РЕШЕНИЕ
№652
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1545/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 14 кв.м, находяща се в гр. Казанлък с проектен идентификатор 35167.502.7001.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък е постъпило Писмо с вх. №168-7421-3/15.02.2022 г. от Деница Георгиева, в качеството й на пълномощник на Атанас Георгиев управител на ,,ВИП СТРОЙ 21“ ООД с ЕИК: 206758648 – собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6330 по КККР на гр. Казанлък.

Собственика изявяват желание за доброволно прилагане на ПУП - ПР  за  Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6330 в кв.241 в гр. Казанлък. Издадена е Скица-проект за изменение на КККР №15-92403/31.01.2022 г., според която Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6330 се заличава и се образува нови Поземлени имоти с проектен идентификатор 35167.502.7000, в който попада сграда с идентификатор 35167.502.7000.1 и Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.7001, който попада в улица според ПУП-ПУР на гр. Казанлък.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за дарение на незастроена земя с площ 14 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.7001), която попада в улица по ПУР на кв.241 на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №705/04.08.2009 г., имота е собственост на ,,ВИП СТРОЙ 21“ ООД, съгласно нот. акт №77, том XXXII, рег. 9195, Дело №6668 от 29.12.2021 г. издаден от Служба по вписванията гр. Казанлък.

Данъчната оценка на даряваната земя с площ 14 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.7001 по КККР на гр. Казанлък, е 441,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404062762/15.03.2022 г. на дирекция „Местни приходи”.

Съгласно §22, т.1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства.

Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от Кмета на Общината, след решение на общински съвет. „

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък  във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава своето съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от ,,ВИП СТРОЙ 21“ ООД с ЕИК: 206758648, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, незастроена земя с площ от 14 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.7001, съгл. Скица–Проект №15-92403/31.01.2022 г. при съседи: 35167.502.6329, 35167.502.7000 и 35167.502.9184, получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 35167.502.6330, кв.241 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №705/04.08.2009 г. Даряваната реална част с площ от 14 кв.м, е с данъчна оценка в размер на 441,00 лв. по удостоверение за ДО №7404062762/15.03.2022 г. на дирекция МП при Община Казанлък;

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и ,,ВИП СТРОЙ 21“ ООД С ЕИК: 206758648, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, представляван от Деница  Георгиева.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.