РЕШЕНИЕ
№ 593
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33

Относно: ОС_1425/12.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0004-C01.


Мотиви: На 04.08.2020 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Община Казанлък е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0004-C01 за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“ на обща стойност 1 606 992.42 лева с ДДС.

На 29.10.2020 г. Община Казанлък e получила одобрение на авансово плащане по договора на стойност 366 774.08 лв. (35% от стойността на ДБФП). Основната дейност по проекта е „Въвеждане на интегрирана система за електронно таксуване по проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“. Стойността на тази дейност в бюджета на проекта е 772 285.00 лв. без ДДС. В момента тече процедура за избор на изпълнител и след подписването на договор в рамките на не повече от 8 месеца доставката ще бъде осъществена и съответно трябва да бъде заплатена.  Всичко изложено дотук налага наличието на мостово финансиране в размер на 235 000 лв.

Един от източниците за осигуряване на ресурс е заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. Съществуват няколко предимства за избора на Фонд „ФЛАГ“ ЕАД като кредитна институция:

- Не се налага провеждането на процедура по ЗОП за избор на кредитна институция;

- По – кратки срокове за разглеждане и одобряване на документите за отпускане на кредит.

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък е поканила местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, предназначен за изпълнение на инвестиционен проект. То се е провело онлайн предвид извънредното положение в страната в периода от 12.11.2021 г. до 19.11.2021 г. До изтичането на крайния срок за подаване на писмени възражения, предложения и коментари, такива не са постъпили на електронната поща, посочена в обявата за общественото обсъждане.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.17 и чл.19а от Закона за общинския дълг и във връзка с изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0004-C01/ 04.08.2020 г.,

 

Р Е Ш И:

I. Дава съгласие Община Казанлък да сключи договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0004-C01/04.08.2020 г., при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 235 000 лв. /двеста тридесет и пет хиляди лева/;
  • Валута на дълга – лева;
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

      - Срок на погасяване – до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

  • Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0004-C01/04.08.2020 г.  и/или от собствени бюджетни средства.
  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 4.083%.
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
  • Начин на обезпечение на кредита:

      - Учредяване на залог върху вземанията на Община Казанлък по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.024-0004-C01/04.08.2020 г., сключен с Управляващия орган на ОПРР, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

      - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Казанлък, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Казанлък по чл.52, ал.1 т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                              (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/02/2022 г.