РЕШЕНИЕ
№592
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 17.01.2022 г., Протокол №32

Относно: ОС_1420/07.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На основание чл.66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и чл.18, ал.1 от Наредба №26 на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко от населените места, въз основа на одобрена от Общински съвет - Казанлък план – сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл.60 и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците  през 2022 г. са необходими средства в размер на  8 660 538 лв.

Извършването на дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им на територията на град Казанлък и 19-те населени места се осъществява от Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ (ОП КДиПИС) с щатна численост от 156 служителя.

Във връзка с увеличаване обема на работа е необходимо и увеличаване на щата в тази дейност с 6 служителя – отчетник транспортни документи, шофьор и четири сметосъбирача. За да не се натоварва общия бюджет на Общината увеличението на щата на ОП КДиПИС в дейност „Чистота“ с шест щата Ви предлагам за бъде за сметка на намаление на същия щат в дейност „Озеленяване“ на Предприятието.

В предложения проект на план-сметка по чл.66 от ЗМДТ доходите на персонала са съобразени с писмо от Министерство на финансите с изх. №91-00-635/24.11.2021г.. Съгласно, което политиката на доходите е 5% от 1 януари 2022 година за персонала, който не е на минимална работна заплата (МРЗ) и съответно увеличение на МРЗ от 650 лв. на 710 лв.

Съгласно чл.24 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци  натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО по сметката на РИОСВ могат да се разходват за „транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците“.

От март месец 2021 година в Община Казанлък няма сепарираща инсталация и целия отпадък се преработва на претоварна станция от оператор  на регионалното депо и съответно се депонира и се заплащат обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО. Община Казанлък проведе обществена поръчка за предварително третиране на смесени битови отпадъци, чрез сепариране, но предложената цена превишаваше двукратно разходите, които Общината би направила при депониране на целия отпадък.

За да бъде работата на ОП КДиПИС ефективна и ефикасна е необходимо закупуването на нови транспортни средства – 5 бр. сметосъбирачи – два, от които 8 кубикови и три 16 кубикови, 1 бр. сметосъбирач с опция за измиване на контейнери, 2 броя мотометачки и 1 бр. самосвал 3в1 (с водоноска, снегорин, гребло, инвентар за измиване). Прогнозната стойност за закупуване на транспортните средства е 1 799 600 лева

Към 31.12.2021 година остатъкът от средства в сметката на РИОСВ по чл.64 от ЗУО е в размер на 636 418 лева. За 2022 година Община Казанлък ще внесе за отчисления за 29 000 тона отпадък общо 1 463 750 лева – в януари 2022 г., отнасящи се за декември 2021 г. прогнозно 2500 т. по 82 лв./т. и от февруари до декември 2022 г. – прогнозно 26 500 т. по 47,50 лв./т. На основание чл.27, ал.3 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013 г. Община Казанлък е изпратила мотивирано искане до РИОСВ за заплащане на отчисления по чл.64 от ЗУО за 2022 година в размер на 50% или 47,50 лв. за тон, вместо 95 лв./т.

Във връзка с гореизложеното, средствата за транспортна техника могат да бъдат компенсирани от натрупаните по сметката на РИОСВ по чл.64 от ЗУО.

И през 2022 година се налага закупуването на съдове за събиране на отпадъци във връзка с голямата амортизация на такива по града и населените места. За да се изпълнят задълженията по разделно събиране на отпадъците в план-сметката за 2022 година се прилага закупуването на 3 броя големи контейнери за разделно събиране, които ще бъдат поставени на удобни места за гражданите, чиито средства също могат да бъдат компенсирани от натрупаните в РИОСВ, съгласно НАРЕДБАТА.

Планираните разходи в план-сметката по чл.66 от ЗМДТ са в размер на 8 660 538 лв., разпределени както следва:

I.  Компонент - Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 4 843 580 лв., както следва:

1.1. Закупуване на транспортни средства, съдове за събиране на битови отпадъци и съпътстваща техника – 1 990 300 лева.

- Закупуване на нови съдове за събиране на битови отпадъци – 172 700 лева, в т.ч:

- контейнери тип „Ракла“ 420 бр. – 128 000 лева;

- еднофамилни кофи, 170 бр. – 7 500 лева;

- контейнери, български 4 куб., 6 бр.- 15 600 лева;

- контейнери за разделно събиране – 3 бр. – 21 600 лева;

- Закупуване на транспортни средства – 1 799 600 лева:

- Сметосъбирачи 8 куб. (автом. скоростна кутия), 2 бр. – 380 000 лева;

- Сметосъбирач с опция за измиване на контейнери, 13 куб – 205 000 лева;

- Сметосъбирачи 16 куб, 3 бр. – 570 000 лева;

- Мотометачка, 2 броя – 360 000 лева;

- Самосвал 3в1 /водоноска, снегорин, гребло, инвентар за измиване/ - 284 600 лева

- Прикачен инвентар и др. съоръжения – 18 000 лева;

- Сито за нуждите на площадка за компостиране – 18 000 лева;

1.2. За осигуряване дейността Събиране и транспортиране на битови отпадъци” за 2022 година са планирани – 2 853 280 лева, в т.ч:

- Фонд работна заплата (120 щат) – 1 928 280 лева

- Издръжка, в т.ч. почистване на нерегламентирани сметища по населени места – 925 000 лева

II. Компонент - Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации: - за дейността са необходими 3 256 938 лева.

2.1. Дейност „Площадка за строителни отпадъци” - за осигуряване на дейността се планират 200 600 лева, в т.ч.

  • Фонд работна заплата (4 щата)  – 57 600  лева
  • Издръжка, в т.ч. услуга по трошене на инертни отпадъци  – 143 000 лева;

2.2. Обезпечения  по чл.60 от ЗУО - 29 000 т. по 1,44 лв - 41 760 лева;

2.3. Отчисления по чл.64 от ЗУО - 29 000 т. по 47,50 лв (50%) - 1 463 750 лева, от които 2500  тона за месец декември 2021 г. по 82 лева и 26 500 тона от януари до ноември 2022 г. по 47,50 лева.

2.4. Отчисления към оператор 29 000 т. по 40 лв – 1 160 000 лева

2.5. Изграждане на площадка за компостиране – 45 000 лева

2.6. Проектиране и изграждане на депо за строителни отпадъци, Шейново – 219 276 лева – от които преходен обект от 2021 г. е само частта проектиране.

2.7. Рекултивация на депо Черганово (биологична) – 126 552 лева – преходен обект от 2021 година;

През 2021 г. със средства от РИОСВ, възстановени по ДОПК и съгласно решение на ОбС-Казанлък се извърши рекултивация на депото в землището на с. Шейново, местност „Голяма варовита“. През 2022 година Ви предлагам проектиране и реализация на ново депо за неопасни инертни отпадъци  в размер на 219 276 лева, като част от средствата в размер на 5 172,25 лева могат да бъдат осигурени от остатъка от средствата възстановени по ДОПК.

През 2020 г. и 2021 г. завърши техническата рекултивация на депото в село Черганово с целеви средства от ПУДООС, като за 2022 година остава и биологичната рекултивация със съответните надзори в размер на 126 522 лв.

Средства за  Биологичната рекултивация в размер на 124 088 лева могат да бъдат осигурени от събраните в сметката на РИОСВ по чл. 60 от ЗУО.

III. Компонент - Почистване на улични платна

За осигуряване на дейността „Почистване на улични платна“ през 2022 година се планират 560 020 лева, в т.ч.:

- Фонд работна заплата (38 щат) – 500 020 лева;

- Издръжка – 60 000 лева.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ:

Община Казанлък за 2022 година не предвижда увеличаване на такса битови отпадъци като размера на таксата е определен с Решение №9 от 19.12.2019 година.

- Очаквани приходи от ФЛ и ЮЛ – 5 300 000:

- Очаквани други приходи – 3 360 538 лева, в т.ч.:

 

  • Очаквани приходи от РИОСВ, съгласно чл.24 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2019 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 1 884 200 лева;
  • Очаквани приходи от РИОСВ за биологична рекултивация на депо Черганово – 124 088 лева;
  • Преходен остатък – 1 115 748 лева, от които от ТБО – 578 849 лв.; остатък от възстановени средства от РИОСВ по чл.24 от НАРЕДБА №7 – 531 727 лева и от остатък от възстановени средства от РИОСВ по ДОПК – 5 172 лв.;
  • Дотация от други местни приходи Община Казанлък – 236 502 лева;

 

При наличие на по-голям или по-малък преходен остатък предлагам да се намали или увеличи размера на дотацията от местни приходи.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.3, т.2 от Закона на местни данъци и такси и чл.18, ал.1 от Наредба №26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Приема План-сметка на разходите за дейността по осигуряване на съдове за съхранение на твърди битови отпадъци, тяхното извозване, проучване, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл.60 и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците  през 2022 г., в размер на 8 660 538 лева, съгласно Приложение №1.

 

2. Запазва размер на такса битови отпадъци за 2022 г., съгласно Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и Решение №9 от 19.12.2019 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 26 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 19/01/2022 г.