РЕШЕНИЕ
№620
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34


Относно: ОС_1486/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р "Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисия с 3-ма общ. съветника: Иван Гитев, Теодора Иванова и Красимира Харизанова; резервни членове - Ридван Иляз, Денислав Сербезов и Калин Божков.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: “С Решение №112/31.03.2016 год. на Общински съвет – Казанлък е избрана д-р Кети Петрова Маналова-Владкова за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за срок от три години след проведен конкурс. Решението е взето на основание Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. В изпълнение на решението Кмета на Община Казанлък е сключил Договор №Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за срок от три години.

            С Решение №1017/22.04.2019 год. на Общински съвет – Казанлък е удължен срока на Договор №Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък сключен между Кмета на Община Казанлък и д-р Кети Петрова Маналова-Владкова до 31.12.2019 г. В изпълнение на решението Кмета на Община Казанлък е сключил Анекс №Д06-88#1/17.05.2019 г. към Договор №Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за удължаване на срока до 31.12.2019 г.

            С Решение №17/19.12.2019 год. на Общински съвет – Казанлък е възложено на Кмета на Община Казанлък да сключи анекс към Договор №Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък до 12.05.2022 г. В изпълнение на решението Кмета на Община Казанлък е сключил Анекс №Д06-88#2/30.12.2019 г. към Договор №Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за удължаване на срока до 12.05.2022 г.

            Договорът за управление изтича на 12.05.2022 г., поради, което е необходимо да внесем доклад за откриване на процедура по обявяване на конкурс за избор на управител.

            Съгласно чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения членовете на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.

            Съгласно чл.65, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общината упражнява правата си на собственост в общинските публични предприятия при спазване на принципите на чл.12.

Един от принципите в чл.12, т.7 от правилника гласи, че членове на органите за управление в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.

            Съгласно чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

            Съгласно чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия органите на местното самоуправление определят условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия.  

            Съгласно чл.28, ал.1, т.7 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, едноличният собственик на капитала, в лицето на Общински съвет – Казанлък в публичните предприятия – едноличните дружества с ограничена отговорност решава въпросите от компетентността на общото събрание като избира управителя и определя възнаграждението му.

            Определянето на критериите за подбор и показателите за тяхното изпълнение и разработването на методика за оценка се извършва от общото събрание, в случая от Общински съвет – Казанлък във връзка с чл.44, чл.45, чл.46 и чл.47 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия. Те се предоставят на комисията за номиниране преди стартиране на конкурсната процедура.

            Във връзка с провеждането на конкурси за номиниране на органите за управление и контрол се назначава комисия, състояща се от девет членове, трима от които са независими експерти.  Комисията за номиниране е в състав от постоянни и сменяеми членове, които отговарят на изискванията на чл.51 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък.”

В хода на дебата се приеха следните изменения и допълнения на Раздел I и Раздел III, т.14 от проекта за решение, а именно: В Раздел I: „В отсъствието на общински съветник член на комисията, същият да бъде заменен от Ридван Иляз, Денислав Сербезов или Калин Божков – общински съветници, в Раздел III точка 14: „Изисквания към всеки кандидат“, в края текстът се допълва с: „и/или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.“. Съответно в приложеният договор за управление, чл.8 ал.1 да отпадне.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.63, ал.3 и чл.64 от Закона за лечебните заведения, чл.1, ал.3, чл.20, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.12, т.7, чл.31, чл.32 и чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.28, ал.1, т.7, чл.44 – 52 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

Р Е Ш И:

I. Определям Комисия за номиниране на кандидатите на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, както следва:

            Председател: Ахмед Мехмед – Зам.-кмет на Община Казанлък

Членове:       Здравко Балевски – Н-к отдел ПНОЧРОП

                        Зорница Антонова – Нач. отдел СД                          

                        Иван Гитев - общински съветник

                        Теодора Иванова - общински съветник                          

 Красимира Харизанова - общински съветник 

 и сменяеми членове:

 ……………………… - независим експерт

 ……………………… - независим експерт

 ……………………… - независим експерт

            При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Здравко Балевски – член на комисията.                      

            В отсъствието на  юриста на комисията, същият да бъде заменен от Кольо Байков – гл. юрисконсулт.

            В отсъствието на друг член на комисията от общинска администрация, същият да бъде заменен от Иванка Иванова – Секретар на Община Казанлък.

            В отсъствието на общински съветник член на комисията, същият да бъде заменен от Ридван Иляз, Денислав Сербезов или Калин Божков – общински съветници.

 • Комисията за номиниране, провежда конкурсна процедура в етапите, определени с чл. 54 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък.
 • Комисията за номиниране, в изпълнение на чл.44, чл.46, чл.47 и чл.48 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък, провежда конкурса по определените критерии за оценка на кандидатите, тяхната тежест и показателите за тяхното изпълнение, както и разработената методика за оценка определени с това решение.
 • Да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, с ЕИК: 123540775, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Старозагорска” №16.
  • срок на договор – 3 /три/ години;
  • място на изпълнение на задълженията: „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, ул. ”Старозагорска” №16.

   

  II. Правила за участие в конкурса:

  1. Срок за подаване на документи от кандидатите: 16,30 часа на 11.04.2022 г. в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, гише № 2 – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на последния работен ден.

              Концепцията за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление, всеки кандидат поставя в отделен запечатан плик, който заедно със заявлението за участие в конкурса и другите необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на постъпването му.

  2. В случаите, че нито един от кандидатите не отговаря на изискванията се започва нова процедура за номиниране, като определя нов срок за подаване на документи от кандидатите: 18.04.2022 г. при същите условия.

   

  III. Изисквания към всеки кандидат:

              1. Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт  или лица с образователно-квалификационна степен “магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

        2. Да имат най-малко 5 години професионален опит като лекар с призната медицинска специалност, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основна специалност.

        3. да не е поставен под запрещение;

        4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

        5. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

        6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

        7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

        8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие, както и не е общински съветник в Общински съвет – Казанлък.

        9. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

        10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

        11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

        12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

        13. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството;

        14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.;

  Забраните по т.10 и т.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

   

  IV. Критерии за подбор при номиниране на кандидатите в съответствие с изискванията по т. III и показатели за тяхното изпълнение, съгласно чл.46 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък:

 • Подходяща образователно-квалификационна степен по посочени конкретни специалности, които предпоставят знанията и компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията на съответната длъжност в предприятието;
 • професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията - да има 3 /три/ години на ръководна длъжност;
 • добра репутация - за добра репутация се счита, ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето;
 • Критериите ще се оценяват като се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията.

   

  V. Критерии и начин за оценка на кандидатите и тяхната тежест, съгласно чл.46 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък.

  Процедурата за оценка на кандидатите включва две части – писмена и устна част /интервю/, съгласно чл.47 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък:

  1. Писмената част включва представяне на концепция за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление

  Тежест на критерия – 60%.

  2. Устна част /интервю/ - състои се от въпроси по следните теми:

  2.1. Познаване на нормативната база: Закон за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове издадени въз основа на него, Закон за публичните предприятия и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Търговския закон, Закон за общинската собственост, Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и други свързани с дейността на дружеството;

  2.2. Управление собствеността на дружеството, в предвид факта, че е 100% общинска собственост;

  2.3. Кадрите, структурата и организацията на търговското дружество;

  2.4. Виждания за развитие на дейността с цел подобряване на финансовите резултати на дружеството;

  Тежест на критерия – 40%.

  При получаване на по-висока оценка от минималната, кандидата се допуска до участие в класирането.

  3. Изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура.

  4. Изготвяне и изпращане на предложение с класираните кандидати до Общински съвет – Казанлък.

   

  VI. Методика и начин за оценка:

  1. Определят се минималните оценки, както следват:

 • Минимална оценка при оценяване на писмената част – 3,50;
 • Минимална оценка при оценяване на устна част /интервю/ – 3,50;
 • 2. Изготвяне на матрици с оценки за всяка една част по отделно:

 • изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всеки член на комисията за всички кандидати;
 • изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всички членове за всеки кандидат по отделно;
 • изготвя се обобщаваща матрица с окончателни оценки и класиране на кандидатите;
 • 3. Начин на оценка на кандидатите за всяка една от двете части – по десетобалната система за всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

 •  При получаване на по-висока оценка от минималната за първата част по т.1.1., кандидата се допуска до следващата част - устната.
 •  При получаване на по-висока оценка от минималната за втората част по т.1.2., кандидата се допуска до участие в номинирането.
 •  При получаване на по-ниски оценки – кандидатите се отстраняват от конкурсната процедура
 •  Окончателната оценка е средноаритметична от оценките на двете части от процедурата за оценка на кандидатите, като се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
 •  Комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите и според класирането номинира до петима кандидати.
 •  Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение.
 •  

  VII. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса-свободен текст;
 • Автобиография – европейски формат;
 • Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията – копия;
 • Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба №9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването, се удостоверява с документи посочени в §3 от Заключителните разпоредби на същата наредба;

 • Диплома за специалност - копие;
 • Документ удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж;
 • Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък - оригинал;
 • Медицинско свидетелство - оригинал;
 • Удостоверение, че лицето не се води  на диспансерен отчет по повод психично заболяване – оригинал;
 • Концепция за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление;
 • Декларация, че не са налице пречки по чл. 20, ал.1, т.5 - т.8 от Закона за публичните предприятия;
 •             Всички копия на документите се заверяват от кандидата с „Вярно с оригинала“  и подпис.

   

  VIII. Към момента на сключване на договора за управление с номинирания кандидат за управител, същият представя Декларация, че не са налице пречки по чл.20, ал.1, т.9 - т.12 и по чл.20, ал.3 от Закона за публичните предприятия.

   

  IX. За нуждите на кандидатите „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък предоставя в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. "Розова Долина" №6, Гише №2 – „Деловодство“ финансов отчет, който съдържа най-малко счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и предмета на дейност на дружеството в тридневен срок от датата на вземане на решението.

  Кандидатите получават и проект на договора за управление на публичното предприятие „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък.

   

  X. За провеждане на конкурса се избират следните независими експерти, които да се включа в комисията по номиниране на управител на публичното предприятие „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, които са сменяеми членове:

  Представител на РЗИ - независим експерт

  Представител на РЗОК - независим експерт

  Представител на Български лекарски съюз - независим експерт

   

  При отсъствието на член на комисията – независим експерт, същият да бъде заменен от д-р Красимир Пейчев – Управител на "Диагностично-консултативен център Районна поликлиника - Казанлък" ЕООД.           

   

  XI. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение в петдневен срок. Според класирането комисията номинира до петима кандидати.

  XII. Определя парична гаранция на Управителя в размер на три-месечно брутно възнаграждение, която той дава за своето управление, съгласно чл.54, ал.1, т.5 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.62, ал.1, т.4 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, която следва да бъде включена в договора за управление на публичното предприятие.

  XIII. Утвърждава проект на договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, със седалище и адрес на управление: ул. “Старозагорска“ №16, гр. Казанлък.

  XIV. Задължава Кмета на Община Казанлък:

 • Да публикува публична покана за предстоящия конкурс на основание чл. 53 от цитираната Наредба на интернет страницата на Община Казанлък и в един местен вестник.
 • Да изпрати писмо до Регионална здравна инспекция - Стара Загора, Регионална здравно осигурителна каса и Български лекарски съюз за определяне на независим експерт.
 • Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 02/03/2022 г.