РЕШЕНИЕ
№ 579
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31


Относно: ОС_1354/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на Договор за учредено право на ползване №Д08-13/25.03.2021 г., върху недвижими имоти - частна общинска собственост и откриване производство по ликвидация на "Казанлъшка Искра" ЕООД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че „Казанлъшка Искра“ ЕООД с ЕИК: 833121152 е общинско търговско дружество със 100 /сто/ процента общинско участие. Размерът на капитала е 5 000 лв. Дружеството е образувано с Решение №341/24.02.1995 г. на Общински съвет – Казанлък и е вписано в Търговския регистър с Решение №708/07.03.1995 г. на  Старозагорски окръжен съд, ф. дело №597/1995 г., том 2, рег. 1, стр. 32, парт. 16, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2.

Към настоящият момент дружеството е в тежко финансово състояние. Счетоводната загуба за 2020 г. е 7 577,99 лв., при печалба в размер на 3 170 лв. за 2019 г. Дружеството не разполага със собственост, която чрез отдаване под наем би му донесла допълнителни приходи.

С оглед на това, че Община Казанлък е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и е пряко заинтересована от доброто му финансово състояние и във връзка с постъпила Докладна записка с вх. №68-1420-2/28.01.2021 г. от Управителя инж. Симеон Стоилков, общината предложи да се учреди безвъзмездно право на ползване отново на два имота – общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда /Сладкарница „Чудомир“/, пл. „Севтополис“ №12, ет.1, обект 14, гр. Казанлък и Самостоятелен обект в сграда /Магазин „Нектар“/, бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ №23, ет.1, обект 35, гр. Казанлък. Това обаче не е основен предмет на дейността на дружеството.

От горе изложеното става ясно, че дружеството не може да акумулира приходи само от продажбата на вестник „Искра“ и да покрива разходите за дейността си.

Вестник „Искра“ е с трайна традиция, наложила се с годините и е важен за гражданите на община Казанлък. Необходимо е да се отбележи, че той няма да спре да се издава. За целта предлагат да се разкрият 2 щатни бройки към звено „Други дейности по икономика“, които ще гарантират издаването на вестник „Искра“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т. 2, т.9 и т.23 от ЗМСМА; чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и ал.2, чл.266 и чл.267 от ТЗ, във връзка с чл.5, ал.1, чл.21, ал.1, т.3 и чл.42, ал.1 от Наредба №19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, приета с Решение №275/24.09.2009 г., изм. с Решение №598/30.05.2013 г.

  

Р Е Ш И:

 

I. Да се прекрати Договор за учредяване безвъзмездно право на ползване №Д08-13/25.03.2021 г. върху недвижими имоти – частна общинска собственост, предоставени от Община Казанлък в изпълнение на Решение №356/25.02.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, считано от влизане в сила на настоящото решение.

1. Възлага на Кмета на Община Казанлък и на Управителя на „Казанлъшка Искра“ ЕООД да сключат анекс за прекратяване на договора.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Анекси към договорите за наем с наемателите на имотите, включени в договора при същите условия, както следва:

2.1. „Вики 29“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: общ. Казанлък, с. Долно Изворово, кв. „Средно Изворово“ №1, представлявано от Виктория Каишева;

2.2. „Торти Ивет“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Софроний Врачански“ №5, представлявано от Ивета Атова.

3. Упълномощава Управителят на „Казанлъшка Искра“ ЕООД да извърши всички необходими действия по предоставянето на имотите, включени в договора.

 

II. Открива производство по ликвидация на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, ЕИК: 833121152  със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2.

1. Определя срок за приключване на ликвидацията 12 месеца, считано от влизане в сила на настоящото решение.

2. Прекратява Договор №Д06.10-37/18.12.2020 г. за възлагане управлението на публичното предприятие - „Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр. Казанлък.

3. Назначава за ликвидатор на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, инж. Симеон Стоилков, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Никола Крушкин-Чолака“ №18А.

4. Одобрява проекта на договор за възлагане ликвидацията на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр. Казанлък.

5. Определяне месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 500 лв.

6. Упълномощава Кмета на Община Казанлък – Галина Стоянова, да подаде Заявление в Агенцията по вписванията за ликвидация на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, ЕИК: 833121152.

7. След вписване на новите обстоятелства, свързани с ликвидацията на дружеството, ликвидаторът да отправи покана на кредиторите на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.

8. Задължава ликвидатора на „Казанлъшка Искра“ ЕООД да представи пред Община Казанлък и Общински съвет – Казанлък съответните удостоверения от НОИ по чл.5, ал.10 от КСО и от НАП по чл.77, ал.2 от ДОПК, удостоверяващи липсата или наличието на задължения за осигуровки или публични вземания.

9. Задължава ликвидатора на „Казанлъшка Искра“ ЕООД към момента на приключване на ликвидацията на дружеството, да състави: Заключителен баланс и Доклад поясняващ заключителния баланс в ликвидация и да ги представи пред Общински съвет – Казанлък преди изтичане на срока по т.2 от настоящото решение.

10. След приемане на заключителния баланс и доклада, поясняващ баланса, ликвидаторът да внесе заявление в Търговския регистър за заличаване на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.

11. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите да се прехвърли в полза на едноличния собственик на капитала – Община Казанлък, като придобиват статут на частна общинска собственост и се управляват по ред, определен от Общински съвет – Казанлък.

12. Разноските, във връзка с извършване на ликвидацията на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр. Казанлък да се поемат от бюджета на Община Казанлък, тъй като дружеството не разполага със средства за извършване на ликвидацията.

 

III. Изменя Решение №8/19.12.2019 г. на Общински съвет – Казанлък, като увеличава числеността на звено „Други дейности по икономика“ с 2 /две/ щатни бройки, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и инж. Симеон Стоилков – Управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 22/12/2021 г.