РЕШЕНИЕ
№ 583
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31

Относно: ОС_1384/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 610,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 762 кв. м, представляваща УПИ I-66 в кв. 3а, по действащ ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация са постъпили Заявления с вх. №94-М-6305-1#8 и №94-М-6305-1#9 от 29.10.2021 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собствениците на законно построена върху нея жилищна сграда при условията на отстъпено право на строеж. Заявленията са подадени съответно от Мария Димитрова лично за себе си и в качеството си на пълномощник на Панка Петкова и на Тонка Петкова – пълномощно на подписите рег. №3072/22.10.2021 г. и на съдържанието рег. №3073/22.10.2021 г. на Павел Павлов нотариус в район Районен съд-Казанлък, рег. №443 на Нотариалната камара) и Павлина Василева, собственици на жилищната сграда, съгласно Договор от 08.04.1970 г. и Договор №Д08-47/27.04.2018 г. за отстъпено право на строеж, Удостоверение за наследници №2120/27.10.2021 г., Нотариален акт №34, т. 1, рег. №273, дело №32/29.01.2018 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. 426, вх. №427/29.01.2018 г., Акт №47, т. 2, дело №271. Жилищната сграда е построена върху УПИ I-66 с площ 762 кв. м в кв. 3а по действащ ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г. и ПР, одобрен със Заповед №2070/28.12.2016 г. на кмет, при граници: североизток – алея, югоизток и югозапад –  улици. За имота е съставен АЧОС №3469/18.10.2017 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №7224, вх. №7229/ 25.10.2017 г., Акт №59, т. 25, н. дело 5203.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти по заявления на физически или юридически лица за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 3 604,30 лв., съгласно Удостоверение №7404060853/ 05.11.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-М-6305-1#11/06.12.2021 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  16 610,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот, поради което предлагам следния

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл.8, ал.9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

(фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3469/ 18.10.2017 г.

Мария Димитрова, Панка Петкова, Тонка Петкова и Павлина Василева

16 610,00

Отстъпено право на строеж

УПИ I-66, с площ 762 кв. м в кв. 3а на с. Копринка

 

2. Определя пазарна цена в размер на 16 610,00 (шестнадесет хиляди шестстотин и десет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 762 (седемстотин шестдесет и два) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот I-66 (първи за шестдесет и шести) в кв. 3а (трети а) по действащия Подробен устройствен план на с. Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г. и ПР, одобрен със Заповед №2070/28.12.2016 г. на кмет, при граници: североизток – алея, югоизток и югозапад –  улици.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 2 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък Мария Димитрова, Панка Петкова, Тонка Петкова и Павлина Василева – с. Копринка.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 22/12/2021 г.