РЕШЕНИЕ
№606
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33


Относно: ОС_1407/20.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху Новообразуван имот №40.110, с площ 902 кв.м. в местност "Айлака", с. Средногорово, общ. Казанлък, за сумата от 410,00 лв. без ДДС.


Мотиви: В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-И-37-3/08.09.2021 г. от Янка Маркова-Иванова за прекратяване на съсобственост върху Новообразуван имот №40.110 с площ 902 кв.м в местност „Айлака“, с. Средногорово; Трайно предназначение: Земеделска територия; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на имота: шеста по Плана на новообразуваните имоти,  одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на областен управител на област Стара Загора.

Янка Маркова-Иванова е собственик на част 740/902 идеални части от Новообразуван имот №40.110, както и на построената в имота полумасивна жилищна сграда, съгласно н. а. №152, т. 3, рег. №4696, Дело №552/2013 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №8397/06.11.2013 г., Акт №74, т. 26, Дело №5281, н. а. №124, т. 4, н. дело №1950/15.08.18.1995 г. и Удостоверение за наследници №2391/30.11.2021 г.

Община Казанлък е собственик на част 162/902 идеални части от Новообразуван имот №40.110 по Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4078/19.11.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №8229, вх. рег. №8229/22.11.2021 г., акт 14, т. 29, н. дело 5947.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица, за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имота. Преписката за прекратяване на собствеността между Община Казанлък и заявителя  се изготвя на основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 13,80 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка №7404060852/05.11.2021 г., а предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти по Договор №Д06-278/06.12.2021 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 410,00 лв., без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.1, предл. 2-ро и ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4078/ 2021 г.

Янка Маркова-Иванова

410,00

Земеделска земя

Част от 162/902 идеални части от Новообразуван имот №40.110 с площ 902 кв. м в местност „Айлака“,

с. Средногорово

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Новообразуван имот №40.110 (четири нула точка едно  едно  нула)  с  площ  902  (деветстотин  и  два)  кв.м,  в  местност  „Айлака“  на с. Средногорово; Трайно предназначение: Земеделска територия; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на имота: шеста, без построената върху имота полумасивна жилищна сграда по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на областен управител на област Стара Загора, при граници: при граници: север – ПИ №40.114, изток – ПИ №40.157, юг – ПИ №40.111 и запад – земеделски земи,  чрез продажба на общинската част – 162/902 (сто шестдесет и две към деветстотин и две) идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 410,00 (четиристотин и десет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.  

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Янка Маркова-Иванова, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.                                                                                                                                                                                              

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.