РЕШЕНИЕ
№648
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1555/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за разширяване на обхвата на изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 24075.103.21 в землището на с. Дунавци, собственост на "ТРОН" ЕООД, разрешен с Решение №389/25.03.2021 г. на ОбС - Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Внесено е Заявление №168-543-14#7 от 21.01.2022 г. от „ТРОН“ ЕООД ЕИК: 123083337- с управител Неждет Яшар с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план с цел промяна предназначението на допълнително на части от поземлени имоти, публична собственост за пътна връзка както следва: ПИ с идентификатор 24075.100.369  с НТП „гори и храсти в земеделска земя и 24075.100.189 с НТП „полски път„ в местност „Паша кория“ землище село Дунавци община Казанлък.

По искане на възложителя, съгласно приложено задание е внесен доклад в Общински съвет Казанлък и с Решение №389/25.03.2021 г. е изразено предварително съгласие за промяна предназначението на участък с приблизителна площ 397 кв.м от ПИ с идентификатор 24075.88.187 – полски път, публична общинска собственост за изграждане на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп от държавен път I клас /Казанлък-Карлово I-6/, който в участъка представлява ПИ с идентификатор 24075.88.203 до ПИ с идентификатор 24075.103.21 дка, всички в землището на село Дунавци, община Казанлък, съгласно Кадастралната карта и регистрите към нея;

Дадено е разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура: 1. Парцеларен план на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 24075.103.21 и 2. Парцеларен план на подземен ел. провод  с обща проектна дължина 101 м  и проектен сервитут 101 кв.м в землището на село Дунавци;

Във връзка с Писмо №53-00-9830/5.10.2021 г. на „Агенция пътна инфраструктура“ се е наложило преработване на проекто-предложението за парцеларен план на „Трасета на пътна връзка“- промяна на забавителния и изходния шлюз, което е довело и до промяна на засегнатите от плана имоти: части от ПИ с идентификатори 24075.100.369, 24075.100.189 и 24075.88.187 в землище село Дунавци,

които не са били посочени в предходния доклад и не са били обект на разрешение от ОбС. Това налага ново произнасяне в съответствие с актуализираните графични и текстови данни относно необхванатите от предходното решение на ОбС имоти и/или части от тях.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се

осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага  да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Доколкото няма предвиден специален ред за изменение на обхвата на разрешената проектна разработка и произтичащите от това съгласия по ЗОЗЗ, а и не са налице хипотезите по чл.99 от АПК за възобновяване на производството считам, че произнасянето на ОбС-Казанлък следва да се извърши по реда, спазен и за предходното решение, като двата акта следва да се четат и разбират в общ и взаимо-допълващ се смисъл. “

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с предходно Решение №389 от 25.03.2021 г. на ОбС-Казанлък и Писмо №53-00-9830/5.10.2021 г. на „Агенция пътна инфраструктура“ до възложителя на проекта,

 

Р Е Ш И:

 

 • Дава разрешение за разширяване на обхвата на изработване на подробния устройствен. Подробен устройствен план-Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 24075.103.21, собственост на „ТРОН“ ЕООД, разрешен с Решение №389 от 25.03.2021 г. на ОбС-Казанлък, като разработката обхване и  части от ПИ с идентификатори:
 •  

  • 24075.100.369, с. Дунавци, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Гори и храсти в земеделска земя,
  • ПИ 24075.88.189 24075.100.189, с. Дунавци, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път и
  • ПИ 24075.88.187, с. Дунавци, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път.

  2. Изразява предварително съгласие, с цел изграждането на „Трасе на пътна връзка“, да се промени предназначението на  части от ПИ в землище село Дунавци  както следва:  

  - За ПИ 24075.100.369 - засегната площ около 27 кв.м;

  - За 24075.100.189 - засегната площ около 9 кв.м и

  - За ПИ с идентификатор 24075.88.187- засегната площ около 438 кв.м.

  3. Одобрява заданието на Възложителя.

  4. Предварителното съгласие важи за срок от 2 (две) години.

  5. Настоящото решение да се приложи и ползва съвместно с Решение №389 от 25.03.2021 г. на ОбС-Казанлък.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Трон“ ЕООД ЕИК: 123083337, седалище и адрес с. Дунавци, ул. „Изгрев“ №25, общ. Казанлък с управител Неждет Яшар.

  Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 06/04/2022 г.