РЕШЕНИЕ
№646
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1549/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени за продажба на 14 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3 „Очаквани приходи от продажба на общински имоти - земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земи в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, са включени:

Под номер 9: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две седем нула) с обща площ 458 (четиристотин петдесет и осем) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9473, 35167.503.9455, 35167.503.9261, 35167.503.9272, 35167.503.9271; Предишен идентификатор: 35167.503.1158; 35167.503.1348. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XXV-9270 в кв.485 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3954/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1192/24.02.2021 г., акт 199, т.4, н.д. 838.

С Решение №447/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 19 480 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 10: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири девет) с обща площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв.м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:

Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9248, 35167.503.9238, 35167.503.9250, 35167.503.9456; Предишен идентификатор: 35167.503.1231; 35167.503.1347. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XII-9249 в кв. 485 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3953/23.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1191/24.02.2021 г., акт 198, т.4, н. д. 837.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 48 600 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 11: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири осем) с обща площ 1252 (хиляда двеста петдесет и два) кв.м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9247, 35167.503.9240, 35167.503.9238, 35167.503.9249, 35167.503.9456; Предишен идентификатор: 35167.503.1293. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХI-9248 в кв. 485 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3952/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1190/24.02.2021 г., акт 197, т.1, н. д. 836.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 62 640 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 12: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две едно) с обща площ 423 (четиристотин двадесет и три) кв.м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9319, 35167.503.9457, 35167.503.9322, 35167.503.9320; Предишен идентификатор: 35167.503.1070. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХV-9321 в кв.475 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3951/23.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1189/24.02.2021 г., акт 196, т.4, н.д. 835.

С Решение №447/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 17 990 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 13: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три нула осем) с обща площ 375 (триста седемдесет и пет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9311, 35167.503.9309, 35167.503.9459, 35167.503.9307; Предишен идентификатор: 35167.503.1052. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот  II-9308 в кв.488 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3950/23.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1188/24.02.2021 г., акт 195, т. 4, н. д. 834.

С Решение №447/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 15 950 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 14: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9331 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три три едно) с обща площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9458, 35167.503.9330, 35167.503.9328, 35167.503.9332. Предишен идентификатор: 35167.503.1121, 35167.503.1147. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот  III-9331 в кв. 488 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3931/27.01.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №692/04.02.2021 г., акт 53, т. 3, н. д. 473.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 28 040 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 15: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9375 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем пет) с обща площ 559 (петстотин петдесет и девет) кв.м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9376, 35167.503.9360, 35167.503.9359, 35167.503.9358, 35167.503.9460, 35167.503.9371; Предишен идентификатор: 35167.503.1304. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХХ-9375 в кв. 482 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3927/27.01.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №688/04.02.2021 г., акт 49, т.3,  н. д. 469.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 29 370 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 16: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9371 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем едно) с обща площ 912 (деветстотин и дванадесет) кв.м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9369, 35167.503.9376, 35167.503.9375, 35167.503.9460, 35167.503.9370; Предишен идентификатор: 35167.503.1222, 35167.503.1302, 35167.503.1356. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХVI-9371 в кв.482 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3926/27.01.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №687/04.02.2021 г., акт 48, т. 3, н. д. 468.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 47 910 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 17: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9290 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две девет нула) с обща площ 409 (четиристотин и девет) кв.м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9452, 35167.503.9457, 35167.503.9289, 35167.503.9288; Предишен идентификатор: 35167.503.1066. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот IV-9290 в кв. 474 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3948/19.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1180/24.02.2021 г., акт 192, т.3, н. д. 831.

С Решение №447/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 17 390 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 18: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9194 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно девет четири) с обща площ 608 (шестстотин и осем) кв.м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9186, 35167.503.9454, 35167.503.9193, 35167.503.9187; Предишен идентификатор: 35167.503.1104. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот VIII-9194 в кв.472 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 3958/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1790/22.03.2021 г., акт 186, т.6, н. д. 1245.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 28 900 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 19: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9325 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две пет) с обща площ 402 (четиристотин и два) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9457, 35167.503.9324, 35167.503.9326;  Предишен идентификатор: 35167.503.1059. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XVII-9325 в кв. 475 на гр. Казанлък. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3959/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1791/22.03.2021 г., акт 187, т.6, н. д. 1246.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 19 110 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 20: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9336 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три три шест) с обща площ 442 (четиристотин четиридесет и два) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:

Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9342, 35167.503.9458, 35167.503.9339, 35167.503.9337, 35167.503.9335, 35167.503.9334;  Предишен идентификатор: 35167.503.1124. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот V-9336 в кв. 489 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3962/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1796/22.03.2021 г., акт 192, т.6, н. д. 1251.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 21 010 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 21: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9340 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три четири нула) с обща площ 925 (деветстотин двадесет и пет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9339, 35167.503.9458, 35167.503.9342, 35167.503.9341;  Предишен идентификатор: 35167.503.1145. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот III-9340 в кв. 489 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3961/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1795/22.03.2021 г., акт 191, т.6, н. д. 1250.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 43 970 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.;

Под номер 22: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9377 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем седем) с обща площ 1110 (хиляда сто и десет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9461, 35167.503.9378, 35167.503.9364, 35167.503.9379, 35167.503.9376; Предишен идентификатор: 35167.503.1319. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XXII-9377 в кв. 482 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3960/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1792/22.03.2021 г., акт 188, т.6, н. д. 1247.

С Решение №448/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1162/06.07.2021 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 58 310 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

За имотите са изготвени актуални данъчни оценки и актуализация на пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, в лв.

Пазарна оценка, в лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, в лв.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270 с площ 458 кв. м., гр. Казанлък

3 881,60

21 110,00

4 580,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249 с площ 883 кв. м. гр. Казанлък

7 483,40

49 7400,00

8 830,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 с площ 1 252 кв. м. гр. Казанлък

10 610,70

64 110,00

12 520,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 с площ 423 кв. м., гр. Казанлък

3 584,90

19 490,00

4 230,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 с площ 375 кв. м., гр. Казанлък

3 178,10

17 280,00

3 750,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9331 с площ 590 кв. м., гр. Казанлък

5 000,30

28 700,00

5 900,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9375 с площ 559 кв. м., гр. Казанлък

4 737,50

30 060,00

5 590,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9371 с площ 912 кв. м., гр. Казанлък

7 729,20

49 040,00

9 120,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9290 с площ 409 кв. м., гр. Казанлък

4 113,30

18 850,00

4 090,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9194 с площ 608 кв. м., гр. Казанлък

5 152,80

29 580,00

6 080,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9325 с площ 402 кв. м., гр. Казанлък

3 407,00

19 560,00

4 020,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9336 с площ 442 кв. м., гр. Казанлък

3 746,00

21 500,00

4 420,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9340 с площ 925 кв. м., гр. Казанлък

7 839,40

45 000,00

9 250,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9377 с площ 1 110 кв. м., гр. Казанлък

9 407,30

59 680,00

11 100,00

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две седем нула) с обща площ 458 (четиристотин петдесет и осем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9473, 35167.503.9455, 35167.503.9261, 35167.503.9272, 35167.503.9271; Предишен идентификатор: 35167.503.1158; 35167.503.1348. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XXV-9270 в кв. 485 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 21 110 (двадесет и една хиляди сто и десет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири девет) с обща площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9248, 35167.503.9238, 35167.503.9250, 35167.503.9456; Предишен идентификатор: 35167.503.1231; 35167.503.1347. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XII-9249 в кв. 485 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 49 740 (четиридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири осем) с обща площ 1 252 (хиляда двеста петдесет и два) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:

Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9247, 35167.503.9240, 35167.503.9238, 35167.503.9249, 35167.503.9456; Предишен идентификатор: 35167.503.1293. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХI-9248 в кв. 485 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 64 110 (шестдесет и четири хиляди и сто и десет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две едно) с обща площ 423 (четиристотин двадесет и три) кв. м. , по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9319, 35167.503.9457, 35167.503.9322, 35167.503.9320; Предишен идентификатор: 35167.503.1070. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХV-9321 в кв. 475 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 19 490 (деветнадесет хиляди четиристотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три нула осем) с обща площ 375 (триста седемдесет и пет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9311, 35167.503.9309, 35167.503.9459, 35167.503.9307; Предишен идентификатор: 35167.503.1052. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот  II-9308 в кв. 488 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 17 280 (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9331 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три три едно) с обща площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9458, 35167.503.9330, 35167.503.9328, 35167.503.9332. Предишен идентификатор: 35167.503.1121, 35167.503.1147. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот  III-9331 в кв. 488 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 28 700 (двадесет и осем хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

 

7. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9375 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем пет) с обща площ 559 (петстотин петдесет и девет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9376, 35167.503.9360, 35167.503.9359, 35167.503.9358, 35167.503.9460, 35167.503.9371; Предишен идентификатор: 35167.503.1304. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХХ-9375 в кв. 482 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 30 060 (тридесет хиляди и шестдесет) лв. без ДДС.

 

8. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9371 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем едно) с обща площ 912 (деветстотин и дванадесет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9369, 35167.503.9376, 35167.503.9375, 35167.503.9460, 35167.503.9370; Предишен идентификатор: 35167.503.1222, 35167.503.1302, 35167.503.1356. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХVI-9371 в кв. 482 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 49 040 (четиридесет и девет хиляди и четиридесет) лв. без ДДС.

 

9. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9290 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две девет нула) с обща площ 409 (четиристотин и девет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9452, 35167.503.9457, 35167.503.9289, 35167.503.9288; Предишен идентификатор: 35167.503.1066. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот IV-9290 в кв. 474 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 18 850 (осемнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

10. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9194 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно девет четири) с обща площ 608 (шестстотин и осем) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9186, 35167.503.9454, 35167.503.9193, 35167.503.9187; Предишен идентификатор: 35167.503.1104. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот VIII-9194 в кв. 472 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 29 580 (двадесет и девет хиляди петстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

11. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9325 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две пет) с обща площ 402 (четиристотин и два) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9457, 35167.503.9324, 35167.503.9326; Предишен идентификатор: 35167.503.1059. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XVII-9325 в кв. 475 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена:19 560 (деветнадесет хиляди петстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

 

12. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9336 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три три шест) с обща площ 442 (четиристотин четиридесет и два) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9342, 35167.503.9458, 35167.503.9339, 35167.503.9337, 35167.503.9335, 35167.503.9334; Предишен идентификатор: 35167.503.1124. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот V-9336 в кв. 489 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

 

13. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9340 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три четири нула) с обща площ 925 (деветстотин двадесет и пет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9339, 35167.503.9458, 35167.503.9342, 35167.503.9341;  Предишен идентификатор: 35167.503.1145. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот III-9340 в кв. 489 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лв. без ДДС.

 

14. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9377 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем седем) с обща площ 1 110 (хиляда сто и десет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9461, 35167.503.9378, 35167.503.9364, 35167.503.9379, 35167.503.9376; Предишен идентификатор: 35167.503.1319. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XXII-9377 в кв. 482 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 59 680 (петдесет и девет хиляди шестстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.