РЕШЕНИЕ
№608
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33

Относно: ОС_1430/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно изменение на Разрешително №9/06.06.2019 г. за водовземане на минерална вода на фирма "Кингс Валей" ЕООД.


Мотиви: Въз основа на Решение №1029/22.04.2019 год. на Общински съвет Казанлък е издадено Разрешително за водовземане от минерална вода №4/06.06.2019 г. издадено на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД. В същото са определени всички параметри на водовземането, включително размера на дължимата такса. В искане до община Казанлък  с вх. №68-4485-7/29.12.2021 г. е заявено и намаляване на годишното потребление за минерална вода. Заявителят желае първоначално позволеното му количество от Сондаж №К-2, и-0,100 л/сек и от Сондаж №К-5-0,300 л/сек.. Съгласно чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите Изменение на разрешителното може да се извършва по молба на лицето, в полза на което е предоставено, от кмета на общината, след решение на общински съвет. Във връзка с така подадената молба не нарушава изискванията, свързани с правилната експлоатация на находището на минерална вода, не се нарушават останалите параметри на издаденото разрешително и същата следва да бъде удовлетворена.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1, т.3, б. „а“ вр. с чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите, Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Дава разрешение кмета на община Казанлък да допусне изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №09/06.06.2019г., издадено в полза на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД, ЕИК: 200285944, седалище и управление гр. София 1407, Столична община, район Лозенец, ул. „Вискяр планина“ №12, представлявано от Николай Козанов и Румяна Благоева – Управители, въз основа на Решение №1029/22.04.2019 год. на Общински съвет-Казанлък, като се намали разрешения дебит на минерална вода за 2022 г. на 0,100 л/сек от Сондаж №К-2 и на 0,300 л/сек от Сондаж №К-5, и двата в Находище Овощник, както и да се извърши преизчисляване на дължимите такси за водовземане от минерална вода за същия период.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „КИНГС ВАЛЕЙ” ЕООД, представлявано от Николай Козанов и Румяна Благоева – Управители.

 

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/02/2022 г.