ПОКАНА № 31

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, предложение трето от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ и чл.137-139 от ТЗ, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 20.12.2021 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1391 / 10.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №№ 1, 3, 4, 5 и 13.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1390 / 10.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Казанлък 2014-2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1393 / 10.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1387 / 09.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С писмо вх. № ОС-1398/13.12.2021 г., вносителят прави изменение в мотивите на доклада, в частта на абзац 1. С писмо вх. № ОС-1404/17.12.2021 г., вносителят прави пояснения, съгласно становище на Мариета Пепелешкова - общински съветник в ПК-3 и ПК-8.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1354 / 16.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на Договор за учредено право на ползване №Д08-13/25.03.2021 г., върху недвижими имоти - частна общинска собственост и откриване производство по ликвидация на ”Казанлъшка Искра” ЕООД. С писмо вх. № ОС-1366/24.11.2021 г., вносителят не възразява, доклада да бъде разгледан в декемврийска сесия на ОбС, във връзка със становище на членове на ПК по култура, туризъм и вероизповедание относно искан от тях дебат за ликвидацията на търговското дружество.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1403 / 14.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на ценовата политика за билета за еднократно пътуване и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, във връзка с изпълнение на Договор № Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници; промяна в Приложение №3 от договора на видовете карти и приемане на актуални цени на билети и абонаментни карти.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД, гр. Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1345 / 12.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на изменение на план за улична регулация (ПУР) и на поземлени имоти за обекти на публична собственост (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ на част от ПУП - ”Централна градска част” и част от ПУП на кв. Новенски” в гр. Казанлък и следващите изменения към тях с обща площ 1910 дка, затворени от ул. ”Москва”, ул. ”Софроний Врачански”, ул. ”Кенали”, бул. ”Никола Петков”, ул. ”Капрони”, ул. ”Ген. Драгомиров” и ул. ”Александър Стамболийски”; 2. Изменение на план за регулация на части от квартали 15, 31, 44, 131, 132, 143, 164, 188, 198, 199, 201, 214, 229, 234, 235, 236, 254, 261-266, 268 и кръстовище между ул. “Христо Ботев, ул. “Македония“ и ул. “Сливница“ по плана на гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1378 / 01.12.2021 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2021 г. до 05.11.2021 г.
Изготвил: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1384 / 09.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 610,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 762 кв. м, представляваща УПИ I-66 в кв. 3а, по действащ ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1395 / 13.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., в частта на Приложение №2 и отмяна на Решение №519/30.09.2021 г. на ОбС-Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1394 / 10.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление, за срок от 10 /десет/ години на имот - частна държавна собственост и имот - частна общинска собственост на Общинско предприятие ”Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата”.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1388 / 09.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 300,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот проектен идентификатор 35167.505.9189, част от УПИ IV-106 - ”За жилищни нужди” - общинска частна собственост в кв. 92 по плана на гр. Казанлък и сключване на договор за прехвърляне на собственост. С писмо вх. № ОС-1392/10.12.2021 г., вносителят прилага Акт за частна общинска собственост № 4079/22.11.2021 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1356 / 16.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2022 г. и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2022 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1385 / 09.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект решение относно определяне размера на паричната гаранция на управителите на публичните предприятия - общински търговски дружества, която те дават за своето управление.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1383 / 07.12.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1352 / 16.11.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1380 / 03.12.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За кмет, оправомощен със Заповед №2194/30.11.2021 г. с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, план схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност ”Големите ливади”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Драгомир Петков - За кмет, оправомощен със Заповед №2194/30.11.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 522 От дата: 17.12.2021г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК