ПОКАНА № 37

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.139, ал.1 от ТЗ и чл.39, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 28.04.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1632/15.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък на д-р Кети Маналова-Владкова.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1609/11.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в продължение на проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, по Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1643/19.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2021 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2022 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1630/14.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2022 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1631/14.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортен имот - общинска собственост за срок от 1 година на спортен клуб по стрелба с лък ”Раптор Арчери”, с месечен наем от 40 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1636/15.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване сгради, машини и съоръжения - общинска собственост за срок от 10 години на ТПК за трудоустроени лица ”Бузлуджа”, находящи се в кв.38, УПИ I - промишлена зона по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1646/19.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутното разписание на междуселищна автобусна линия Казанлък - Горно Изворово от общинска транспортна схема на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1642/18.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на Даниела Коева - зам.-кмет на общината да участва в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, което ще се проведе на 09.05.2022 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1601/06.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-1648/19.04.2022 г., вносителя прави промяна в проекта за решение поради допусната техническа грешка.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1613/13.04.2022 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия, гр. Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1612/13.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища на територията на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1587/04.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост за Проектен имот с идентификатор 83106.501.1304 с площ 22 кв.м и Проектен имот с идентификатор 83106.501.1307 с площ 29 кв.м, находящи се в с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1606/08.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината 16/326 кв. м идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9355 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 976,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1607/08.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.387, с обща площ 799 кв.м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 6 600,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1633/15.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен с площ 400 кв. м, находящ се с. Овощник, общ. Казанлък, УПИ III в кв. 43 представляващ парк, с обща площ от 5 500,00 кв. м, с начален месечен наем в размер на 672 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1635/15.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.70.1.34, с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. ”Чудомир” №6. Допълва се състава на комисията с 2-ма общински съветници: Добрин Драгнев и Емил Недялков.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1639/18.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез отказ за изкупуване на 4200/4548 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.190.679, с обща площ 4548 кв. м, местност ”Старите лозя” по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1634/15.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 40292.113.13, в землището на гр. Крън. Промяна предназначението с цел изграждане на пътна връзка. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1595/05.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на ”Приемник на ЕЕ-Помпа за напояване”, разположен в Поземлен имот с идентификатор 35167.114.3 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут. С писмо вх. № ОС-1622/14.04.2022 г., вносителят допълва и коригира правните основания, мотивите и проекта за решение на доклада, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1602/06.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на за елементи на техническата инфраструктура - електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.41, с начин на трайно ползване ”ниско застрояване”, територия ”урбанизирана” с площ от 2,368 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлените имоти, засегнати от парцеларните планове. С Писмо вх. №ОС-1615/13.04.2022 г., вносителят прилага подписани документи от пълномощно и заявление, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1603/07.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.37.9, с начин на трайно ползване (НТП) ”нива”, с площ от 5.500 дка, местност „Търниченски ливади“ в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същия в за ”Производствено и складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и съоръжения“ в едно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. № ОС-1614/13.04.2022 г., вносителят прави допълнение и изменение в правните основания и в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1568/24.03.2022 - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Вносител: Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. от кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1608/11.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относнo издаване на разрешително на фирма ”ФЛАШБЕК ПИКЧЪРС” ООД за водовземане от минерална вода от Сондаж № К-5 ”Присъединяване на отклонението за захранване с минерална вода, обосновка за заявено количество и измерване на ползваните водни обеми за обект ”Комплекс с еднофамилни жилищни сгради”, в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.393 по КККР на гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС-1629/14.04.2022 г., вносителят предоставя информация относно индивидуализацията на имота, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 619 От дата: 21.04.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК