РЕШЕНИЕ
№ 580
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31

Относно: ОС_1403/14.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на ценовата политика за билета за еднократно пътуване и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, във връзка с изпълнение на Договор № Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници; промяна в Приложение №3 от договора на видовете карти и приемане на актуални цени на билети и абонаментни карти.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с изпълнение на Договор №Д06 -1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници, е направен икономически анализ от дружество „Балканинвест” ЕООД, относно транспортна дейност, за периода, от юни до декември 2021 г., с цел оптимизация, продажбата на билети и карти за различните категории пътници. Анализът посочва, че поради множеството, динамично променящи се външни фактори, като инфлация, повишаване на осигурителните прагове и минималната работна заплата, както и осезаемото повишение цените на основните суровини, консумативи и материали, се повишават драстично основните разходи на превозвача, по дейност вътрешноградски транспорт.

Анализ на основните разходи на превозвача - дружество „Балканинвест” ЕООД:

 • Разход за  електроенергия  -  сериозното повишение цените на електроенергията за промишлени нужди. От данни за минали периоди /фактури на доставчик/ е видно, че само в рамките на 2 месеца, се наблюдава скок в цената за единица електроенергия над 50%.
 • Месец септември – цена за МВЧ/282 лв.
 • Месец октомври – цена за МВЧ/429 лв.

 

Разход за електроенергия на дружеството в лв. по месеци:

 

месец

Разход  ел. енергия-зарядни станции (лв.)

Разход за единица - МВЧ (в лева)

м.юни 2021 г.

5345,83

219,08

м.юли 2021 г.

6913,09

261,79

м.август 2021 г.

8224,01

262,55

м.септември 2021 г.

7348,24

281,63

м.октомври 2021 г.

10661,89

428,73

м.ноември 2021 г.

12323,69

463,64

 

'Забележка: За месец октомври и месец ноември е приспадната компенсация от цената на мвч. по РМС № 739 /приспаднати са 110 лв. на МВЧ/

 

 • Разход за работна заплата и осигуровки – очаквано увеличение от около 10%

' Осигурителните прагове до момента и очаквано увеличение по категории в направление - „Друг пътнически сухопътен транспорт”:

Прагове до момента

       

Наименование на икономическа дейност

1

2

3

4

5

6

7

8

1500

1500

1200

950

750

1100

1150

650

След заложеното увеличение

       

Наименование на икономическа дейност

1

2

3

4

5

6

7

8

1650

1650

1320

1045

825

1210

1265

715

 

 • Ръководители
 • Специалисти
 • Прил. специалисти
 • Диспечер
 • Кондуктор, продавач билети
 • Механик
 • Шофьор
 • Чистач
 • Заложеното увеличение на праговете е прогнозно, но се очаква да доведе до минимум десет процентно увеличение на разходите за работни заплати;

   

  Общо Начисление

  Осигуровки работодател

  Осигуровки работник + данък

  Безкасова заплата

   

  Преди

  50457

  9629

  11158

  39299

  След

  55335

  10566

  12250

  43086

  Разлика

  4878

  937

  1092

  3787

  Прогнозиране на работна заплата за пълен месец без извънреден труд

   

  Планираното увеличение на минималната работна заплата и вдигането на минималните осигурителни прагове по професии, ще се отрази съществено върху основния разход на дружеството - работните заплати на персонала,  като се очаква, средно, повишението да е над 10%, При осреднен разход за заплати с включен извънреден труд, по дейност - вътрешноградски транспорт, за изминалото тримесечие, около 61 300 лв. на месец, прогнозно, очакванията са за повишаване  на разхода за заплати, с около и над 7000 лв. на месец.

  Процента на инфлация, изчислен на база индексът на потребителските цени  за всички стоки и услуги в страната за октомври 2021 г. спрямо стартирането на дейността през месец януари 2021 г. е 5,2 %.

   

  В тази връзка, спрямо условията на чл. 5, т. 5.10 от Договор №Д06 -1/04.01.2021 г. е необходимо да се направи актуализацията на цените на билет за еднократно пътуване и абонаментни карти във вътрешноградският транспорт.

   

  С цел оптимизация на ценовата политика, внасям към Общински съвет, за разглеждане и приемане предложение, за увеличение на цената, на билета с 20% , от 0,80 лв. тя да стане 1.00 лв. с ДДС.

   

  'За пример - цени на превозни документи в градове с електробуси :

  Град

  Електробуси

  Цена на билет към момента

  Очаквана цена през 2022

  гр. София

  15 /от общо 45/

  1.60 лв.

  повишение

  гр. Бургас

  11 /от общо 45/

  1.50 лв.

  повишение

  гр. Варна

  Очакват 60бр.

  1.00 лв.

  1.50 - 2.00 лв.

  гр. Стара Загора

  Очакват 33бр.

  1.00 лв.

  1.20 лв.

  гр. Велико Търново

  3бр.

  1.00 лв.

  1.30 лв.

  гр. Казанлък

  7 бр.

  0.80лв.

  1.00 лв.

   

 • Към момента, гр. Казанлък е с най - ниски цени на билети за градски транспорт, от градовете използващи електробуси.
 •  

  Мотив за промяна на видовете абонаментни карти и техните цени е направеният анализ на продажбите по видове карти, както и анализът на продадени карти с дофинансиране от държавата.

   

  Справка на брой продадени карти по видове /през последните 3 месеца /:

  2021 г.

  Пенсионери

  Ученици

  Граждани

  Брой пътувания

  До 75 г.

  Над 75г.

  1 л

  Вл

  Бр. пътувания

  1 л

  Вл

  Мес.

  5бр.

  10бр.

  1 л

  Вл

  1 л

  Вл

  -

  -

  5бр.

  10бр.

  -

  -

  11 м.

  56

  1265

  18

  19

  6

  4

  -

  4

  3

  18

  30

  64

  10 м.

  50

  1310

  22

  15

  4

  5

  5

  9

  6

  41

  33

  51

  09 м.

  50

  1332

  15

  17

  3

  4

  5

  5

  7

  36

  26

  37

   

  Според анализа на продадените карти от „Балканинвест“ ЕООД, основно се продават карти за брой пътувания на пенсионери /10 бр. пътувания/, които са удобни за пътниците в пенсионна възраст, поради по-ниската им цена, и по-високите цени на месечните абонаментни карти, но включената в тях отстъпка, не се компенсира от държавата, което не е удачно за превозвача. За да се компенсира отстъпката от цената в картата на превозвача от държавата, в нея не трябва да има фиксиран брой пътувания. Също така, тези карти са по- трудни за контрол и предполагат възможност за злоупотреба.  Затова, превозвача предлага, да се премахнат картите за брой пътувания  и да се стимулират покупките на месечните абонаментни карти, с повече варианти за социалните групи, които са с по- атрактивни цени.

  Актуализациите на останалите видове карти е изцяло съобразено и обвързана с промяната на цената на билета.

  В тази връзка, предлагам актуализация на всички видове абонаментни карти за пътуване и техните цени в Приложение №3 от договора, както следва:

  От:

 • Месечни абонаментни карти за граждани:
  • за 1 линия цена 20 лв. с ДДС.
  • за всички линии цена 25 лв. с ДДС.
 • Месечните абонаментни карти за ученици:
  • за 1 линия - 16 лв. с ДДС.
  • за всички линии - 20 лв. с ДДС.

  Карти за определен брой пътувания за ученици:

  • Карта 5 броя пътувания– 3 лв. с ДДС.
  • Карта 10 броя пътувания– 6 лв. с ДДС.

  3. Месечни абонаментни карти за пенсионери:

  • за 1 линия:
  • нова цена за пенсионери до 75 годишна възраст -18 лв. с ДДС.
  • нова цена за пенсионери над 75 годишна възраст - 16 лв. с ДДС.
  • за всички линии:
  • нова цена за пенсионери до 75 годишна възраст- 22 лв. с ДДС.
  • нова цена за пенсионери над 75 годишна възраст - 20 лв. с ДДС.

  Карти за определен брой пътувания за пенсионери:

  • Карта 5 броя пътувания– 2 лв. с ДДС.
  • Карта 10 броя пътувания– 4 лв. с ДДС.

   

  На:

  1. Месечни абонаментни карти за граждани:

  • за 1 линия цена - 24 лв.с ДДС.
  • за всички линии цена - 30 лв.с ДДС.
  • преференциална месечна абонаментна карта за родители на деца до 7 /седем/ години – на цена за всички линии – 15 лв. с ДДС. /Важи само за родител на дете до7 /седем/ години, заявил  карта за дете до 7 навършени години!/ 

   

  2. Месечните абонаментни карти за ученици:

  • за 1 линия - 18 лв.с ДДС.
  • за всички линии - 22 лв.с ДДС.

   

  3. Месечни абонаментни карти за пенсионери:

  • Пенсионери до 68г. /-20% намаление' от цена на карти за граждани/;
  • за 1 линия - 20 лв.с ДДС.
  • за всички линии - 24 лв.с ДДС.
  • Пенсионери над 68г. /- 40% намаление' от цена на карти за граждани/;
  • за 1 линия - 15лв.с ДДС.
  • за всички линии - 18 лв.с ДДС.
  • За пенсионери с минимална пенсия - преференциална абонаментна карта с неограничен брой пътувания в рамките на месеца, за всички линии, на цена –  14 лв.  с ДДС.

   

  4. Лица притежаващи  решения от ТЕЛК,с намалена работоспособност над 51%

  • за 1 линия - 15лв.с ДДС.
  • за всички линии - 18 лв.с ДДС.

  Според приложена обосновка от превозвача-общинско дружество „Балканинвест” ЕООД  транспортната дейност, която предлага, е ориентирана към социална ценова политика и предлага качествена и екологична услуга за гражданите и гостите на град Казанлък. Ефектът от изпълнението на горепосочената дейност, съпоставен към реалните собствени приходи от нея, е нерентабилност за дружеството. При калкулиране реалната цена на билета, при получени държавни субсидии и компенсации, за да покрият всички разходи, без допълнително финансиране от Община Казанлък, стойността на билета да възлиза  на 1,38 лв. без ДДС /1,66 лв.с ДДС/, при съответното повишение и в цените на картите, при условие, че се запази същият обем от продажби на билети и карти. Видно е, че дейността е нерентабилна и дружеството реализира загуби от нея. Благодарение на дофинансирането от Община Казанлък, загубите се компенсират всеки месец.

  При анализ на данните, от продажбата на билети, установяваме, че средно на месец, продажбите за посочения период, възлизат на 30384 бр. Очакваният ефект, от планираното увеличение на билета с 20%, и пропорционалното увеличение на цените на абонаментни карти, при запазване на този тренд от пътуващи, би следвало да доведе до увеличение на собствените приходи от дейността, с между 6 и 10 хил. лв месечно.

  Предложението за промяната на цените на превозните документи – абонаментни карти, е обвързано с актуализация на цената на еднократно пътуване, като се предлага да се премахнат вариантите на картите за брой пътувания, и се увеличат вариантите за карти с абонаментен характер за период от време, и най- вече увеличаване на вариантите на тези, със социална насоченост – пенсионерски, ученически и граждани с ТЕЛК решения.

  На база на всички очаквани повишения на разходите по дейността, и във връзка с изпълнение на условията по Договор №Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници, съгласно чл. 5, точ .5.10  предлагаме увеличение на цената на билета с 20 процента, като от 0,80 лв. тя да стане 1.00 лв. с ДДС,  и съответно увеличение на цените на всички видове карти за пътуване, като предлагаме въвеждането на новите цени, да се осъществи в началото на месец януари 2022 г.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и т.7.6.1 във връзка с т.5.10 от Договор №Д06 -1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници, сключен между Община Казанлък и „Балканинвест“ ЕООД,  

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Утвърждава видовете абонаментни карти, съгласно Приложение №3 от Договор №Д06 -1/04.01.2021 г.

  2. Утвърждава цени на билети и абонаментни карти за извършване на превоз на пътници, съгласно Приложение № 3 от Договор №Д06-1/04.01.2021 г.

  3. Възлага на Кмета на община Казанлък да сключи допълнително споразумение към Договор №Д06 -1/04.01.2021 г., съгласно т.1 и т.2 от настоящото решение.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Константинов Карагитлиев - Управител на „Балканинвест“ ЕООД.

  Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които „За” 27.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 22/12/2021 г.