РЕШЕНИЕ
№607
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33


Относно: ОС_1415/29.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане на имот общинска собственост - незастроена земя с обща площ от 524 кв.м., находяща се в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 5240 лв. без ДДС.


Мотиви: В Общинска администрация е постъпило заявление от Кольо Дочев за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за урегулирани Поземлени имоти (УПИ) IV-198 в кв.26 и УПИ VII-198 в кв.27 по Подробен устройствен план на село Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №135/1995 година. Съгласно представения нотариален акт, вписан в СВ Казанлък №138, т. 24, д. 5024, дв. вх. рег. №6971/04.10.2021 г., заявителят е собственик на имот пл.198, съответно: с площ 1600 кв.м, включен в УПИ IV-198 с обща площ 1911 кв.м в кв.26 в село Голямо Дряново, и с площ 2100 кв. м и построена в него сграда, включен в УПИ VII-198 с обща площ 2313 кв.м в кв.27 в село Голямо Дряново. Община Казанлък притежава реални части в двата имота: Незастроена земя с площ 311 кв.м в УПИ IV-198 в кв.26, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4075 от 15.11.2021 година, вписан в СВ–Казанлък с дв. вх. №8090/16.11.2021 г., акт 118, т. 28, н. д. 5843 и Незастроена земя с площ 213 кв. м в УПИ VII-198 в кв. 27, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4076 от 15.11.2021 година, вписан в СВ –Казанлък с дв. вх. №8091/16.11.2021 г., акт 119, т. 28, н. д. 5844.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описаните имоти е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имотите. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинските имоти се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя в IV-198 в кв.26 село Г. Дряново е 821,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404060701/27.10.2021 г. на дирекция „Местни приходи”, а пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, е на стойност 3 110,00 лева. Данъчната оценка на общинската земя в VII-198 в кв.27 в село Г. Дряново е 511,20 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404060700/27.10.2021 г. на дирекция „Местни приходи”, а пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, е на стойност 2 130,00 лева.    

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС за да бъдат извършени  разпоредителните сделки е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинските имоти.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.1, предл. 2-ро и ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т. 1, б. „б“  от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

4075/2021 г.

Кольо Дочев

3 110,00

Жилищно строителство

Реална част с площ 311 кв. м от IV-198 в кв.26 село Голямо Дряново

4076/2021 г.

Кольо Дочев

2 130,00

Жилищно строителство

Реална част с площ 213 кв. м от VII-198 в кв.27 село Голямо Дряново

 

2. Определя пазарна цена от 3 110,00 (три хиляди сто и десет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ Подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 311 (триста и единадесет) кв.м, при граници: улици, УПИ II-185 и имот пл. 198, представляваща реални части от Урегулиран поземлен имот IV-198 (четири за едно девет осем) в кв.26 (двадесет и шести) в село Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора, по ПУП, одобрен със Заповед №135/1995 година, с обща площ 1911 (хиляда деветстотин и единадесет) кв.м и граници:  север и юг – улици,  изток - УПИ V-201, IX – 200, запад – УПИ II-185.

3. Определя пазарна цена от 2 130,00 (две хиляди сто и тридесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ Подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 213 (двеста и тринадесет) кв.м, при граници: имот пл. 198, УПИ VIII-199, улица и УПИ VI-197, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот VII-198 (седем за едно девет осем) в кв.27 (двадесет и седми) в село Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора, по ПУП, одобрен със Заповед №135/1995 година, с обща площ 2313 (две хиляда триста и тринадесет) кв.м и граници:  север  и юг – улици,  изток - УПИ VIII-199,  запад – УПИ VI-197.

4. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Кольо Дочев, с от село Шейново, община Казанлък, област Стара Загора, ул. “Васил Коларов“ №25 прехвърляне собствеността на общинските имоти по т.2 и т.3 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Кольо Дочев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Кольо Дочев, адрес за кореспонденция: с. Шейново, общ. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.