РЕШЕНИЕ
№653
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35

 

Относно: ОС_1522/25.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно отказ за изкупуване на 694/718 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215, находящ се в гр. Казанлък, за предложената от собственика сума - 47 000 лева.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило предложение от Христо Тодоров, Община Казанлък да закупи притежаваните от него части от съсобствен с общината имот, на цена от 47 000.00 лева. Към заявлението е представил Нотариален акт №14, т. 24, Дело №4897/29.09.2021 г. за правото му на собственост на 694/718 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215 с обща площ 718 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Имотът се намира в местност „Старите лозя“ в град Казанлък, за част от която с Решение №141/23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък беше одобрен Подробен устройствен план по реда на чл.16 от Закона за устройство на територията. Кметът на общината е издал Заповед №281/25.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1655, акт 97, т.6, н. д. 1150 от 16.03.2021 г., за индивидуализиране на новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ)V-9212 в кв.469, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215 по КККР на град Казанлък. В описания имот Община Казанлък притежава 24/718 идеални части.

Съобразно чл.33, ал.1 от Закона за собствеността собствениците могат да продадат такъв имот на трето лице само след като го предложат за изкупуване на общината и представят на нотариус писмен отказ, в който се посочват условията, при които е било предложено изкупуването. На основание чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 за реда за придобиване, управление разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, възмездно придобиване на право на собственост се извършва след решение на общинския съвет.

В бюджета на Община Казанлък за 2022 година не са заложени средства за изкупуване на имоти и във връзка с изложеното дотук и за да не бъдат нарушавани правата на собствениците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Отказва изкупуване на 694/718 (шестстотин деветдесет и четири към седемстотин  и осемнадесет) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две едно пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на  ИД на АГКК, с обща площ 718 (седемстотин и осемнадесет) кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.506.9635 (ул. „Олимпиада“), 35167.503.9455, 35167.503.9214, 35167.503.9212, представляващ Урегулиран поземлен имот VIII-9215 (осми за девет две едно пет) в кв.469 (четири шест девет), устройствена зона „Жм1“ по Подробен устройствен план (ПУП) на град Казанлък, одобрен с Решение №141, взето на заседание на 23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък, Протокол №7, на предложената от съсобственика  цена от 47 000,00 (четиридесет и седем хиляди) лева.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Тодоров, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.