РЕШЕНИЕ
№650
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1547/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена за прехвърляне на 4 бр. имоти - частна общинска собственост, представляващи Незастроени земи, находящи се в кв.333 на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №68-1621-7/21.12.2021 г. от „Дюлгеров-Станков“ ООД, ЕИК: 123732761, представлявано от Тодор Станков в качеството му на управител за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план-план за регулация на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №695/26.04.2021 г. на кмет за Урегулиран поземлен имот I-9182 „За ОДО“, кв.333 с площ 12 728 кв.м, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

В тази връзка са изготвени:

  • Скица-проект №15-1363473/16.12.2021 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.505.9184 с площ 12 кв.м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182. Проектът изменя Кадастралната карта на гр. Казанлък като се отнема незастроена земя с площ 12 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 35167.505.133 с площ 7280 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За първостепенна улица, адрес: гр. Казанлък, бул. „Никола Петков“.
  • Скица-проект №15-1363508/16.12.2021 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.505.9185 с площ 157 кв.м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182. Проектът изменя Кадастралната карта на гр. Казанлък като се отнема незастроена земя с площ 157 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 35167.505.133 с площ 7280 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За първостепенна улица, адрес: гр. Казанлък, бул. „Никола Петков“.
  • Скица-проект №15-1363545/16.12.2021 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.505.9186 с площ 15 кв.м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182. Проектът изменя Кадастралната карта на гр. Казанлък като се отнема незастроена земя с площ 15 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 35167.505.148 с площ 24788 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, ул. „Кенали“.
  •  Скица-проект №15-1363575/16.12.2021 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.505.9187 с площ 8 кв.м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182. Проектът изменя Кадастралната карта на гр. Казанлък като се отнема незастроена земя с площ 8 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 35167.505.148 с площ 24788 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, ул. „Кенали“.

Заявителят е собственик на Поземлен имот с идентификатор  35167.505.1522 с площ 29 037 кв.м, представляващо Урегулиран поземлен имот I-1552, кв. 333, гр. Казанлък по Нотариален акт №124, т. II, рег. №3351, н. дело №205/14.07.2016 г. Със Заповед №695/26.04.2021 г. на кмет е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план в обхват УПИ I-1552, кв. 333, гр. Казанлък като са обособени два самостоятелни урегулирани поземлени имота - УПИ VIII-9183 „За ОДО, складови дейности – строителен хипермаркет, магазини“ (с идентификатор 35167.505.9183 и УПИ I-9182 „За ОДО“ (с идентификатор 35167.505.9182).

 

Община Казанлък притежава:

  • Незастроена  земя с площ 12 кв.м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-9182 (ПИ с идентификатор 35167.505.9182) в кв. 333, гр. Казанлък по ПУП-ПР, одобрен с Решение №695/26.04.2021 г. на ОбС-Казанлък, представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.505.9184 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем четири) по Скица-проект №15-1363473/16.12.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК по АЧОС №4093/31.01.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №942, вх. рег. №943/ 22.02.2022 г.; акт 124, т. 3, н. д. 570.

Данъчната оценка е 270,00 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404061846/14.01.2022 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. №68-1621-4'2/11.03.2022 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 855,00 лв., без ДДС.  

  • Незастроена  земя с площ 157 кв. м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-9182 (ПИ с идентификатор 35167.505.9182) в кв. 333, гр. Казанлък по ПУП-ПР, одобрен с Решение на ОбС-Казанлък №695/26.04.2021 г., представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.505.9185 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем пет) по Скица-проект №15-1363508/16.12.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК по АЧОС №4097/14.02.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №943, вх. рег. №944/22.02.2022 г.; акт 125, т. 3, н. д. 571.

Данъчната оценка е 3 532,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404061848/14.01.2022 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. №68-1621-4'2/11.03.2022 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС е на стойност 11 180,00 лв., без ДДС.  

  • Незастроена  земя с площ 15 кв.м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-9182 (ПИ с идентификатор 35167.505.9182) в кв. 333, гр. Казанлък по ПУП-ПР, одобрен с Решение на ОбС-Казанлък №695/26.04.2021 г., представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.505.9186 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем шест) по Скица-проект №15-1363545/16.12.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК по АЧОС №4098/14.02.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №944, вх. рег. №944/ 22.02.2022 г.; акт 126, т. 3, н. д. 572.

Данъчната оценка е 337,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404061847/14.01.2022 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. №68-1621-4'2/11.03.2022 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС е на стойност 1 070,00 лв., без ДДС.  

 

  • Незастроена  земя с площ 8 кв.м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-9182 (ПИ с идентификатор 35167.505.9182) в кв.333, гр. Казанлък по ПУП-ПР, одобрен с Решение на ОбС-Казанлък №695/26.04.2021 г., представляваща Проектен имот с идентификатор 35167.505.9187 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем седем) по Скица-проект №15-1363575/16.12.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, по АЧОС №4099/14.02.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №931, вх. рег. №932/ 22.02.2022 г.; акт 122, т. 3, н. д. 567.

Данъчната оценка е 180,00 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404061849/14.01.2022 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. №68-1621-4'2/11.03.2022 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 570,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица за прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4093/ 31.01.2022 г.

„Дюлгеров-Станков“ ООД

855,00

„За ОДО“

Проектен имот с идентификатор 35167.505.9184 с площ 12 кв.м, гр. Казанлък

№4097/ 14.02.2022 г.

„Дюлгеров-Станков“ ООД

11 180,00

„За ОДО“

Проектен имот с идентификатор 35167.505.9185 с площ 157 кв.м, гр. Казанлък

№4098/ 14.02.2022 г.

„Дюлгеров-Станков“ ООД

1 070,00

„За ОДО“

ПИ с идентификатор 35167.505.9186 с площ 15 кв.м, гр. Казанлък

№4099/ 14.02.2022 г.

„Дюлгеров-Станков“ ООД

570,00

„За ОДО“

Проектен имот с идентификатор 35167.505.9187 с площ 8 кв.м, гр. Казанлък

 

2. Определя пазарна цена в размер на 855,00 (осемстотин петдесет и пет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.505.9184 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем четири) с площ 12 (дванадесет) кв.м по Скица-проект №15-1363473/16.12.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с цел прилагане на улична регулация относно Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем две), при граници: Проектен имот с идентификатор 35167.505.133 (улица) и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182, който по действащия Подробен устройствен план-План за регулация, одобрен със Заповед №695/26.04.2021 г. на кмет представлява: Незастроена  земя с площ 12 (дванадесет) кв.м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-9182 (първи за девет едно осем две) в кв. 333 (триста тридесет и трети) на гр. Казанлък.

3. Определя пазарна цена в размер на 11 180,00 (единадесет хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.505.9185 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем пет) с площ 157 (сто петдесет и седем) кв.м по Скица-проект №15-1363508/16.12.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с цел прилагане на улична регулация относно Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем две), при граници: Проектен имот с идентификатор 35167.505.148 (улица); Проектен имот с идентификатор 35167.505.133 (улица) и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182, който по действащия Подробен устройствен план-План за регулация, одобрен със Заповед №695/26.04.2021 г. на кмет представлява:

Незастроена  земя с площ 157 (сто петдесет и седем) кв.м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-9182 (първи за девет едно осем две) в кв.333 (триста тридесет и трети) на гр. Казанлък.

4. Определя пазарна цена в размер на 1 070,00 (хиляда и седемдесет) лева, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.505.9186 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем шест) с площ 15 (петнадесет) кв.м по Скица-проект №15-1363545/16.12.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с цел прилагане на улична регулация относно Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем две), при граници: Проектен имот с идентификатор 35167.505.148 (улица) и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182, който по действащия Подробен устройствен план-План за регулация, одобрен със Заповед №695/26.04.2021 г. на кмет представлява: Незастроена  земя с площ 15 (петнадесет) кв.м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-9182 (първи за девет едно осем две) в кв. 333 (триста тридесет и трети) на гр. Казанлък.

5. Определя пазарна цена в размер на 570,00 (петстотин и седемдесет) лева, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.505.9187 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем седем) с площ 8 (осем) кв.м по Скица-проект №15-1363575/16.12.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на гр. Казанлък,

одобрена със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с цел прилагане на улична регулация относно Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно осем две), при граници: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9183; Проектен имот с идентификатор 35167.505.148 (улица) и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9182, който по действащия Подробен устройствен план-План за регулация, одобрен със Заповед №695/26.04.2021 г. на кмет представлява: Незастроена  земя с площ 8 (осем) кв.м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот I-9182 (първи за девет едно осем две) в кв. 333 (триста тридесет и трети) на гр. Казанлък.

6. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя, за прехвърляне собствеността на общинските имоти по т. 2, 3, 4 и 5 като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Тодор Станков, управител на „Дюлгеров-Станков“ ООД, адрес на управление: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.