РЕШЕНИЕ
№654
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1541/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №35167.17.19, НТП "Нива", с площ от 4,840 дка по КККР на гр. Казанлък, местност "Арите", с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-П-962-1/16.02.2022 г. от – Пейчо Пеев в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план–план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №35167.17.19 – с НТП “Нива”, с площ от 4,840 дка по КККР на гр. Казанлък, местност „Арите“, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“ в „За производствени и складови дейности“ с цел изграждане на склад за селскостопанска продукция и машинен парк. Имотът се намира около входно-изходната артерия на гр. Казанлък в направление гр. София, извън урбанизирана територия на гр. Казанлък, с граници: север – ПИ 35167.17.18; юг - ПИ 35167.17.48, ПИ 35167.17.38; изток – ПИ 35167.17.7, запад – ПИ 35167.18.213. Водоснабдяването ще се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Казанлък, а отпадните води ще се отвеждат в изгребна яма. Имотът ще бъде захранен с електроенергия съгласно изискванията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална зона (Смф), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф са: до 15,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи през Имот №35167.18.213 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ - Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-430/26.01.2022 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план–план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №35167.17.19 (при граници и съседи: север – ПИ 35167.17.18; юг - ПИ 35167.17.48, ПИ 35167.17.38; изток – ПИ 35167.17.7, запад – ПИ 35167.18.213)  – с НТП “Нива”, с площ от  4,840 дка по КККР на гр. Казанлък, местност „Арите“, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За производствени и складови дейности“;

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Пейчо Пеев, в качеството си на собственик на имота и заявител, представляван от Виолетта Бакунина, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 16.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.