РЕШЕНИЕ
№651
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1539/15.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9155 по КККР на гр. Казанлък, УПИ IX-9155, с площ от 989 кв.м в кв.467,чрез продажба на общинската част за сумата от 1440 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-О-382-2/01.12.2021 г. от Одисеас Стефану за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9155 с площ 989 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 14.12.2021 г., адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, представляващ Урегулиран поземлен имот IХ-9155 с площ 989 кв.м в кв.467 на гр. Казанлък по Подробен устройствен план, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък.

Заявителят е собственик на част 965/989 идеални части от имота, съгласно Нотариален акт №135, т.2, рег. №3530, Дело №321 от 2015 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с вх. рег. №4102/02.06.2015 г., акт №148, т. 13, Дело №2689 и Заповед №1729/29.09.2021 г. на кмет, вписана в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №8635, вх. №8635/08.12.2021 г., Акт №79, т. 30, Дело №6232.

Община Казанлък е собственик на част 24/989 идеални части от имота, съгласно Акт за частна общинска собственост №4100/14.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №932, вх. рег. №933/22.02.2022 г., Акт 123, том 3, н. дело 568.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост.

На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 271,20 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка №7404061988/24.01.2022 г. на Дирекция МП, а изготвената от оценител на имоти Пазарна оценка с вх. №94-О-382-2'2/11.03.2022 г. е на стойност 1 440,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предна

значение

Описание на имота

№4100/ 14.02.2022 г.

Одисеас Стефану

1440,00

За ЖС

Част 24/989 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.503.9155, представляващ УПИ IХ-9155, кв. 467 по ПУП на гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9155 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно пет пет) с площ 989 (деветстотин осемдесет и девет) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 14.12.2021 г.; адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.503.1251; 35167.503.1267; 35167.506.9635; при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.503.9154; 35167.506.9635; 35167.503.9153; 35167.503.9165; 35167.503.9166; 35167.503.9156, представляващ Урегулиран поземлен имот IХ-9155 (девети за девет хиляди сто петдесет и пет) с площ 989 (деветстотин осемдесет и девет) кв.м в кв.467 (четиристотин шестдесет и седми) по Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на гр. Казанлък, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 24/989 (двадесет и четири към деветстотин осемдесет и девет) идеални части от земята на съсобственика – Одисеас Стефану за сумата от 1 440,00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата на имота в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Одисеас Стефану, адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.