РЕШЕНИЕ
№656
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1544/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №77027.36.2, НТП "Нива", с площ от 1,837 дка по КККР на с. Хаджидимитрово, местност "Стопански двор", с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-2628-1/17.02.2022 г. от – Атанас Георгиев, в качеството си на собственик на „АТАН-2008“ ЕООД,  ЕИК: 123762466 в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план–план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №77027.36.2 – с НТП “Нива”, с площ от 1,837 дка по КККР на с. Хаджидимитрово, местност „Стопански двор“, одобрен със Заповед №РД-18-962 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 77027, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“ в „За производствени и складови дейности“ с цел изграждане на сграда за търговия със строителни материали и склад. Имотът се намира в източната извън урбанизирана територия на с. Хаджидимитрово, с граници: север – ПИ 77027.37.133; юг - ПИ 77027.36.7; изток - ПИ 77027.36.3, запад - ПИ 77027.36.1. Водоснабдяването ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Хаджидимитрово, а отпадните води ще се отвеждат в изгребна яма. Имотът ще бъде захранен с електроенергия съгласно изискванията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална зона - разновидност 1 (Смф1), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф1 са: до 10,0 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Транспортният достъп до Поземления имот ще се осъществи през имот № 77027.37.133 с НТП „За местен път“ по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 77027.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет. План-схемите за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план–план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №77027.36.2 с граници и съседи: север – ПИ 77027.37.133; юг - ПИ 77027.36.7; изток – ПИ 77027.36.3, запад – ПИ 77027.36.1, с НТП “Нива”, с площ от  1,837 дка по КККР на с. Хаджидимитрово, местност „Стопански двор“, одобрен със Заповед №РД-18-962 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 77027, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени и складови дейности“;

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Атанас Георгиев, - Управител на „АТАН-2008“ ЕООД,  ЕИК: 123762466, собственик на имота и заявител с адрес за кореспонденция с. Хаджидимитрово.

 

Участвали в гласуване 36 общински съветници, от които „За” 36.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.