ОС-1563/23.03.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 107/18.03.2022 г. по Адм. дело № 738/2021 г. по описа на АС, с което отменя като незаконосъобразни по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 12 и чл. 45, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № 165/28.05.2022 г. на ОбС.

Решението е влязло в законна сила на 08.04.2022 г.


Изтегли документа