РЕШЕНИЕ
№659
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 08.04.2022 г., Протокол №36


Относно: ОС_1586/01.04.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Магдалена Генчева от гр. Казанлък, по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17 на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На извънредна сесия на Общински съвет - Казанлък ще бъде приет бюджета на Община Казанлък за 2022 г., в който има предвидени средства за подпомагане с еднократна финансова помощ на жители на община Казанлък в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации по Наредба №17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък.

Съгласно чл.21 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък максималният размер на еднократната финансова помощ, който може да бъде отпуснат със заповед на Кмета на Община Казанлък е не по-голям от една минимална работна заплата за страната (710 лв. за 2022 г. считано от 01.04.2022 г.) и може да се отпуска веднъж на три години.

Съгласно чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък: „Общинският съвет взема решения по конкретен случай за еднократна финансова помощ в по-голям размер в рамките на средствата предвидени в Бюджета“.

В Общинска администрация постъпи молба от Милен Генчев гражданин на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на дъщеря си:

Магдалена Генчева от гр. Казанлък, молба с вх. №94-М-1792-2/21.03.2022 г. Магдалена е на 12 години. През последните 1-2 години рязко израснала на височина, родителите й забелязали изкривяване на гръбначния стълб. Магдалена Генчева има издадено ЕР на ТЕЛК с 50% с водеща диагноза……………………………. Видно от представения амбулаторен лист от преглед е отразено обективното състояние, в което детето се насочва за операция VBT, позволяваща запазване гъвкавостта на гръбнака. Към заявление по Наредба №17 има 6 броя рентгенови снимки от различни етапи на развитие на заболяването, в които ясно се вижда прогресивната деформация на гръбначния стълб. Родителите на Магдалена предприемат консултации в Център за гръбначна хирургия в Германия.

Насрочена е операция в болницата на 24.05.2022 г., за която има представена оферта на обща стойност 49 376.32 EURO. Сумата трябва да бъде преведена три седмици преди датата на операция, която налага неговото неотложно разглеждане.

Семейството на Магдалена Генчева не разполага със средствата необходими да и бъде извършена операцията.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2022 г. еднократна финансова помощ на:

Магдалена Генчева от гр. Казанлък, ул. „Ст. Стамболов“ №21 – 1000 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и молителя Милен Генчев от гр. Казанлък, ул. „Ст. Стамболов“ №21.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 12/04/2022 г.