РЕШЕНИЕ
№602
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33


Относно: ОС_1439/18.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 32 кв.м., представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9711, кв.52, гр. Казанлък.


Мотиви: В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №168-7060-1/06.01.2022 г. от Динко Сукманджиев, Донка Сукманджиева, Гела Драгоманска, Росица Ланг, Тоньо Драгомански и ,,Нико Крис Ауто“ ООД, представлявано от Красимира Теохарова – собственици на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4094 и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4093 по КККР на гр. Казанлък.

Собствениците изявяват  желание за доброволно прилагане на ПУП - ПР  за  УПИ XXIII-4093, 4094 в кв.52 в гр. Казанлък. Издадена е Скица-проект за изменение на КККР №15-1355430/14.12.2021 г., според която Поземлен имот с идентификатори 35167.506.4094 и Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4093 се заличават и се образува нов Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9710 с проектна площ 379 кв. м. и Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9711, който попада в улица според ПУП-ПУР на гр. Казанлък.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за дарение на незастроена земя с площ 32 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9711, която попада в улица по ПУР на кв.52 на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №597/20.07.2005 г.), имота е собственост на Заявителите, съгласно нот. акт №95 том XXII рег. 6702 Дело 4509 от 20.08.2015 г. на СВ гр. Казанлък и нот. акт. №54 том VIII рег. 2142 Дело 1555 от 19.05.2020г. на СВ гр. Казанлък.

Данъчната оценка на даряваната земя с площ 32 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9711 по КККР на гр. Казанлък, е 720,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404061784/12.01.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Съгласно §22, т.1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства.

Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от Кмета на Общината, след решение на общински съвет. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък  във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Динко Сукманджиев, Донка Сукманджиева, Гела Драгоманска, Росица Ланг, Тоньо Драгомански и ,,Нико Крис Ауто“ ООД, представлявано от Красимира Теохарова, незастроена земя с площ от 32 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9711, съгл. Скица–Проект №15-1355430/14.12.2021 г. при съседи: 35167.506.9722, 35167.506.4095, 35167.506.9710, 35167.506.4091, получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 35167.506.4094 и ПИ с идентификатор 35167.506.4093, кв.52 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №597/20.07.2005 г. Даряваната реална част с площ от 32 кв.м, е с данъчна оценка  в размер на 720,00 лв. по Удостоверение за ДО №7404061784/12.01.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Динко Сукманджиев с адрес: гр. Казанлък; Донка Сукманджиева, адрес: гр. Казанлък; Гела Драгоманска, адрес: гр. Казанлък; Росица Ланг, АНСБАХ-ГЕРМАНИЯ; Тоньо Драгомански, адрес: гр. Казанлък и ,,НИКО КРИС АУТО“ ООД, представлявано от Красимира Теохарова, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.