РЕШЕНИЕ
№ 660
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1632/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък на д-р Кети Маналова-Владкова.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение № 620 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 24.02.2022 г. е открита конкурсна процедура за възлагане управлението на публично предприятие „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и е определена Комисия за номиниране на кандидатите за управители на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък.

Комисията по номиниране проведе конкурсна процедура в етапите, определени с чл. 54 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия. Конкурса е проведен и в изпълнение на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, като са спазени определените с решението на Общински съвет – Казанлък критерии за оценка на кандидатите, тяхната тежест и показателите за тяхното изпълнение.

Документи за участие в конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък са подадени от д-р Кети Петрова Маналова - Владкова –  вх. № 94-К-82-1/11.04.2022 г. в 13:19 часа.

Комисията по номиниране започна работа на 12.04.2022 г. в 10:30 часа и приключи на 12.04.2022 г. в 13:30 часа.

От проведеното заседание на комисията по номиниране е изготвен протокол с 10 броя Приложения, които са неразделна част от него. Изпратени са 2 покани до д-р Кети Петрова Маналова – Владкова за допускане за участие в писмената част и устната част/интервю от конкурсната процедура. Видно е, че са спазени етапите по провеждане на конкурсната процедура, съгласно чл. 54 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.

От извършените оценки от членовете на Комисията по номиниране е видно, че кандидата д-р Кети Петрова Маналова – Владкова е получила:

1. От проведената писмена част от конкурсната процедура обобщената оценка на всички членове на комисията е 5.77, при минимална оценка 3.50;

2. От проведената устна част/интервю от конкурсната процедура обобщената оценка на всички членове на комисията е 3.92, при минимална оценка 3.50;

3. Средноаритметичната от двата етапа на конкурса е 4.85.

В следствие на получените резултати Комисията по номиниране класира и номинира д-р Кети Петрова Маналова – Владкова за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл. 57, ал.4 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, Протокол от Комисията по номиниране, определена с Решение № 620/24.02.2022 г. на Общински съвет – Казанлък за провеждане на конкурса,

 

Р Е Ш И:

1. Избира за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, ЕИК 123540775, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Старозагорска” №16 - д-р Кети Петрова Маналова – Владкова.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, считано от 13.05.2022 г., след:

2.1. Представяне на декларация от д-р Кети Петрова Маналова – Владкова, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т.9 – т.12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия;

2.2. Внесена парична гаранция, определена с Решение № 620/24.02.2022 г. на Общински съвет – Казанлък.

3. Упълномощава д-р Кети Петрова Маналова – Владкова да отрази новите обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и д-р Кети Петрова Маналова – Владкова.

 

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.