се осъществява от общински път ПИ 35167.96.449, с НТП: селскостопански, горски, ведомствен път. Имотът не е електроснабден и не е присъединен към ВиК мрежа. Същите ще се предвидят на следващ  етап с отделен ПУП- парцеларен план.

Извън границите на урбанизираните територии застрояване може да се извърши съгласно чл.59, ал.1 от ЗУТ въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, след промяната на предназначението на земята.         

Инвестиционното предложение изпълнява изискването на чл.125, ал.8 от ЗУТ - не определя рамка на инвестиционно предложение по Приложение №1 и Приложение №2 на ЗООС и не попада в защитен зона или в защитена територия за опазване на културното наследство, поради което не подлежи на съгласуване с МК и МОСВ.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.       

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.4 по КККР на гр. Казанлък, местност „Големите ливади“, при съседи: 35167.97.3, 35167.97.5, 35167.97.11 и 35167.96.449.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Росен Филипов, с адрес: гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг.

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.