РЕШЕНИЕ
№655
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1542/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №27499.180.337, НТП "Нива", с площ от 1,648 дка по КККР на с. Енина, местност "Под Енина", с цел промяна на предназначението в "За смесено предназначение". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-П-435-1/01.02.2022 г. от – Петър Терзиев в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план–план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №27499.180.337 – с НТП “Нива”, с площ от 1,648 дка по КККР на с. Енина, местност „Под Енина“, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“ в „За смесено предназначение“, с цел изграждане на склад за промишлени стоки, търговска сграда и жилище. Имотът се намира в южната извън урбанизирана територия на с. Енина, с граници: север – ПИ 27499.180.55, ПИ 27499.180.67; юг - ПИ 27499.180.57, ПИ 27499.180.70; изток – ПИ 27499.180.182, запад – ПИ 27499.180.334. Водоснабдяването ще се осъществи, чрез изграждане на собствен сондаж и от водопроводната мрежа на с. Енина, а отпадните води ще се отвеждат в изгребна яма. Имотът ще бъде захранен с електроенергия съгласно изискванията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална зона – разновидност 1 (Смф1), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф1 са: до 10,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5, 30% минимална площ за озеленяване и жилище площ по-малка от 15% от общата допустима РЗП за имота.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи през имот №27499.180.182 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план–план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №27499.180.337 с при граници и съседи: север – ПИ 27499.180.55, ПИ 27499.180.67; юг - ПИ 27499.180.57, ПИ 27499.180.70; изток – ПИ 27499.180.182, запад – ПИ 27499.180.334, с НТП “Нива”, с площ от 1,648 дка по КККР на с. Енина, местност „Под Енина“, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За смесено предназначение“;

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петър Терзиев, в качеството си на заявител с адрес за кореспонденция общ. Казанлък, гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 34 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.