РЕШЕНИЕ
№ 594
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33

Относно: ОС_1426/13.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане предоставянето на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги" по процедура BG05M9OP001-2.090, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.


Мотиви: Община Казанлък е  конкретен бенефициент по проект  BG05M9OP001-2.090-0017 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020 г. с Управляващ орган Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.

Общата стойност на проекта е 400 000 лв., представляващ 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца и ще се реализира в периода 01.01.2022 г. – 01.05.2023 г.

В рамките на проекта ще бъде разкрита нова социална услуга за жителите на община Казанлък – Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Дневният център ще функционира 12 месеца в рамките на проекта и ще предоставя дневни, полудневни и почасови услуги с капацитет 40 потребители. С разкриване на услугата ще бъде осигурена възможност хората с различни форми на деменция и техните семейства да разнообразят обичайна си физическа и социална среда и да бъдат включени в различни занимания по интереси, съответстващи на възможностите им. Потребители на новия Дневен център ще бъдат лица, настанени в специализирани институции, и лица, живеещи в семейна среда.

Чрез разкриване на Дневния център ще бъде осигурена ефективна мярка за превенция от настаняване в институция на лица с различни форми на деменция. Проектът ще допринесе за независим живот на лицата с различни форми на деменция и на техните семейства, чрез разкриване и предоставяне на нова социална услуга, съобразена с реалните потребности на потребителите. Фокусът на проекта е да се предостави благоприятна среда и грижи, основаващи се на уважение,  които да осигурят на хората с деменция възможност да се чувстват добре, да са ценни за други хора, да изграждат междуличностни взаимоотношения, да се подобри качеството им на живот.

Достъпът до дневни грижи за хората с деменция значително ще облекчи негативните последствия от заболяването за другите членове на семействата им, като им осигури възможност да извършват икономическа дейност и да се грижат за собствените си потребности.

Централният фокус е постигане на високо качество на живот, основаващ се на ценности като автономност, съхранение на личната идентичност и усещане на самостойност на потребителя. Целта е да се предостави възможност на хората с деменция да водят възможно най-нормален живот и да се чувстват добре. Това ще се осигури чрез предоставяне на грижи, ангажиращи потребителите в дейности, които дават чувство за смисъл и себестойност, чрез насърчаване на потребителите да се самоизразяват и да общуват с други хора.

 

По процедура BG05M9OP001-2.090 “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ предоставянето на услуги за нуждаещите се възрастни и хора с увреждания в Дневните центрове е определено като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в съответствие с Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 година (Решението) относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Услугите, които ще се разкрият в рамките на процедура BG05M9OP001-2.090 попадат в обхвата на услугите, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Решението на ЕК за УОИИ:

„Компенсация за обществена услуга за предоставянето на УОИИ с цел посрещане на социални нужди в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, грижите за децата, достъпа до пазара на труда и реинтегрирането в него, социалното жилищно настаняване и грижите за социалното включване на уязвимите групи“.

Безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугите Дневни центрове представлява компенсация за обществена услуга за оператора на тези услуги, която компенсация е съвместима с вътрешния пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.090, за да осигури съответствия на компенсацията с правилата за държавни помощи, общината е възложила изпълнението на съответната услуга, в съответствие с изискванията на Решението за УОИИ, на доставчик на услугата (в т.ч. общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация.

Възлагането на услугата се осъществява чрез акт (актове) за възлагане. Актът за възлагане следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно чл.4 от Решението за УОИИ: задължения за обществена услуга; продължителност на задълженията; предприятие и територия; изключителни или специални права; компенсационен механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията; собственост на активите; клаузите относно изискванията за защита на лични данни и др.

Общинският съвет чрез Кмета на общината, по силата на нарочен акт (решение на Общинския съвет) следва да определи по какъв ред и кое звено на Общината ще предоставя услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за потребителите на услугите в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ обезпечава услугата за период от 12 месеца и не предвижда събиране на такса от потребителите. Общински съвет има право да реши услугите, финансирани от ОПРЧР, да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

Частта от безвъзмездната финансова помощ по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ в размер на 334 468.12 лв. представлява компенсация за УОИИ.

Средствата са планирани за възнаграждения, осигуровки,   разходи за материали и консумативи, трудова медицина за персонала в услугата, разходи за храна, разходи, в т.ч. режийни разходи за поддръжка на помещенията, в които се предоставя услугата. Всички разходи от компенсацията могат да бъдат поемани и извършвани след издаване на акта за възлагане на УОИИ.

Кметът предлага Община Казанлък да предоставя услугата по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) чрез звено от общинска администрация – отдел „Социални дейности“ предвид опита на Община Казанлък в предоставянето и управлението на подобни социални услуги.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. относно прилагането на чл.106, §2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес,

Р Е Ш И:

1. Община Казанлък да предоставя услугата по Проект BG05M9OP001-2.090-0017 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) чрез звено в общинска администрация -  отдел „Социални дейности“.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък изготвянето и издаването на Акт (Заповед за възлагане) в съответствие с чл.4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл.106, §2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

3. Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 12 месеца - срока на предоставяне на услугата по проект BG05M9OP001-2.090-0017 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.