РЕШЕНИЕ
№621
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34

Относно: ОС_1500/14.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно приемане на План на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък (2021-2022 г.)


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №596/27.01.2022 г. на Общински съвет – Казанлък е приета Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021 - 2022 г.  Съгласно чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, за изпълнение на общинската стратегията ежегодно до 30 април общинският съвет приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Годишният план се приема по предложение на кмета на общината, след съгласуване със съответното регионално управление на образованието.

В тази връзка на основание приетата Общинска стратегията и задълженията, произхождащи от ЗПУО, е изработен План на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 г. в община Казанлък.  Дейностите обхващат всички оперативни цели и мерки към тях, заложени в Общинската стратегия, като за всяка една е посочен съответният срок за изпълнение, финансиране, отговорни институции и очаквани резултати. Планът е съгласуван с Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието – Стара Загора.

Основната цел на заложените дейности е подпомагане на процеса и средата на учене, които да осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт в предоставянето в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и т.5 от Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък във връзка с чл.197, ал.3 от Закон за предучилищното и училищното образование,

Р Е Ш И:

Приема План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък (2021 – 2022 г.).

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/03/2022 г.