РЕШЕНИЕ
№590
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31


Относно: ОС_1352/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в §4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по §4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ №596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ №922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет №21 и №23 от 1963 г., №12 от 1971 г., №76 от 1977 г., №1 от 1981 г., №11 от 1982 г., №30 от 1985 г., №26, 58 и 67 от 1987 г. и №34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по §4 /така и имотите предоставени за ползване/. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс.

В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землищeтo на град Шипка, на част от землището на град Казанлък и селата Енина, Копринка, Горно Черковище, Бузовград, Черганово, Овощник, Средногорово, Кънчево, Розово, Долно Изворово, Шейново и Ясеново. Съгласно чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор №Д06-221/11.10.2021 г. кметът е възложил изработването на 10 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал.1 - до 600 кв.м. и §4б, ал.1 - до 1000 кв. м. за разликата над 600 кв.м и над 1000 кв.м до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв.м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ /Обн., ДВ, бр. 3 от 9.02.2007 г./  „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

Р Е Ш И:

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва: 

1. Земеделска земя с площ от 793 (седемстотин деветдесет и три) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.190.572 (три пет едно шест седем, точка, едно девет нула, точка, пет седем две) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №572, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Субашко“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на Иванка Велкова и Йордан Велков. Дължимата сума е в размер на 1 030,00 (хиляда и тридесет) лв.

2. Земеделска земя с площ от 1052 (хиляда петдесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.171.524 (три пет едно шест седем, точка, едно седем едно, точка, пет две четири) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №1524, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Корубала“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на Пейчо Пеев и Димо Пеев. Дължимата сума е в размер на 212,00 (двеста и дванадесет) лв.

3. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.307.24 (три пет едно шест седем, точка, три нула седем, точка, две четири) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чешма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №24, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Ямата“ /Мутафчийска чешма/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на наследниците на Димитър Стипцин. Дължимата сума е в размер на 675,00 (шестстотин седемдесет и пет) лв.

4. Земеделска земя с площ от 608 (шестстотин и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.140.722 (три пет едно шест седем, точка, едно четири нула, точка, седем две две) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №722, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Мишелика“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на наследниците на Димитър Владев. Дължимата сума е в размер на 100,00 (сто) лв.

5. Земеделска земя с площ от 573 (петстотин седемдесет и три) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №53179.102.940 (пет три едно седем девет, точка, едно нула две, точка, девет четири нула) по КККР на с. Овощник, местност „Каракос“, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №2940, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бял камък“ /Каракос/, землище на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на Кунка Драгнева. Дължимата сума е в размер на 58,00 (петдесет и осем) лв.

6. Земеделска земя с площ от 694 (шестстотин деветдесет и четири) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №53179.102.942 (пет три едно седем девет, точка, едно нула две, точка, девет четири две) по КККР на с. Овощник, местност „Каракос“, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №2942, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Тублата“ /Каракос/, землище на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на наследниците на Станю Чуков. Дължимата сума е в размер на 248,00 (двеста четиридесет и осем) лв.

7. Земеделска земя с площ 600/928 (шестстотин от деветстотин двадесет и осем) ид. части, представляващи част от Поземлен имот №183.472 (едно осем три, точка, четири седем две) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Каракос“, землище на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, Община Казанлък, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №3472 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Каракос“, землище на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на наследниците на Иванка Цветкова. Дължимата сума е в размер на 60,00 (шестдесет) лв.

8. Земеделска земя с площ 500/1183 (петстотин от хиляда сто осемдесет и три) ид. части, представляващи част от Поземлен имот №193.387 (едно девет три, точка, три осем седем) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Каракос“, землище на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, Община Казанлък, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №3387 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бял камък“ „Каракос“, землище на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на наследниците на Стайко Ненов. Дължимата сума е в размер на 50,00 (петдесет) лв.

9. Земеделска земя с площ от 508 (петстотин и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №27499.352.185 (две седем четири девет девет, точка, три пет две, точка, едно осем пет) по КККР на с. Енина, с начин на трайно ползване: Нива и категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №185, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Крушките“, землище на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, Община Казанлък, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на Димитър Софев. Дължимата сума е в размер на 138,00 (сто тридесет и осем) лв.

10. Земеделска земя с площ от 740 (седемстотин и четиридесет) кв.м, представляваща Поземлен имот №602.148 (шест нула две, точка, едно четири осем) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Гюрля“, землище на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ: 49076, Община Казанлък, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: Нива и категория на земята при неполивни условия: 8 (осма), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №148, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Гюрля“, землище на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ: 49076, Община Казанлък, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък, в полза на Галя Николова. Дължимата сума е в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Иванка Велкова, гр. Казанлък;

Йордан Велков, гр. Казанлък;

Пейчо Пеев, с. Енина;

Димо Пеев, гр. Казанлък;

Тодор Тодоров, гр. Камено;

Румен Стипцин, гр. Казанлък;

Диян Стипцин, с. Габарево;

Христина Владева, гр. Казанлък;

Светла Владева, гр. Казанлък;

Николина Бузова, гр. Крън;

Кунка Драгнева, гр. Казанлък;

Иван Иванов, гр. Казанлък;

Стефан Иванов, гр. Казанлък;

Яница Иванов, гр. Хасково;

Стойчо Ненов, гр. Казанлък;

Марьо Ненов, гр. Стара Загора;

Димитър Софев, гр. Казанлък;

Галя Николова, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно 34 гласуване общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 22/12/2021 г.