ПОКАНА № 35

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 31.03.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1553/18.03.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1546/17.03.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма LIFE, под-дейност ”Действия за климата”, Адаптация към изменение на климата с интегриран проект: „Прилагане на екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на климата в общините в България, в предразположените към засушаване райони и райони с повишен риск от наводнения.“ с акроним BULADAPTECOS.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1518 / 24.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект ”Светът на траките” по Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020 г.”, по процедура BG16RFOP001-6.002 ”Развитие на туристически атракции” по приоритетна ос 6 ”Регионален туризъм”, с Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-0002-C01) - Изменя Решение № 161/28.05.2020 г. на ОбС, в частта му за условия за погасяване.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед № 218/14.02.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1523 / 28.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед № 218/14.02.2022 г. с проект за решение за изменение на Решение №517/30.09.2021 г. на ОбС-Казанлък относно откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти, находящи се в гр. Шипка, общ. Казанлък, в частта на допълване на пропуснати имоти.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1538 / 15.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно упълномощаване на Даниела Коева - зам.-кмет да участва в провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе чрез видеоконферентна връзка на 07.04.2022 г.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1540 / 16.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно приемане на нова Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1554 / 18.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък за 2021 г. и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1552 / 18.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове за срок от 1 година.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1551 / 18.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне под наем, за срок от три години на имоти - общинска собственост на сдружения с нестопанска цел в обществена полза.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1463 / 03.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот, Микроязовир ” Синята Река”, находящ се в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък, с начален годишен наем в размер на 5 200,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1516 / 23.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 6 бр. поземлени имоти находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Шейново, общ. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1549 / 18.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени за продажба на 14 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1534 / 07.03.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване на Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.296, 83199.25.297, 83199.25.303, 83199.25.305 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък в съответствие с Смесена многофункционална зона-разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1555 / 18.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за разширяване на обхвата на изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 24075.103.21 в землището на с. Дунавци, собственост на ”ТРОН” ЕООД, разрешен с Решение № 389/25.03.2021 г. на ОбС - Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-1560/21.03.2022 г., вносителя допълва приложенията, като предоставя ”Обяснителна записка” за обект : Парцеларен план за транспортен достъп ”Търговски комплекс - секции за продажба на селскостопанска продукция, заведение за бързо хранене и продажба на промишлени стоки”.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1556 / 18.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 915,00 лв. без ДДС при учредяване право на пристрояване върху земя, общинска собственост - ”Стопанска постройка за отглеждане на животни” със застроена площ 28,50 кв.м върху УПИ VII общ, кв. 3 в с. Енина /ПИ с идентификатор 27499.501.2056 по КККР на с. Енина/, общ. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1547 / 17.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена за прехвърляне на 4 бр. имоти - частна общинска собственост, представляващи Незастроени земи, находящи се в кв. 333 на гр. Казанлък.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1539 / 15.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9155 по КККР на гр. Казанлък, УПИ IX-9155, с площ от 989 кв.м. в кв. 467,чрез продажба на общинската част за сумата от 1440 лв. без ДДС.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1545 / 17.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 14 кв.м., находяща се в гр. Казанлък с проектен идентификатор 35167.502.7001.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1522 / 25.02.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно отказ за изкупуване на 694/718 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215, находящ се в гр. Казанлък, за предложената от собственика сума - 47 000 лева.
Изготвил: Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г.
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1541 / 16.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот № 35167.17.19, НТП ”Нива”, с площ от 4,840 дка по КККР на гр. Казанлък, местност ”Арите”, с цел промяна на предназначението в ”За производствени и складови дейности”. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1542 / 16.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №27499.180.337, НТП ”Нива”, с площ от 1,648 дка по КККР на с. Енина, местност ”Под Енина”, с цел промяна на предназначението в ”За смесено предназначение”. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1544 / 17.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот № 77027.36.2, НТП ”Нива”, с площ от 1,837 дка по КККР на с. Хаджидимитрово, местност ”Стопански двор”, с цел промяна на предназначението в ”За производствени и складови дейности”. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. № ОС-1567/24.03.2022 г., вносителят прилага подписано техническо задание.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1543 / 16.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.674, НТП ”Лозе”, с площ от 1257 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, местност ”Старите лозя”, с цел промяна на предназначението в ”За вилно строителство”. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
Изготвил: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 588 От дата: 25.03.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК