РЕШЕНИЕ
№649
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35

 

Относно: ОС_1556/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 915,00 лв. без ДДС при учредяване право на пристрояване върху земя, общинска собственост - "Стопанска постройка за отглеждане на животни" със застроена площ 28,50 кв.м върху УПИ VII общ, кв.3 в с. Енина /ПИ с идентификатор 27499.501.2056 по КККР на с. Енина/, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-О-390-1/07.12.2021 г. за учредяване на право на пристрояване на „Стопанска постройка за отглеждане на животни“ със застроена площ 28,50 кв.м на два етажа с РЗП 58 кв.м върху земя, общинска собственост, представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII общ., кв.3 на с. Енина, съгласно ПУП, одобрен със Заповед №1082/27.08.1986 г. и ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №1370/30.07.2021 г. на кмет, който по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. представлява Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2056.

За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4109/28.02.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1160, вх. рег. №1161/04.03.2022 г., Акт №6, н. д. 3089, парт. №15920. Заявлението е подадено от Ольга Бобровская и Алексей Плохих, притежаващи Самостоятелен обект с идентификатор 27499.501.2056.1.2 от двуетажна жилищна сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №8, т.3, рег. №840, Дело №33921.10.2011 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №5859/2011 г., Акт №165, т.18, Дело №388, парт. книга: т. 33862; стр. 33865. Към заявлението са приложени копия на Заповед №1370/30.07.2021 г. на кмет, с която е одобрен ПУП-ПЗ на част от кв.3 на с. Енина и Инвестиционен проект.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено право на пристрояване в предвидените по закон случаи, върху имоти частна общинска собственост по заявления на граждани. Преписката се изготвя на основание чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.51, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, право на пристрояване към сградите на основното застрояване се учредява на собственика на сградата,

както и на собственика на жилище с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от Общински съвет.

Данъчната оценка на правото на пристрояване на „Стопанска постройка за отглеждане на животни“ със застроена площ 28,50 кв.м на два етажа с РЗП 58 кв.м е 345,60 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7404062720/11.03.2022 г. на дирекция МП. Пазарната оценка с вх. №94-О-390-1/11.03.2022 г. на правото на пристрояване е в 915,00 лв., без ДДС.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.51, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4100/ 28.02.2022 г.

Ольга Бобровская и Алексей Плохих

915,00

Право на пристрояване

„Стопанска постройка за отглеждане на животни“ със застроена площ 28,50 кв. м на два етажа с РЗП 58 кв. м върху УПИ VII общ., кв. 3 на с. Енина (ПИ с идентификатор 27499.501.2056 по КККР на с. Енина)

 

2. Да се учреди възмездно право на пристрояване на „Стопанска постройка за отглеждане на животни“ със застроена площ 28,50 (двайсет и осем цяло и петдесет) кв.м на два етажа с разгъната застроена площ 58 (петдесет и осем) кв.м, съгласно Инвестиционен проект към съществуваща жилищна сграда, построена върху Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2056 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула пет шест) с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; адрес: с. Енина, ул. „Шипченски проход“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при граници: Поземлени имоти с идентификатор – 27499.501.2057; 27199.501.3099; 27499.501.2055; 27499.501.2049; 27499.501.2048, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII (седми) общ. с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв. м в кв. 3 (три) на с. Енина по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №65/ 1971 г., при граници: север – УПИ XI общ., изток - XI общ., юг – улица и запад -  УПИ VI общ. в полза на Ольга Бобровская и Алексей Плохих и определя пазарна цена за учреденото възмездно право на пристрояване в размер на 915,00 (деветстотин и петнадесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Ольга Бобровская и Алексей Плохих за учредяване на право на пристрояване по т.2 от настоящото решение в срока на актуалност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски са за сметка на заявителите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ольга Бобровская и Алексей Плохих, с адрес: с. Енина, общ. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.