РЕШЕНИЕ
№ 578
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31

Относно: ОС_1387/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

В Общинска администрация Казанлък, постъпи Предложение с вх. № 68-23-21/03.11.2021 г. от д-р Красимир Пейчев – Управител на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък. Предложението касае, наемните цени за ползване на помещения от юридически лица находящи се в сградата на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, като аптеки, лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина и лаборатории.

            ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък отдава под наем свои обекти за лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина по реда на Наредба № 15 на Общински съвет Казанлък, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В Наредбата са определени и наемните цени за един квадратен метър наемна площ.

            Основен принцип при управлението и разпореждането с общинско имущество, в т.ч. и имущество на общински търговски дружества е пазарният механизъм при определяне на цените за това. В чл. 66, ал. 1, VI от наредбата са определени наемните цени при отдаване под наем на обекти за аптеки, лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина и лаборатории. Размера на наемите е определен с приемането на наредбата с Решение № 276/24.09.2009 г. и от тогава наемните цени не са актуализирани, което безспорно противоречи на пазарните принципи при управление и разпореждане с общинска собственост.

            За периода септември 2009 г. – септември 2021 г. индексът на потребителските цени за месец септември 2021 г. спрямо месец Септември 2009 г. е 124,5%, т.е. инфлацията за периода е 24,5%. През януари месец 2021 г. бе дадено начало на ремонтните дейности по сградата на ДКЦ Поликлиника – Казанлък. Изпълнени са мерки по енергийна ефективност: топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел. инсталация и осветителни тела в общите части на сградата.

Обновленията са по Проект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“ финансиран от Националния Доверителен Еко Фонд. Общата стойност на проекта – 804 008.41 лв. с ДДС, от които безвъзмездна помощ 680 762.18 лв. с ДДС.

            В Бюджет 2021 г. на Община Казанлък са планирани средства за вътрешни ремонти на ДКЦ „Поликлиника“. Средствата са предвидени за преустройство на първи етаж, както и за вътрешен ремонт на коридори и стълбища на 5-те етажа от сградата.

            Средствата са в размер 115 000 лв. Стойността на сградата към 30.11.2021 г. е 1 028 305,30 лв., като към 31.12.2020 г. е 220 707,20 лв. увеличила се е след извършените подобрения със 807 598,10 лв.

            С оглед изложеното считам за необходимо да бъдат завишени предвидените в наредбата наемни цени за отдаване под наем на аптеки, лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина и лаборатории. Увеличението се предлага взимайки предвид инфлационните процеси в страната и завишените разходи на дружеството свързани с поддържане и стопанисване на сградата, като се правят предложения за наемни цени на квадратен метър:

            Във връзка с гореизложеното предлагам изменение и допълнение в следните разпоредби:

- чл. 66, ал.1, VI. Обекти за аптеки и здравни дейности:

А. За аптеки: т.1 в гр. Казанлък Първа зона: сумата 11,00 лв. се заменя с 20,00 лв.

- чл. 66, ал.1, VI.Обекти за аптеки и здравни дейности:

Б. За лекарски кабинети: т.1 в гр. Казанлък: сумата 2,00 лв. се заменя с 4,00 лв.

- чл. 66, ал.1, VI.Обекти за аптеки и здравни дейности,

Г. За кабинети по дентална медицина и лаборатории: т.1 в гр. Казанлък: сумата 4,00 лв. се заменя с 8,00 лв.

2. Цели, които се поставят с  изменението и допълнението на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Целта на настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата е наемните цени на квадратен метър на предоставяните под наем обекти общинска собственост да бъдат завишени, взимайки предвид инфлационните процеси в страната и завишените разходи на дружеството свързани с поддържане и стопанисване на сградата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

Подобряване и стабилизиране на финансовото състояние на общинското търговско дружество, както и да може да покрива разходите за ползване на обектите, които през годините нарастват значително.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект за изменение и допълнение на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 16.11.2021 г. в рубриката ,,Обществени обсъждания“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 и ал. 4, предложение Второ от Закона за нормативните актове за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него.     На обявената дата за обществени консултации с граждани и заинтересовани лица на 23.11.2021 г. от 10:00 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, такива не се явиха. До момента на внасянето на настоящия доклад няма постъпили предложения. 

Проектът за нормативен акт бе публикуван и достъпен по-малко от 30 дни, но не по-малко от 14 дни. Това се наложи от обстоятелството, че освен настоящите правила от 01.01.2022 г. влиза в сила и Наредба № 19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, която дава права на управителите да стопанисват по по-добър начин имуществото на търговските дружества.

Разходите за поддръжка и стопанисване на имотите в следствие на настъпилата икономическа и здравна криза се завишиха неколкократно и това налага наемите да бъдат също завишени във възможно най-кратък срок, тъй като те са основен източник на приходи за поддръжка на имотите.

Внасям за разглеждане Проектът на нормативен акт в 22-дневен срок от публикуването, тъй като считам, че е налице хипотезата на чл.26, ал.4, предложение второ от ЗНА.“

В хода на дебата Николай Златанов направи предложение, а именно: В чл.66, ал.1, VI. Обекти за аптеки и здравни дейности, буква В – База за определяне наемни цени в здравните заведения на територията на град Казанлък в случаите на не прилагане преференциите по чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения – 22.00 лв.“, да отпадне.

Предложението се подложи на гласуване и бе прието от Общинския съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.8, чл. 11, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 от Закон за нормативните актове, 

 

Р Е Ш И:

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§1. В чл. 66, ал.1, VI. Обекти за аптеки и здравни дейности, А, За аптеки т.1 в гр. Казанлък Първа зона  сумата  „11,00 лв.“ се заменя с „20,00 лв.“

§2. В чл. 66, ал.1, VI. Обекти за аптеки и здравни дейности, Б, За лекарски кабинети

т.1 в гр. Казанлък  сумата „2,00 лв.“ се заменя с „4,00 лв.“

§3. В чл. 66, ал.1, VI.Обекти за аптеки и здравни дейности, Г, За кабинети по дентална медицина и лаборатории т.1 в гр. Казанлък сумата „4,00 лв.“ се заменя с „8,00 лв.“

§4. Текста от чл. 66, ал.1, VI.Обекти за аптеки и здравни дейности, буква Вотпада.

 

II. Наредбата влиза в сила от 01.01.2022 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Красимир Пейчев, Управител на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 22/12/2021 г.