РЕШЕНИЕ
№ 576
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31


Относно: ОС_1390/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Казанлък 2014-2020 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общинският план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 година е приет с Решение № 923/23.04.2014 г. на Общински съвет, Протокол № 47. Стратегическият документ определя общата стратегическа рамка за развитието на общината по приоритети и мерки.

Съгласно чл. 34 от Закона за регионално развитие последваща оценка на изпълнението на Общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 година се извършва не по-късно от една година след изтичането на периода на действието на стратегическия документ.

В изпълнение на § 37 и § 39  от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), изпълнението, наблюдението и оценката на Общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 година  се довършват по реда, по който са започнали като компетентните органи по изпълнението, наблюдението и оценката на плановете запазват своите функции, правомощия и отговорности до края на действието на съответните документи.

Принципите за изготвяне, изпълнение, наблюдение и оценка са заложени в Закона за регионално развитие, Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие (2012-2022), регионални планове за развитие от ниво 2 (2014-2020), областни стратегии за развитие (2014-2020), общински планове за развитие (2014-2020).

Целта на наблюдението и оценката на регионалното развитие, дефинирана в чл. 30 от Закона за регионално развитие е постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за регионалното развитие.

Последващата оценка е органична част от мониторинговата система на стратегическото планиране, завършваща поредицата „предварителна – междинна – последваща” оценки. Всяка от тези оценки е функция от предходната и се стреми да подобри качеството на даден стратегически документ, както и успеваемостта в постигане на целите му. Оценките са инструмент за непрекъснат процес на наблюдение и подаване на сигнали за корекции на обекта. В случая, това е новият План за интегрирано развитие на община Казанлък 2021-2027.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местно самоуправление и местната администрация чл. 34 от Закона за регионалното развитие и в изпълнение на § 37 и § 39  от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.),

  

Р Е Ш И:

 

Приема Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 22/12/2021 г.