РЕШЕНИЕ
№ 629
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34

Относно: ОС_1495/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен с Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021 - 2022 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че община Казанлък разполага с 34313,902 дка мери и пасища и 515,150 дка ливади.  Част от тези имоти могат да бъдат отдадени под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни по цена, определена по пазарен механизъм. С така отдадените под наем пасища, мери и ливади, животновъдите могат да кандидатстват по мерките по Програмата за развитие на селските райони и Схемите за единно плащане на площ /СЕПП/. За да се кандидатства по тези схеми и мерки е необходимо да се обработват или поддържат в добро земеделско състояние имоти с площ над 10 дка., поради това подходящи за индивидуално ползване са по големите имоти – мери и пасища.

Пасища, мери и ливади се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат  данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“ държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37 в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

На приложените списъци по населени места, пасищата, мерите и ливадите са разделени както следва:

- Пасища, мери и ливади, които са отдадени под наем съгласно Решения на Общински съвет през предходни години, като е отбелязан ползвателят и срока на договора. Общата  площ на отдадените под наем пасища и мери и ливади е 18795,569 дка.

- Пасища и мери под 4 дка – за общо ползване с площ 1632,162 дка.

- Свободни за отдаване под наем пасища, мери и ливади – общо 4141,58 дка.

- Свободни пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета и храсти и е необходимо да бъдат почистени от нежеланата дървесна и храстова растителност. Общата им площ е 3320,432 дка.

- Пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета до такава степен, че вече са с характер на гора и е необходимо да бъдат включени в общинския горски фонд. Площта им е 1879,471 дка.

- Пасища, мери и ливади, които не могат да се ползват по предназначение по различни причини. Площта им е 1012,920 дка.

Съгласно чл. 37 и, ал.3 от ЗСПЗЗ,  Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

Във връзка с това изискване ОбС – Казанлък следва да допусне предварително изпълнение на своя акт по смисъла на чл.60 ал.1 от АПК в хипотезата, че от закъснението на изпълнението акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, тъй като заявленията за разпределение на пасища, мери и ливади между правоимащите следва  да бъдат подадени най-късно до 10 – ти март.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37 и, ал.1, ал.3  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 37о ЗСПЗЗ и чл.60,ал.1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя по землища /описаните в Приложение №1/ пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, като изключва за отдаване под наем тези пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета до такава степен, че вече са с характер на гора и е необходимо да бъдат включени в общински горски фонд с площ 1879,471 дка и тези, които не могат да се ползват по предназначение по различни причини с площ 1012,92 дка.

 

2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.

 

3. Свободните мери и пасища с площ по голяма от 4 дка и свободните ливади, се отдават под наем  за индивидуално ползване /описани по землища в Приложение №1/.

 

4. Мери и пасища с площ под 4 дка се ползват общо за паша на животните  в съответното населено място /описани по землища в Приложение № 1/. 

 

5.  Приема Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 г. на територията на Община Казанлък /Приложение №3/.

 

6. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/03/2022 г.