РЕШЕНИЕ
№619
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34


Относно: ОС_1451/26.01.2022 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД с проект за решение относно отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.9551.1, представляващ част от партерен етаж в сградата на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД, с начална тръжна цена 1000 лв. без ДДС.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 35167.501.9551.1 представляващ час от партерен етаж с площ от 50 кв.м в сградата на ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък, находяща се на ул. „Стара планина“ №12. Посочената площ е свободна, не се ползва за медицинската дейност на дружеството. За де се използва ефективно и икономически целесъобразно, предлагам, цитираната площ да бъде отдадена под наем, като се обособи в самостоятелно помещение за да се ползва като аптека. Функционирането на още една аптека в сградата на районната поликлиника от една страна ще улесни ползвателите на медицинските ни услуги, а от друга ще повиши конкуренцията в района, което би способствало за намаляване цените на медицинските изделия и лекарствените продукти предлагани от останалите аптеки.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинският съвет.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Красимир Пейчев – Управител на „ДКЦ

Районна поликлиника гр. Казанлък“ ЕООД.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.