РЕШЕНИЕ
№657
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1543/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.674, НТП "Лозе", с площ от 1257 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, местност "Старите лозя", с цел промяна на предназначението в "За вилно строителство". Одобряване на заданието, съставено от възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Т-1525-1/03.12.2021 г. от – Теодора Петкова, в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.674 – с НТП “Лозе”, местност „Старите лозя“ с площ от  1257 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Лозе“, в „За вилно строителство“ с цел изграждане на вилна сграда.

Транспортния достъп ще се осъществи от Полски път №35167.170.82 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък. Имотът се намира извън урбанизирана територия на гр. Казанлък, с граници: 35167.190.673, 35167.190.675, 35167.190.679, 35167.170.82.  Имотът е достатъчно близо до урбанизирана територия на град Казанлък, което дава възможност за реално привързване на ЕЛ и ВиК на обекта от експлоатационните мрежи на градската (и извънградска) територия на града. Според протокола за съгласуване на проекти от ,,Електроразпределение Юг“ ЕАД са нанесени въздушните електропроводи НН на Скица-Проект №15-1054400/28.09.2021 г.

Според съгласуваното писмо от ИАЛВ с Изх. №05-09-833-1/18.10.2021 г., имотът не фигурира в лозарския регистър. Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-5891(1)/12.11.2021 г., като при реализация на инвестиционното намерение няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежа ,,Натура 2000“.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов са: до 7 м височина кота корниз, кота било 10 м, плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1  и чл.60 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.190.674 с граници и съседи: 35167.190.673, 35167.190.675, 35167.190.679, 35167.170.82, с НТП “Лозе”, местност „Старите лозя“ с площ от  1257 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За вилно строителство“;

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя;

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Теодора Петкова, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.