ОС-1443/20.01.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение №15/13.01.2022 г. по Адм. дело №372/2021 г. по описа на АС, с което отменя Решение № 440/27.05.2021 г. на ОбС-Казанлък по жалба на "Джипи-Н" ЕООД, гр. Казанлък.