ПОКАНА № 36

На 08.04.2022 от 12:00 часа На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 08.04.2022 г. от 12:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1573/28.03.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 година. С писмо вх. №ОС-1596/05.04.2022 г., вносителят дава становище относно направените предложения от постоянните комисии.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1586/01.04.2022 - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Магдалена Генчева от гр. Казанлък, по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17 на ОбС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 606 От дата: 06.04.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК