РЕШЕНИЕ
№658
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 08.04.2022 г., Протокол №36

(изм. с Решение №690/26.05.2022 г., изм. с Решение №715/30.06.2022 г., изм. с Решение №774/29.09.2022 г., изм. с Решение №822/24.11.2022 г.,  изм. с Решение №847/21.12.2022 г.)

Относно: ОС_1573/28.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на чл.13, ал.2 от Закона за публичните финанси и изискванията на Наредба №28 на OбС – Казанлък Ви представям Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, придружен с Протокол и предложения от проведено обществено обсъждане на проектобюджета на 22.03.2022 година. Бюджетът на Община Казанлък се внася в рамките на  срока, съгласно чл.84, ал.4 от Закон за Публични Финанси.

Бюджетната рамка на Община Казанлък е съобразена изцяло с:

 • Закон за Публични Финанси;
 • Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг на Общински съвет - Казанлък.
 • Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., обнародван в ДВ бр. 18 от 04.13.2022 г.
 • ПМС №31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
 • Указания от Министерство на финансите;
 • Анализ на изпълнението на Бюджета за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • Решение №50 от 03.02.2022 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през  2022 година;
 • ПМС №481/2021 г. за уреждане на бюджетни отношения за 2022 г.;
 • Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 г. на Община Казанлък; Приложение №1 на  Министерство на финансите (МФ);
 • Промени в действащото законодателство;
 • Приети от Общински съвет и действащи в Община Казанлък Наредби №15, №26, №28, Правилници, Стратегия и Програма за развитие на Община Казанлък.

Рамката на бюджет 2022 г. е подготвена в трудна среда и динамична икономическа обстановка. Бързо растящата инфлация, продължаващата здравна и икономическа криза въздействието на войната между Русия и Украйна. Ръста на цените на енергийните и хранителни суровини оказват негативен натиск върху разходната част на бюджета. Сметките на Община Казанлък и нейните 53-ма разпоредители за ток, газ, бензин, дизел, парно, храна и други са поскъпнали не в проценти, а в пъти. Като очакванията са за продължаващо нарастване на цените.

За сравнение платени сметки за вода, горива и енергия през месец януари 2021 г. са в размер на 202 хил. лв., a през януари 2022 са в размер на 527 хил. или 2,6 пъти повече. През месец февруари газта скочи с още 30%, а цената на петрола расте рязко.  

Предизвикателство пред всички общини е планирането на разходната част на бюджета пред бързо растящите цени. Още едно предизвикателство още от края на 2021 година е и реализирането на инвестиционните програми на фона на ситуацията в строителния сектор. Голяма част от фирмите отказват да сключат договори и да извършват дейност, заради непредвидимостта на цените.

Въпреки увеличаващите се цени Община Казанлък не предвижда увеличение на местните данъци и такси и ще запази всички свои социални политики в полза на гражданите:

 • програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства под формата на ваучери за новородено дете;
 •  финансовата подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми;
 • подкрепата за скъпоструващи операции на нуждаещи се;
 •  за девета поредна година финансова подкрепа за  млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки – като увеличава средствата от 20 000 лв. на 30 000 лв.;
 • здравна профилактика в детските градини.

Със ЗДРБ 2022 г. от 01.04.2022 г. е прието увеличение на увеличение на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.

Стандартите на държавата нямат увеличение на заплатите в публичния сектор, а нивата остават едни от най-ниските, затова в рамката на бюджет 2022 г. на Община Казанлък се предвижда от 01.04.2022 г. увеличение на заплатите с до 10% и запазване на персонала във всички звена – културни институти, социални дейности, детска млечна кухня, общинско предприятие по комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата и звена към общински администрация.

От 01.04.2022 г. отпадат таксите в детски градини и детски ясли. Нормативът предвиден от държавата за отпадането няма да покрие разходите. За издръжката на детски градини Общината ще получи от април до декември за 2 236 деца 1 090 050 лв.  Прогнозният разчет на 13-те детски градини за този периода е 763 035 лева, без храната която се приготвя от Детска млечна кухня. Остатъкът  от средствата – 327 015 лв. - е недостатъчен да покрие приготвянето и доставянето на храна за децата на 2,3,4,5 и 6-годишна възраст. Планираният разход за ОП „Кухня майка, в т.ч. ДМК“ за 2022 година само за храна на деца в детски градини е 810 хил. лв., без други режийни. Т.е. недостига е над половин милион лева само в перо храна.

За издръжката на детски ясли Общината ще получи от април до декември за 310 деца 261 563 лв.  Разчета за този период за 4-те ясли е в размер на 150 000 лева. Разликите от 111 563 лева отново няма покрие изцяло разхода на Кухнята по изхранване на децата, който за 2022 година е планиран в размер на 158 хил. лв. само за храна без режийни.

Във връзка с гореизложеното от планирания годишен бюджет местна дейност на Кухнята в размер на 1 501 000 лева са приспаднати средствата от държавата за компенсиране на таксите в ДГ и ДЯ, съответно 327 315 лв. и 111 563 лв.

В периода на изготвяне на проектобюджет за 2022 година на Община Казанлък  постъпиха следните предложения:

1. Предложение по е-поща от инж. Минчо Ковачев за включване на Общината в ПЧП по Проект: „Разработка, Производство и Търговия на Преносим контейнер за отпадъци“ със сума в бюджета от 1 лв. до 10 000 лв. представляваща заплата за конструктори за времето докато се уреди Договор за финансиране.

 • Не приема предложението. Община Казанлък е кандидатствала по този проект, който е отхвърлен от ОПОС.

 

2. Предложение по е-поща от инж. Христо Ангелов от 14.03.2022 г. за облагородяване около войнишки паметник в с. Ясеново за 23 хил. лв.

 • Не приема предложението. По предложение кмета на кметство Ясеново в бюджет 2022 година е заложено финансирането на изграждане на детска площадка.

3. Предложение на г-жа Г. Щерева с вх. №05-01-4/23.03.2022 г. за ремонт на тротоари на бул. „Н. Петков“ до блок №38, асфалтиране на ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цанко Церковски“ и „Никола Самев“.

 • Тротоари на бул. „Н. Петков“ до блок №38 и асфалтиране на ул. „Хан Аспарух“ ще бъдат изпълнени в бюджет 2022 г. Улици „Цанко Церковски“ и „Никола Самев“ след подмяна на водопровод от страна на ВИК ще бъдат заложени за следваща година.

 

Параметри на Бюджет 2022 година

Основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Казанлък за 2022 г., са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината.

Рамката на бюджет 2022 г. е в размер на 89 294 971 лева.

Бюджет 2022 на Община Казанлък в приходната си част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегирани от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, разпределени при спазване на единните разходни стандарти. Разходите за местни дейности за фонд „Работна заплата“ са планирани и съобразени, съгласно увеличението на минималната работна заплата за страната. Разходите за издръжка са планирани на база отчетите за бюджет 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък за 2022 година, съгласно Закона за държавния бюджет на РБ:

Бюджетни взаимоотношения между Община Казанлък и ЦБ

 Бюджет 2021 г. 

 Бюджет 2022 г. 

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

43 775 858

49 930 370

Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ

4 357 700

4 802 000

Средства за зимно поддържане и   снегопочистване

196 600

196 600

Целева субсидии от ЦБ за капиталови разходи

1 256 400

1 669 000

 

49 586 558

56 597 970

 

Съгласно чл.54, ал.1-ал.5 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на целевата субсидия за капиталови разходи – се предоставя до 5-то число въз основа на заявки от общините по ред, определен от министъра на финансите; общата изравнителна субсидия до 20 януари 50%, останалата сума ежемесечно до 5-то число на равни части от април до декември, средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари 75 на сто, останалата сума ежемесечно до 5-то число на равни части от септември до декември.

Разпределение на субсидията за делегирана държавна дейност по функции:

Субсидия за делегираните от държавата дейности  по ЕРС

Бюджет 2021

Бюджет 2022

Общинска администрация

3 017 600

3 115 200

Отбрана и сигурност

264 068

280 097

Образование

30 587 862

34 054 551

Здравеопазване

3 017 914

3 661 680

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

5 468 682

7 310 975

Почивно дело, култура, религиозни дейности

1 419 732

1 507 867

Общо:

43 775 858

49 930 370

 

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставят ежемесечно до пето число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по чл.54 ал.5 от Закона за Държания бюджет за 2022 година.

Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година е над 7,7 млн. лева, съгласно Приложение №13,  а разходите за текущите ремонти на улици, тротоари и обекти общинска собственост  над 3,5 млн. лева. В средствата се включват и преходни обекти от 2021 година.

В началото 2021 г. Министерство на образоването одобри проект за изграждане на допълнителен корпус на Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ с прогнозна стойност от 2 млн. лева безвъзмездно финансиране. В рамките на проекта ще бъде изградена допълнителна сграда с 12 класни стаи, както и ще бъдат доставени обзавеждане и оборудване, с което ще бъдат обезпечени 312 учебни места. Новият корпус ще способства за преминаването на едносменен режим, каквито са нормативните разпоредби.

В края на 2021 година получи и финансиране за изграждане на физкултурен салон на Математическата гимназия. С полученото финансиране в размер на 851 942 лева се предвижда да се  подсигурят основните дейности като възлагане на проектиране, СМР, строителен надзор и авторски надзор по проекта, както и пълно оборудване за физкултурния салон.

Преходните обекти от 2021 година са и десетте междублоковите пространства одобрените от Общински съвет в размер 500 000 лв., изграждане на продължение на пешеходната зона до ул. „Скобелев“, благоустрояване вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев – Видю“, както и асфалтиране на улици в града и население места.

Бюджет 2022 година на Община Казанлък предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ №16 „Роза“, единствената без внедрени мерки в града. Продължава и политиката по облагородяване на дворни пространства в детски ясли и детски градини.

С приходите от продажба на общинска собственост се предвижда асфалтиране на улици в град Казанлък и 19-те населени места, съобразени с програмата по подмяна на водопровод от ВиК, подмяна на тротоарни настилки, кърпежи, ремонт на четвъртокласна  мрежа.

Община Казанлък предприема действия по подобряване условията в приюта за бездомни животни като планиране ремонти дейности за 20 хил. лв., както и изграждането на два парка за четириногите любимци.

През 2022 г. продължават дейностите с европейски средства по проекти „Светът на траките”, „Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2“, „Изграждане на социални жилища“.

Бюджетът на Община Казанлък е структуриран, съгласно изискванията на чл.45, ал.1 от ЗПФ:

 • Общата рамка на Бюджета, съгласно Приложение №1;
 • Планирани данъчни, неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения, приходи от приватизация в размер на 17 365 675 лева, съгласно Приложение №2;

Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси. 

 • Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 54 187 033 лева, съгласно Приложение №3;

Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България  за 2022 година. Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели в Решение №50 от 03.02.2022 г. на МС.

 • Разходи за местни дейности в размер на 33 567 211 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №4;

Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са  общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от общинските приходи и целеви трансфери от министерства и ведомства.

Разходите са разпределени по функции и дейности за издръжка и капиталови.

Във функция „Общи държавни служби“ се предвиждат капиталови разходи и разходи за издръжка в размер на 2 629 387 лева. Тук са разчетени разходите за общинската администрация, разходите на деветнадесетте населени места в Общината и за дейността на Общински съвет-Казанлък.

Към 31.12.2021 г. в резерв по бюджета на Община Казанлък останаха средства от ПМС №326/2021 г. за изплащане на разходи за изпълнение на мерки свързани с COVID-19, изплащане на разходи по частични избори и субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии в размер на 690 574 лева.

С цел да се осигури непрекъсваемост на работата на Информационната система на общинска администрация и осигуряване на възможност за отдалечена работа на служителите Ви предлагам със средства от ПМС №326/2021 г. да бъдат закупени преносими компютри – 30 броя за 42 000 лева и изграждане на кабелна система за 27 107 лева.

Необходимост от закупуване на преносими компютри във връзка с дистанционната работа по време на пандемия е предложена и от председателя на Общински съвет за закупуване на 37 бр. лаптопи с прогнозна стойност 51 800 лева.

Във функция „Отбрана и сигурност“ се предвиждат средства в размер на 12 112 лева, преходен остатък по ПМС №326/2021 г. за закупуване на бързи антигени тестове за корона вирус, осигуряване на дезинфектанти, предпазни маски и други средства за превенция.

Във функция „Образование“ са разчетени разходи за издръжка на всички детски градини на територията на община Казанлък до месец март в размер на 350 000 лв. и допълнителни разходи в размер на 150 000 лв. от април до декември в случай на недостиг на новия норматив от държавата за отпадане на таксите.

Във функцията са разчетени разходи за ученическите и почивните лагери, за издръжка на училищните автобуси, както и средствата в размер на 36 000 лв. за Общинска програма за закрила на детето.

Във функция „Здравеопазване“ са разчетени разходите за издръжка на детски ясли и яслени групи към детски градини до месец март в размер на 70 000 лв. и дейността на Общинското предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“.

Тук се планират и общо средства за:

- подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в размер на 30 000 лв.;

- за  подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки, работещи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, в размер на 30 000 лева;

- помощи за лечение и скъпоструващи операции в размер на 20 000 лева;

- подпомагане на младите семейства за новородените деца с еднократна помощ под формата на ваучер от 500 лв. в плануван размер от 150 000 лева;

- Средства в размер на 10 000 лв. за здравна профилактика на деца в детски градини.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани бюджетни средства за фонд „Работна заплата“, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж, за издръжка на клубове на пенсионера, инвалида, за програми по временна заетост.

Тук са разчетени средствата преходен остатък по Закона за личната помощ, от Уницеф, както и наемните вноски, които Община Казанлък възстановява на “Балканинвест” ЕООД.

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират и отчитат средства за ВиК, улично осветление, чистота, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици, водоснабдяване и канализация и други. Във функцията е разчетена голямата част от бюджета  на ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в направленията – Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и площади, Строителство, Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна“.

В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са предвидени 150 000 лева собствени бюджетни средства в размер за изкърпване на улици в община Казанлък. В бюджета на ВРБ ОП КДиПИС в същата дейност е планувано и закупване на студена асфалтова смес за 100 000 лева.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства за 10%-но увеличение на заплати, осигуровки и издръжка на Общински театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“, ОБ „Искра“.

Планирани са средства за спортен, младежки, културен и международен календар, за поддръжка на спортни бази, субсидии за спортните клубове“ и помощи за социални погребения. За издаване на вестник „Искра“ са планирани във функцията 20 000 лева;

Във функцията са разчетени капиталови разходи за цялостен вътрешен ремонт на Кино „ЛЕКС“, изграждане на гримьорни и ремонта на Къща музей Иван Милев.

Във функция „Икономически дейности и услуги” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Обществения посредник, на звената към Община Казанлък -  „Паркинги и кратковременно паркиране“, „Обслужване на Общински сграден фонд“ „Администрация в кметства“ и звено „Други дейности по икономиката". В тази функция са разчетени и разходите по снегопочистване, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, издръжка и ремонт на приюта за безстопанствени животни, средствата за туристическия календар, изграждане на два парка за кучета и субсидиране на вътрешноградски транспорт.

Във функция „Разходи, некласифицирани в други функции” са разчетени разходите по лихви в размер на 170 000 лева и резерв в размер на 869 667 лева, от които 100 000 лева на  основание чл.65, ал.1 т.5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии, 569 667 лева неразпределен остатък от ПМС №326/2021 г. и 200 000 лева за други непредвидени разходи, в предвид икономическата обстановка.

 • Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 1 540 727 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №5;

Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са разпределени по функции и дейности за фонд работна заплата, издръжка и капиталови разходи.

В разчетени средства за възнаграждения в дейност „Общи държавни служби“ се предвижда дофинансиране в размер на 350 000 лева.

Във функция „Образование“ се планира дофинансиране в размер на 355 555 лева, в. т.ч. за маломерни и слети паралелки и за  трети етап на СМР на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Розово за Детска академия за развитие на таланти и за подмяна на дограма на ОДК „Ив. Рилски“.

 

Във функция „Здравеопазване" се планира дофинансиране в размер на 154 172 лева.

От преходен остатък от ПМСВ326/2021г.:

- 36 000 лева за финансово подпомагане храненето на персонала в Ковид отделенията на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ до края март;

- 33 890 лева за МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“, съгласно приложение №13 за закупуване на интензивен респиратор, кислородна инсталация;

- 60 000 лева за „ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“, съгласно приложение №13 за закупуване на ехограф и DR за рентгеново отделение.

Във функцията са разчетени 24 282 лева за ремонт за здравна служба в с. Г. Черковище и средства остатък от дарения за здравна служба в град Шипка.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ е представено разпределението на планираните средства на ИМ „Искра“ – 630 000 лева и 4 000 лв. за надзор на читалище „Светлина 1901“ гр. Шипка (етап II).

 • Справки за преходни остатъци от държавна дейност /4 869 641 лева, в т.ч. валутна сметка – 327 380 лева/, съгласно Приложение №6 и от местна дейност /9 921 162 лева/, съгласно Приложение №7;
 • Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2024 година, съгласно Приложение №8;
 • План-сметка на Община Казанлък за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2022г. съгласно Приложение №9;
 • Разходи по населени места,  съгласно  Приложение №10
 • Числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение №11;
 • Списък на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен за 2022 година, съгласно  Приложение №12;
 • Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер на 7 773 639 лева, съгласно Приложение №13.

Средствата от инвестиционната програма се формират, както следва:

- 1 422 449 лева – капиталови разходи в делегирана държавна дейност;

- 5 935 450 лева – капиталови разходи в местна дейност;

- 415 740 лева – капиталови разходи за дофинансиране на държавна дейност;

 • Разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно  Приложение №14;
 • Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15;
 • Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2022 г.,  съгласно Приложение №16;
 • Спортен календар на Община Казанлък за 2022 година, съгласно Приложение №17;
 • План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други, съгласно Приложение №18;
 • Младежки календар на Община Казанлък за 2022 г., съгласно Приложение №19;
 • Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №20;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №21.
 • Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №22;
 • Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №23;
 • Бюджети на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Образование“, съгласно Приложение №24;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №25;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност „Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №26;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №27;

В разработката на проекта за Бюджет на Община Казанлък са включени и справки и разчети, изисквани съгласно чл.94, ал.3 от ЗПФ, както следва:

 • Максималният размер на наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на Общината -  да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 61 325 772 лева.

- Максимален размер на новите задължения за разходи към края на годината (15% )= 9 198 866 лева;

 • Максималният размер на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на Община - да не надвишава 50 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 61 325 772 лева;

- Максимален размер на налични към края на годината ангажименти за разходи по бюджета на общината (50% )= 30 662 886 лева;

 

„средногодишният размер на разходите“ са включените разходите от заверените годишни отчети на 2018 г., 2019 г. и 2020 г., а за 2021 г.

'Изчисленията на показателите са съгласно методически указания от Министъра на финансите АД-6 от 07.06.2016 г.,

 

 • Лимит за поемане на нов Общински дълг и максимален размер на общинския дълг и общински гаранции.

Максимален размер на новия общински дълг за 2022 година – 2 383 560 лева, формиран от:

- Дългосрочен заем за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ етап II от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД – 235 000 лева;

- Неусвоената част от дългосрочен заем за финансиране по проект ОПРР „Изграждане на социални жилища“  от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД – 98 518 лева;

- Неусвоената част по гласуван през 2020 година дългосрочен заем за финансиране от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по проект ОПРР, Проект „Светът на траките“ – 1 284 512 лева.

- Неусвоената част по гласуван през 2020 година дългосрочен заем за финансиране по проект ОПРР, Проект "Светът на траките" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД  –  765 530 лева;

Максимален размер на общинския дълг към 31.12.2022 година – 6 474 334 лева., който включва следните кредити за мостово финансиране и един за собствено участие, както следва:

- Към фонд „ФЛАГ“ за мостово финансиране по проект „Интегриран градски транспорт етап II“ – 235 000 лв.;

- Към фонд „ФЛАГ“ за мостово по Проект "Светът на траките" – 4 379 000 лв..;

- Към фонд ФУГ за собствено участие по Проект "Светът на траките" – 1 860 334 лв.

Сумата е изчислена след приспадане кредит за мостово финансиране от Фонд ФЛАГ по ОПРР „Изграждане на Социални жилища “ и пет вноски от кредит с Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по проект ОПРР, Проект „Светът на траките“ и отчитане на новия дълг за 2022 година.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.13, ал.2, чл.39, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г. , ПМС №31/17.03.2022 г., РМС №50/03.02.2022 г. и чл.19, ал.2 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 89 294 971 лева , съгласно Приложение №1:

1.1 За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 54 187 033 лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 49 930 370 лева.

1.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 4 869 641 лева, в т.ч.:

1.1.2.1 остатък по левова сметка – 4 542 261 лв;

1.1.2.2 остатък по валутна сметка – 327 380 лв;

1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС в размер на (-) 346 889 лева;

1.1.4 Трансфери към ЦБ (-) 266 089 лв., в.т.:

1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 35 107 938 лева, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 17 365 675 лева, в т.ч.:

1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 6 224 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 11 141 175 лева;

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната в размер на 0 лева

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 4 802 000 лева и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 196 600 лева;

1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 669 000 лева;

1.2.4.Трансфери между бюджети в размер на 458 460 лева;

1.2.5. Трансфери между бюджета на Община Казанлък и ПУДООС в размер на 776 554 лв.;

1.2.6. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 1 288 512 лева;

1.2.7. Временни безлихвени заеми (нето) в размер на (-) 899 819 лева;

1.2.8. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 1 982 730 лева;

1.2.9. Друго финансиране в размер на 124 088 лева;

1.2.10. Преходен остатък от 2021 година в размер на  9 921 162 лева.

2. По разходите в размер на 89 294 971  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 54 187 033 лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3.

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 35 107 938 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 33 567 211 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4.

2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 1 540 727 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

- В това число да се счита с 10% увеличение на основните заплатите на кметовете на населени места и кметски наместници, спрямо Решение №350 от 09.02.2021 г. на ОбС-Казанлък, които намират отражение в Приложение №3 и Приложение №5, както следва:

- За кметове с население над 2 500 жители – от 1 390 лв. на 1 530 лв.;

- За кметове с население 501 до 2 500 жители – от 1 320 лв. на 1 450 лв.;

- За кметски наместници с население до 500 жители – от 1 050 лв. на 1 160 лв.;

3. Приема Плана  за 2022 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането в местни дейности, както следва:

3.1. Трансфери:

3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 6 667 600 лева;

3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва (+) 458 460 лева:

- Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 41 760лева;;

- Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО  (-) 1 463 750 лева;

- Трансфер от Министерството на Труда и социалната политика по ''Проект "Красива България" - Детска академия за развитие на таланти с. Розово етап III (+) 79 770 лева;

- Трансфери, възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора на основание на чл.25 от Наредба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (+) 1 884 200 лева;

3.1.3. Между бюджета на Община Казанлък и ПУДООС (+) 776 554 лв. – за изграждане на ВиК град Крън подетап I и II.

3.1.4. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз (-) 1 288 512 лева, в. т.ч.: 

- по проект на ОПРР „Светът на траките“ (-) 1 284 512 лв.;

- по програма „LIFE” (-) 4 000 лв.

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 899 819 лева, в т.ч.:

3.2.1. Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 1 539 048 лева, в. т.ч:

- По ОПРР „Изграждане на социални жилища“ (–) 98 518 лева;

- По проект на ОПРР „Интегриран градски транспорт етап II“ (–) 235 000 лева;

- По ОПРР проект „Светът на траките“ (–) 765 530 лева;

- По ОПРЧР проект „Патронажна грижа +“ (–) 100 000 лева;

- По ОПРЧР проект „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ (-) 190 000 лева;

- ОПРЧР "Соц. Икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в Община Казанлък 2022 – (-) 40 000 лв,;

- ОПРЧР "Нова дългосрочна грижа на възрастните и хората с увреждания" (-) 110 000 лв.

3.2.2. Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 639 229 лева, в. т.ч:

- По ОПРЧР „Патронажна грижа, +“ – 150 000 лева;

- По ОПРР „Изграждане на социални жилища“ – 339 229 лева;

- По ОПРЧР проект „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ - 150 000 лева

3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 1 982 730 лева, в т.ч.:

3.3.1. Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната (–) 400 830:

-Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Изграждане на социални жилища“ (-) 339 229 лева;

-Фонд ФУГ по Проект "Светът на траките" – 61 601 лева;

3.3.2. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 2 383 560 лева, в т.ч.: 

- Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Интегриран градски транспорт, етап II“ - 235 000лева;

- Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Изграждане на социални жилища“ – 98 518 лева;

- за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 284 512 лева

- за финансиране по проект ОПРР „Светът на траките" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 765 530 лева.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2021 година:

- за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;

- за местни дейности, съгласно Приложение №7.

5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2024 година, съгласно Приложение №8.

6. Към 31.12.2021 г. Община Казанлък няма просрочени задължения към доставчици по сметки от подгрупа 992.

7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 80 000 лева.

8. Съгласно чл.94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава: 

8.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  49 060 618 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 9 198 866  лева.          

8.2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 55 193 195 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  30 662 886 лева.

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2022 година в размер на 2 383 560 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2022 година (чл. 39 от ЗПФ) -  6 474 334  лева.

10. Утвърждава показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметства и населени места с кметски наместници,  съгласно  Приложение №10

- Разходи  за 2022 година в размер на 377 000 лева за изпълнение на функциите на органи на изпълнители власт, съгласно табл. 1 от Приложение №10 – планирани и отчитане от кметове и кметски наместници. В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места и целево финансиране за почистване и поддръжка на речните корита и нерегламентирани сметища.

- Разходи за  изпълнение на дейности от местно значение по населени места, които се финансират с 34,61 % от приходи от продажба на общинска собственост по ЗОС и 16,92% от Собствени средства, съгласно табл.2 от Приложение №10, разпределение по обекти в Приложение №№ 13, 14, 15;

- Други разходи, съгласно табл.3 от  Приложение №10 - планирани и отчитани от общинска администрация и Оп КДиПИС, извън тези по табл.1 и табл.2

11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.1, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

12. Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2022 година, съгласно  Приложение №12.

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер на 7 773 639 лева, съгласно Приложение №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2022 година и средства в размер на 230 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2022 година и средства в размер на 46 600 лева за реализирането му и разходи в размер на 212 760 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет - Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 41 140 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2022 година и средства в размер на 20 000 лева, съгласно Приложение №19.

20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година, съгласно Приложение №20.

21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №21.

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №22

- Исторически музей „Искра“;

- ЛХМ „Чудомир“;

- Художествена галерия - Казанлък;

- Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“

- Общинска библиотека „Искра“;

- Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №23.

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „ОС Образование “, съгласно Приложение №24.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №25.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №26.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №27;

28. Дава право на делегиран бюджет на общински детски градини на територията на Община Казанлък за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт.

29. Утвърждава разходи в размер на 37 320 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2022 година – Национално сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“, Асоциация по ВиК на обособената територия.

30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2022 година  в размер на 63 000 лева.

31. Определя следните лимити за разходи през 2022 година:

- Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

- Лимит за представителни разходи, съгласно чл.94, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет за 2022 г., както следва:

 • Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план – не повече от 31 392 лева;
 • Представителни разходи за Общински съвет - Казанлък – не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план не повече от 15 696 лева.

32. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, при минимален норматив от десет деца, ползващи услугата.

33. Определя средства в размер на 36 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето.

34. Разходи за помощи за погребения – 3 500 лв.,  за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

34.1. Самотни лица, без близки и роднини;

34.2. Бездомни;

34.3. Безпризорни лица;

34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите  за помощи по т. 34 са в размер на 370 лева без ДДС за следните услуги: 

 • Отпечатване на некролог /5 броя/ и свещи - 10 лв.
 • Осигуряване на ковчег - 180 лв.
 • Превоз на покойник – 80 лв. 
 • Надгробен знак - 50 лв.
 • Комплексна услуга – 50 лв.
 • допълнително за транспорт до друго населено място – 1.50 лв./км.
 • изкопаването и заравняването на гроба се извършва от ОП „КДиПИС“

35. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 20 000 лева, които се  разпределя, съгласно Наредба №17 на ОбС-Казанлък за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на Община Казанлък.

36. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата.

37. Финансова помощ под формата ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък в размер на 500 лева, съгласно Наредба №17 на ОбС-Казанлък за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на Община Казанлък в общ размер на 150 000 лева.

38. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за подпомагане на лекари - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на обучение и имат сключен договор с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за работа в болничното заведение за минимум срок, равен на периода на получаване на финансирането.

39. Утвърждава средства в размер на 10 000 лева за здравна профилактика на деца от детски градини.

40. Утвърждава средства в размер до 181 025 лева  за  осигуряване на транспортната услуга от ТД „Балканинвест“ ЕООД, представляваща прихода от наеми вноски на дружеството към Общината, отразени в Приложения №2 и №4.

41. Утвърждава средства в размер до 15 000 лева за 2022 година за осигуряване дейността на  ТД „Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД, отразени в Приложение №4.

42. Утвърждава средства в размер до 20 000 лева за 2022 година за  Фондация „Чудомир“, отразени в Приложение №4, на основание Решение на ОбС-Казанлък №610/24.02.2022 г.

43. Утвърждава субсидия за вътрешноградски превоз за ТД „Балканинвест“ ЕООД на средства в размер до 432 000 лева за 2022 година, след представяне на анализ за финансовия резултат от ТД

44. Утвърждава средства в размер на 93 800 лв. за закупуване на преносими компютри съгласно Приложение №13 т.39, 40 и 27 107 лв. (Приложение №4, функция I, дейност 122) за осигуряване непрекъсваемост на работата на Информационната система на общинска администрация със средства от ПМС №326/2021 г.

45. На основание Решение №575 от 20.12.2021 г. година на ОбС-Казанлък прехвърля средства в размер на 36 000 лева за финансово подпомагане  храненето на персонала в Ковид отделенията на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Средства се предоставят като субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия след представяне на разходооправдателни документи.

46. На основание Решение №575 от 20.12.2021г. година на ОбС-Казанлък прехвърля капиталови трансфери в размер на 33 890 лева за МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Средства се предоставят съгласно Приложение №13 за закупуване на интензивен респиратор и кислородна инсталация, след представяне на разходооправдателни документи.

47. На основание Решение №575 от 20.12.2021 г. година на ОбС-Казанлък прехвърля капиталови трансфери в размер на 60 000 лева за „ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“. Средства се предоставят съгласно Приложение №13 за закупуване на ехограф и DR за рентгеново отделение след представяне на разходооправдателни документи.

48. На основание Решение №575 от 20.12.2021 г. година на ОбС-Казанлък прехвърля средства в размер на 384 120 лв., съгласно Приложение №13 т.1, 2, 2.1, 16, 20 по ПМС №326/2021 г. и 12 112,42 за закупуване на бързи антигени тестове за коронавирус, осигуряване на дезинфектанти, предпазни маски и други средства за превенция, отразени в Приложение №4, функция II.

49. На основание чл.282, ал.21, т.3, във връзка с чл.294, т.2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

50. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извършва компенсирани промени, както следва:

50.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

50.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

50.3. Компенсира по дейности и разходни параграфи и подпараграфи, съгласно ЕБК за 2022г. резерв, разчет в начален план по дейност 998 „Резерв“ в размер на 100 000 лв. на  основание чл.65, ал.1, т.5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии и резерв за непредвидени обстоятелства в размер на 200 000 лв.

50.4. В изпълнение на правомощията си по предходните точки  Кметът издава заповеди.

50.5. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

50.6. Резерв в размер на 569 667 лева - остатък от ПМС №326/2021 г. се разпределя с Решение на Общински съвет.

51. Възлага на   Кмета на Община Казанлък:

51.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

51.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

51.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

51.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

51.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.

51.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

52. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

52.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища и директори на културни институти, общинско предприятие „КДиПИС“ да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

52.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

52.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

52.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ.

52.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

53. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

53.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

53.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

 • трудови възнаграждения;
 • разходи по проекти, финансирани от ЕС;
 • главница и лихви по заеми;
 • текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

54. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

54.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

54.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

 

55. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2022 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 12/04/2022 г.