ПОКАНА № 34

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“ и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 24.02.2022 г. от 09:30 часа, в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1483 / 11.02.2022 - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир” с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2021 г. и Проект за бюджет на Фондация ”Чудомир” за 2022 г.
Изготвил: Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир”
Докладчик: Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир”
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1498 / 14.02.2022 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно избор на Управителен съвет и Контролен съвет на Фондация ”Чудомир” с Мандат 2022-2025 година.
Изготвил: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1491 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост, част от самостоятелен обект в сграда на Общинска организация ”Съюз на инвалидите в България”, находящ се на ул. ”Любомир Кабакчиев” № 6, ет.1, гр. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1494 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост - част от сграда обект ”Младежки клуб” /бивш/ на Сдружение ”Селище зелено училище”, находящ се в гр. Шипка, ул. ”Станьо Безлов”.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1503 / 15.02.2022 - Доклад от Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на Подробен устройствен план за находище ”Мечта”, разположено в землищата на селата Черганово, Кънчево и Розово, общ. Казанлък и парцеларен план/план-схема за комуникационно-транспортна мрежа за пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатите от концесионната площ земеделски земи от общинския поземлен фонд, в т.ч. и такива с НТП-пасища, мери и определяне на срок за предварително съгласие.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1475 / 10.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно дофинансиране през 2022 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1485 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1451 / 26.01.2022 - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък” ЕООД с проект за решение относно отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.9551.1, представляващ част от партерен етаж в сградата на ”ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък” ЕООД, с начална тръжна цена 1000 лв. без ДДС.
Изготвил: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1486 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие ”Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р ”Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1500 / 14.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно приемане на План на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък (2021-2022 г.)
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1454 / 28.01.2022 - Доклад от Гинка Щерева - Обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2021 година.
Изготвил: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - Обществен посредник на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1472 / 09.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2021 година.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1474 / 09.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно участие на Община Казанлък като пълноправен член на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1488 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмет Мехмет - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно предоставяне на парични средства от Община Казанлък на ”Казанлъшка Искра” ЕООД за покриване на неплатените задължения.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1489 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински терени в обекти на територията на община Казанлък, посочени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. - общински терени за помещение за изграждане в Гимназия ”Академик Петко Стайнов” и в ОУ ”Кулата”, гр. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1490 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.366, УПИ VII-572, Поземлен имот с идентификатор 35167.505.333 и УПИ XV - 387, находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Копринка, общ. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1492 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 330,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 30 кв. м представляваща реална част от УПИ X-529 в кв. 69 на с. Средногорово, общ. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1493 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 12 432 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2077, с площ 592 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1495 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен с Заповед №155/31.01.2022 г с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021 - 2022 г.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1499 / 14.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, ОУ ”Георги Кирков” и ОУ ”Н. Й. Вапцаров”, гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1501 / 14.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед № 218/14.02.2022 г. с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145, с площ 2 800 кв. м по КККР на гр. Несебър, местност ”Кокала” и определяне на начална тръжна цена в размер на 782 270 лв. без ДДС.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед № 218/14.02.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1504 / 15.02.2022 - Доклад от Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно отдаване под наем на Поземлен имот № 35167.504.7068 по КККР на гр. Казанлък, с площ от 4000 кв.м. за нуждите на ”ВиК Казанлък 2020” ДЗЗД за временно ползване като спомагателна площадка по изпълнението на Обект ”Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на град Казанлък”, с месечен наем в размер на 2000 лева без ДДС. С Писмо вх. №ОС-1506/16.02.2022 г., вносителят прилага Договор №Е-Д3-8/01.03.2021 г., от който е видна правно-облигационната връзка между ”ВиК-Ст. Загора” ЕООД и ”ВиК Казанлък 2020” ДЗЗД.
Изготвил: Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1482 / 11.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1478 / 10.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите за урбанизираните територии- електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 22633.92.563, с. Долно Изворово, общ. Казанлък, НТП За друг вид производствен, складов обект; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлени имоти, засегнати от парцеларните планове.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 565 От дата: 18.02.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК