ОС_1373/26.11.2021 г. - Протест чрез ОбС до Административен съд - Стара Загора от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 10, ал. 1, т. 6; чл. 12; чл. 45, ал. 2 и ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.