ст. н. с. д-р по история Георги Павлов Китов

Удостоен с Решение № 235 от 19.05.2005 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА;  чл. 4  и чл. 24, ал. 4, т. 1 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на град Казанлък,  

за изключителни постижения в областта на археологията и издигане престижа на община Казанлък.