РЕШЕНИЕ
№ 575
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31

Относно: ОС_1391/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №№ 1, 3, 4, 5 и 13.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. С писмо с изх. №ФО-77/20.11.2021 г. на Министерство на финансите са отпуснати допълнителни целеви средства на Община Казанлък в изпълнение на ПМС№326/2021г. за изплащане на разходи за изпълнение на мерки свързани с COVID-19, изплащане на разходи по частични избори и субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии в общ размер на 1 291 344 лева.

С допълнителни писма с изх. №91-00-588/27.10.2021г на Министерство на финансите и с изх. №10-03-224/22.11.2021г. на Министерство на транспорта са дадени указания за разходването на средства.

1. В изпълнение на Постановлението Община Казанлък може да възстанови разходите по провеждане на частични местни избори в два тура в кметство Копринка, които възлизат на 40 567 лева.

Предвидените в първоначален план средства в размер на 37 960 лева за провеждане на тези избори, Ви предлагам да се прехвърлят към дейност 604 „Осветление на улици и площади“, параграф 10-16 „Вода, горива и енергия“.

2. COVID-19 поразява белия дроб, черния дроб, съдовете, като предизвиква тромботични процеси. С писмо с вх. №68-23-22/12.11.2021г. на д-р Красимир Пейчев – управител на „ДКЦ Поликлиника-Казанлък“ ЕООД предлага закупуването на ехограф за проследяване на черния дроб за борба с постковид синдрома в размер на 30 000 лева.

3. Във връзка с големия брой рентгенови снимки, които се правят в ДКЦ Поликлиника-Казанлък за увеличаване на скоростта за тяхната дигитализация и скъсяване времето на обработка, д-р Пейчев предлага и закупуване на DR за рентгеново отделение за 30 000 лева.

4. С писмо с вх. №29-18-17/04.11.2021г. на д-р Кети  Маналова – управител на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД предлага във връзка с лечението на пациенти с COVID-19 и в предвид задаващия се по-агресивен вариант на вируса да се закупи следната необходима апаратура:

- Интензивен респиратор – 28 890 лева;

- Система за мониториране на жизнено важни параметри на пациенти за ОАИЛ – 15 870 лева;

- 10 броя инфузионни помпи – 13 000 лева;

- Свързване на сектор „Кардиология“ и отделение по „Нервни болести“ с централна кислородна станция. Прогнозната стойност за кислородна инсталация е в размер на 5 000 лева;

5. Със своето писмо д-р Маналова предлага и продължаване подпомагането на храненето на медицинските работници в Ковид отделенията.

Предлагам Ви храненето да се организира чрез кетъринг фирма, като Болницата сключи договор с такава до края на епидемиологичната обстановка - 31.03.2022г. с прогнозна стойност 36 000 лева.

6. Със създаването на нов чл.28а от ЗМСМА /в сила от м.08.2020 г./ е законово уредена възможността общинските съвети да работят неприсъствено, при обявената епидемична обстановка, свързана с Covid-пандемията. През цялата 2021 г. ОбС Казанлък провежда заседанията на постоянните комисии и на общинския съвет онлайн. Докато при присъствените заседания дебатите са устни и не се документират на хартия, то при онлайн заседанията всеки съветник изпраща писменото си становище по поставения въпрос, а служителите ни принтират документите, обобщават ги и оформят окончателното становище на комисията.

Това на практика доведе до многократно увеличение на обема от документите, които се разпечатват и принтират. Последните задължително се прилагат към решенията на комисиите и съвета, като доказателство за спазване на правилата по установяване на самоличност, кворум и начин на гласуване от страна на съветниците.

Предвид горните констатации цитирани с Писмо с вх. №61-01-203 от 11.11.2021 г. на председателя на ОбС-Казанлък, Ви предлагам закупуване на оборудване за нуждите на Общински съвет - Казанлък във връзка с онлайн заседанията за сумата от 2 323 лева за лазерно мултифункционално устройство, 3 бр. монитори, 3 бр. компютърни мишки и 2 бр. слушалки с микрофон.

7. Домашен социален патронаж (ДСП) в Казанлък е наложила се социална услуга. С нея се удовлетворяват потребностите над 300 потребители по доставката на храна, хранителни продукти и лекарска до дома им. От започване на извънредното положение услугата се извършва на много доказано карантинирани и диагностицирани с COVID-19 пациенти. Служители на ДСП осигуряват и доставят храната в ковид отделенията в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Във връзка с гореизложеното е необходимо закупуването на превозно средство за разнос на храна до поставени под карантина потребители, за да се отдели услугата на здравите потребители. С писмо с вх.№25-05-5/26.11.21г. управителя на ДСП-Казанлък г-жа Пепа Димитрова предлага превозно средство „Форд транзит“ за сумата от 56 000 лева.

8. Общинско предприятие „КД и ПИС“ извършва дейности по сметопочистване и сметоизвозване в гр. Казанлък и обслужва 19-те кметства. Извършва дейности по озеленяване на тревни площи и зацветяване на паркове и алеи, отговаря за поддръжката на гробищен парк, ремонт и поддръжка на улично и парково осветление, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка, запълване на обособили се дупки по уличните платна, ремонтни дейности на общински сграден фонд и благоустройство на тротоарни площи, поддържане на пътната мрежа при зимни условия в Община Казанлък.

Пандемията с „Ковид 19“ наложи вземане на решения в професионален план и пренареждане на приоритетите. Като приоритетна дейност на предприятието стана дезинфекция на обществени места (спирки, паркове и други) на територията гр. Казанлък и останалите населени места от общината.

До този момент ОП КДиПИС е сключило договори с външна фирма за дезинфекция на улици и тротоарни пространства. Средствата за това са почти колкото да се закупи автомобил за тази дейност, а именно: техника за измиване и дезинфекция на улиците в гр. Казанлък и на  19-те населени места с конфигурация - самосвал, водоноска,  устройство за измиване и дезинфекция  на единична цена 238 000 лв.

Във връзка с обявената противоепидемична обстановка от разпространението на Covid 19 все по често се наблюдава заболяване на служители и техните семейства, в резултат на което се налага поставянето им под карантина. Голяма част от служителите имат малки деца и предвид обучението онлайн също се налага оставането им в къщи. За да се използва максимално човешкия ресурс и да не се възпрепятства работата администрацията, въпреки ограниченията, които ни налага Covid 19 пандемията, предприемаме действия за осигуряване на възможност за отдалечена работа на служителите. 

9. С цел да се осигури непрекъсваемост на работата на Информационната система на общинска администрация и осигуряване на възможност за отдалечена работа на служителите във връзка с мерките за Covid 19 и заповедта на здравния министър е необходимо да се предприемат следните неотложни мерки:

  • Подмяна на защитна стена SOPHOS, която към момента е виртуална машина с ново физическо устройство от типа MikroTik или рутер от друг производител, което да осигурява по-добра защита от зловредно съдържание. Така ще се предотврати спирането на интернет свързаността на общината в случай на спиране на работа сървъра и съответно възможност за предоставяне на част от административните услуги.
  • Подновяване на мрежовите комутатори (Switch) намиращи се на възлови места в информационната среда на община Казанлък. Необходими са минимум 6 бр. 48-портови комутатори. С подмяната ще се постигне стабилност в осигуряването на мрежова свързаност в сградите на общинска администрация и служителите, които работят отдалечено.
  • Поставяне на устройства за поддържане защита в електрозахранване (UPS) на важните мрежови устройства. С тази мярка се цели намаляване до минимум изгаряне и повреди на оборудването при токови удари.
  • Поставяне на резервно устройство за поддържане защита в електрозахранването (UPS) за сървърите при възникване на критични ситуации, свързани с ел. захранването.

С прилагането на гореописаните мерки ще се постигне непрекъсваемост на работата на Информационната система на общинска администрация, непрекъсваемост на предоставяните административни услуги и възможност за отдалечен достъп до работното място на служителите.

Необходимите средства за тези дейности са в размер на 90 120 лв.

10. За осигуряване безопасността и здравето на Общинска администрация и нейните разпоредители – детски градини, детски ясли, домове за стари хора, културни институти, кухня-майка, КДИПИС и други Ви предлагам закупуване на бързи антигени тестове за коронавирус, осигуряване на дезинфектанти, предпазни маски и други средства за превенция в размер на 15 000 лева.

Общия ресурс по изброените мерки от т.1 до т.11 е размер на 600 770 лева, като разлика 690 574 лева да остане в резерв до одобряването на нови предложения.

II. За нуждите на здравни кабинети в детски градини в град Казанлък е необходимо да се осигурят 13 бр. компютърни конфигурация с включени операционни системи с единична цена от 1 000 лева. Средства могат да бъдат осигурени от издръжката на кабинетите.

III. Предлагам изменение на обект от инвестиционната програма както следва – „Самосвал 18 тона втора употреба“ от на „Товарни автомобили - тип самосвал - 2 броя втора употреба, за нуждите на ОП КДиПИС“ без изменение на стойността.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година, като изменя Решение №350 от 09.02.2021 г. на ОбС-Казанлък, изменено с Решение №396 от 27.04.2021 г.,  изменено с Решение №477 от 25.11.2021 г., изменено с Решение №509 от 30.09.2021 г., изменено с Решение №544 от 25.11.2021 г. в следните точки:

Изменя т. 1. По приходите в размер от 76 086 130 лева на 77 377 474 лева, съгласно Приложение №1

1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 29 288 656 лева на 30 580 000 лева, в т.ч.:

Изменя т. 2 По разходите в размер от 76 086 130 лева на 77 377 474 лева, както следва:

2.2.За местни дейности  - общо разходи  в размер от 29 288 656 лева на 30 580 000 лева , в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 27 936 542 лева на 29 069126 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 352 114лева на 1 510 874 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

Изменя т.13. Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година в размер от 5 915 994 лева на 6 422 874 лева, съгласно Приложение №13.

Добавя т.53: Утвърждава средства в размер на 36 000 лева за финансово подпомагане  храненето на персонала в Ковид отделенията на  МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Средства се предоставят като субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия след представяне на разходооправдателни документи.

Добавя т.54: Утвърждава капиталови трансфери в размер на 62 760 лева за МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Средства се предоставят съгласно Приложение №13 за закупуване на интензивен респиратор, система за мониториране на жизнено важни параметри на пациенти за ОАИЛ, 10 броя инфузионни помпи, кислородна инсталация след представяне на разходооправдателни документи.

Добавя т.55: Утвърждава капиталови трансфери в размер на 60 000 лева за „ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“. Средства се предоставят съгласно Приложение №13 за закупуване на ехограф и DR за рентгеново отделение след представяне на разходооправдателни документи.

Добавя т.55: Прехвърля  капиталов трансфер в натура в размер на 5 000 лева на „ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“ във връзка с извършено препроектиране сградата на поликлиниката за внедряване мерки за енергийна ефективност, извършено по Договор №Д06-206/29.10.2018г. от „Елемент-АСК“ ООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 22/12/2021 г.