РЕШЕНИЕ
№624
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34


Относно: ОС_1474/09.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно участие на Община Казанлък като пълноправен член на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора, е създадена с подкрепата на Американската агенция за международно развитие на 15 октомври 1995 г. с Договор за гражданско дружество между Община Стара Загора и Търговско-промишлена палата като Агенция за икономическо развитие. На 8 юли 1997 г. е пререгистрирана като самостоятелно юридическо лице по ЗЛС като Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, а на 16 октомври 2001 г. е пререгистрирана като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Агенцията е пълноправен член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА).

Приоритетни цели на организацията са свързани с подкрепа на местните и регионалните власти в процеса на формиране и прилагане на политики за развитие, както и при подготовка и реализация на проекти, насочени към местното икономическо развитие на общините от регион Стара Загора.

Община Казанлък е пълноправен член на Агенцията за регионално икономическо развитие, съгласно Решение №59/27.01.2013 г.  на Общински съвет - Казанлък.

Съгласно устава на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора, Общото събрание на организацията избира управителните си органи на всеки 2 години. На предстоящата сесия на Общото събрание на АРИР, насрочена за 11.03.2022 г., на която ще бъдат избрани нови Управителен съвет и Председател на УС, Община Казанлък като неин равноправен член трябва да потвърди или избере нов свой представител, за което е необходимо решение на Общински съвет.

За изминалия 2 годишен мандат с Решение №25/19.12.2020 г. на Общински съвет Казанлък, Община Казанлък се е представлявала от Иванка Иванова – секретар на общината.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

Определя представител на Община Казанлък в Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора Иванка Ганчева Иванова, секретар на община Казанлък, който да стане член на Общото събрание на сдружението за следващите 2 години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, представлявана от Румяна Грозева - Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №127.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.