РЕШЕНИЕ
№573
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30

 

Относно: ОС_1364/23.11.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение към Фонд "Социална закрила" на Министерството на труда и социалната политика.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Министерство на труда и социалната политика откри процедура за набиране на проектни предложение за финансиране по фонд „Социална закрила“ за календарната 2021 г. По целевата програма ще бъдат финансирани дейности, свързани с обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, оптимизиране условията на труд, осигуряване на съвременно и енергоспестяващо оборудване на Домашен социален патронаж и обществените трапезарии, които се утвърдиха като една от най-важните публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено цялото общество. Разпределението на средствата по фонд „Социална закрила“ се осъществява съгласно Методика, утвърдена със Заповед №РД-01-788/16.12.2019 г.

Община Казанлък е допустим кандидат за отпускане на средства по фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за строително-ремонтни дейности на съществуваща материална база на Домашен социален патронаж в гр. Казанлък.

С цел подобряване на функционалността на Домашен социален патронаж и в съответствие със съвременните норми за проектиране е необходимо да бъдат изпълнени строително-монтажни/ремонтни дейности за осигуряване на достъпна среда на сградата за предоставяне на социални услуги и подмяна на дограма с цел повишаване на енергийната ефективност на помещението. Текущите условия на помещението не позволяват лесен достъп на инвалиди като фасадата на сградата, тоалетните и санитарните възли не отговарят на изискванията за достъпна среда. Община Казанлък изготвя инвестиционно намерение, което предвижда ремонтни дейности на съществуващото помещението, в което се помещава социалната услуга Домашен социален патронаж.

Финансовата рамка за всяко проектно предложение за реализиране на проекти за строително-монтажни/ремонтни работи на материалната база е със следните параметри:

- Съфинансиране от кандидата – най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение;

- Финансиране от ФСЗ – до 50 000 лв. с ДДС.

Съгласно утвърдената Методика за разпределение на средствата по ФСЗ:

1. Кандидатът следва да осигури съфинансиране, което следва да бъде не по-малко от 10% от общата стойност на проекта.

2. При сключване на договор за финансиране кандидатът се задължава да не променя предназначението и да не извършва разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности, за период 3 (три) години от срока на приключване на договора, както да поддържа и съхранява материалната база.

3. При сключване на договор за финансиране бенефициентът се задължава да запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото оборудване и обзавеждане за срок от 3 (три) години от срока на приключване на договора.

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред ФСЗ за реализиране на проекти за строително-монтажни/ ремонтни работи на материалната база по Целева програма „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“ е 14.01.2022 г. като проектните предложения се финансират спрямо постъпването им във ФЗС и разпределянето на финансовия ресурс.

Моля, настоящият доклад да бъде включен в дневния ред на Общински съвет Казанлък по реда на чл.64, ал.6 от ПОДОС на следващото редовно заседание, тъй като решението е необходимо за кандидатстване по проекта преди предвидения краен срок – 14.01.2022 г. По този начин ще се осигури по-голяма възможност за финансиране на нашето проектно предложение, тъй като средствата по програмата са ограничени.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“, утвърдена със Заповед №РД-01-778/16.12.2019 г. на министъра на труда и социалната политика и Обявление за откриване на процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от фонд „Социална закрила“, одобрено със Заповед №РД-25-7/26.10.2021 г. на Министъра на труда и социалната политика,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение за извършване на строително-ремонтни дейности на материална база на  Домашен социален патронаж – гр. Казанлък за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за максимално допустимия размер за безвъзмездно финансиране – до 50 000 лв. с ДДС.

2. Дава съгласие Община Казанлък да осигури съфинансиране в размер до 20% от общата стойност на проекта от бюджета на Община Казанлък.

3. Дава съгласие Община Казанлък да не променя предназначението и да не се извършват разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности за период 3 (три) години от срока на приключване на договора, както и да поддържа и съхранява материалната база.

4. Задължава Община Казанлък, при сключване на договор за финансиране на проект, да не променя предназначението и да не извършва разпоредителни сделки с недвижимия имот за период 3 (три години) от срока на приключване на договора, както и да поддържа и съхранява материалната база.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 30/11/2021 г.