РЕШЕНИЕ
№591
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31


Относно: ОС_1380/03.12.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет, оправомощен със Заповед №2194/30.11.2021 г. с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, план схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност "Големите ливади"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-К-1924-1/22.10.2021 г. от Красимир Иванов, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми за елементи на техническата инфраструктура, придружени от парцеларни планове, и транспортен достъп и за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност „ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ“, с цел промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия, устройствена зона - „Смесена многофункционална зона“, установено предназначение - „За обществено обслужване и търговия-обслужващи и търговски сгради“.

Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14 е с площ 3 516 кв.м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска, при съседи: 35167.97.13,  35167.97.15,  35167.97.25 - ниви и 35167.56.316 – селскостопански път.  Намира се източно от път IV клас Казанлък - с. Овощник.

Съгласно данните от Заданието за проектиране, инвестиционното намерение на Възложителя е след промяна на предназначението на земеделската земя да изградят обслужващи и търговски сгради. Транспортният достъп до имота ще бъде от общински път ПИ и 35167.56.316 с НТП: селскостопански, горски, ведомствен път. Захранването с ток ще се извърши от преминаващ електропровод, или както бъде указано от електроразпределителното дружество. Захранването с вода може да се извърши от обществено водоснабдяване на ВиК мрежа. Отпадъчните води ще са от битов характер и ще се отвеждат в изгребна яма. Заданието включва и необходимост от изработване на парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура, в съответствие със схемите-неразделна част от ПУП- ПЗ.

Извън границите на урбанизираните територии, застрояване може да се извърши съгласно чл.59, ал.1 от ЗУТ въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, след промяната на предназначението на земята.

Имотът попада в смесена многофукционална зона /Смф/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона.  Предвидените в заданието показатели за застрояване: макс. Пл. застр.=70%, макс. Кинт= 2,5, мин. Пл.озел.=30%, максимална височина до 15 м., са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната.

Инвестиционното предложение е внесено в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда  и Закона за биологичното разнообразие като е преценено, че територията не попада в Приложение №1 и Приложение №2 на ЗООС и не подлежи на процедури по ОВОС или ЕО.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация,  електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и 7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване,  план- схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност „ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ“, при съседи: 35167.97.13, 35167.97.15, 35167.97.25 и 35167.56.316.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Красимир Иванов адрес: гр. Казанлък, ж.к. “Изток“, бл.13, ап.23 – заявител.

 

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 22/12/2021 г.