РЕШЕНИЕ
№605
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33

Относно: ОС_1432/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно дарение в полза на "Летище Казанлък" АД, гр. Казанлък на движима вещ - самолет, марка МиГ-21 БИС, приведен във вид на музеен експонат.


Мотиви: В деловодството на Общински съвет гр. Казанлък е постъпила Докладна записка с вх. №ОС-1984/29.03.2010 г. от Желязко Влаев в качеството си на Председател на Дружество „ОРЛИ“ към СОСЗР – Казанлък, с искане да бъде изграден мемориален комплекс ведно с постамент за самолет – изтребител МиГ-21 БИС. Поради не осъществяване на проекта в активите на Община Казанлък се води 1 бр. самолет МиГ-21 БИС без двигател. Със Заповед №ОС-61/29.06.2009 г. Министерството на отбраната на Република България е прехвърлило безвъзмездно като собственост на Община Казанлък самолет – изтребител МиГ-21 БИС. При приемането от страна на Община Казанлък летателния апарат е бил на съхранение във Военно поделение град Казанлък, след което е извършено преместването на сегашното му местоположение в „Летище Казанлък“.

На този етап поради невъзможност за осъществяване на стопанисване и съхранение на горе описаното съоръжение, Община Казанлък възнамерява то да бъде дарено като музеен експонат на „Летище Казанлък“ АД. 

Предоставянето на летателния апарат МиГ-21 БИС на „Летище Казанлък“ АД ще доведе до по-доброто стопанисване, управление и поддръжка, имайки в предвид назначения квалифициран, технически персонал.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС,

Р Е Ш И:

I. Дарява на „Летище Казанлък“ АД, ЕИК по БУЛСТАТ: 201727887, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Извора“ №2, представлявано от Управителя Иво Койчев следната движима вещ:

1. Самолет, марка: МиГ-21 БИС, модел: Изтребител, борден №727; фабричен №75028727, без двигател – приведен във вид на музеен експонат.

II. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по подписването на договор за дарение на движимата вещ на „Летище Казанлък“ АД с балансова стойност на съоръжението, определена към датата на прехвърлянето.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иво Койчев – Управител „Летище Казанлък“ АД.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.