РЕШЕНИЕ
№ 661
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37

Относно: ОС_1609/11.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в продължение на проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, по Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък изпълнява проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) с Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика.     

Проектът е на стойност 824 365,40лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца до 01.05.2022 г.

Целта на проекта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ включва две основни направления дейности :

-НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа;

-НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

По НАПРАВЛЕНИЕ 1 считано от месец май 2021 година се предоставят почасови интегрирани здравно-социални услуги на 142 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 55 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на община Казанлък.

По НАПРАВЛЕНИЕ 2 се подпомагат социалните услуги, делегирани от държавата дейности, като се обезпечава сигурността и здравословната среда за потребителите и социалните работници. Изпълняват се дейности по осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преустройство на помещения за разделяне или изолиране на заразени потребители, осигуряване на компютри, таблети, телефони и др.

С писмо с вх. № 55-77-17/04.04.2022 г. от Екипа на Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020, Община Казанлък получи предложение за удължаване предоставянето на гореспоменатите услуги в рамките на Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“  за допълнителен срок от 6 месеца.

Дейностите по НАПРАВЛЕНИЕ 1 попадат в услугите, посочени в чл. 2, параграф 1, буква „в“ от Решение на ЕК 2012/21/ЕС от 20.12.2011 г. за Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) - „компенсация за обществена услуга за предоставянето на УОИИ с цел посрещане на социални нужди в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, грижите за децата, достъпа до пазара на труда и реинтегрирането в него, социалното жилищно настаняване и грижите за социално включване на уязвимите групи“.

Безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ представлява компенсация за обществена услуга за оператора на тази услуга (доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от Договора за функциониране на ЕС.

Община Казанлък следва да възложи услугата от общ икономически интерес за допълнителен период от 6 месеца на общинско предприятие (създадено по реда на чл. 52 от ЗОС), на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация.

Възлагането на услугата се осъществява чрез акт (актове) за възлагане. Актът за възлагане следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението за УОИИ: задължения за обществена услуга; продължителност на задълженията; предприятие и територия; изключителни или специални права; компенсационен механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията; собственост на активите; размер на таксата; др.

Общинският съвет чрез Кмета на общината, по силата на нарочен акт (решение на Общински съвет) следва да определи по какъв ред и кое звено на Общината ще предоставя услугата.

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за потребителите на патронажните грижи по проекта. Дейността по предоставяне на „Патронажна грижа“ обезпечава услугата за допълнителния период от 6 месеца и не предвижда събиране на такса от потребителите. Общински съвет има право да реши услугите по патронажна грижа, финансирани от ОПРЧР, да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

Частта от безвъзмездната финансова помощ по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ за НАПРАВЛЕНИЕ 1 „Патронажна грижа“ в размер на 143 136,00 лева представлява компенсация за УОИИ. Средствата са планирани за възнаграждения, осигуровки,  консумативи и материали, командировъчни разходи, трудова медицина за персонала в услугата, и др. във връзка с предоставянето на патронажните грижи. Всички разходи от компенсацията могат да бъдат поемани и извършвани след издаване на акта за възлагане на УОИИ. 

Съгласно Решение № 358/25.03.2021 г. на Общински съвет – гр. Казанлък и в изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) се предоставя от Домашен социален патронаж, гр. Казанлък за периода от 01.05.2021 г. – 01.05.2022 г.

Домашен социален патронаж, гр. Казанлък притежава необходимия опит, ресурси и квалифициран персонал, както и познава нормативните изисквания за осъществяване на този тип социална услуга.

Крайният срок за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“ е 01.05.2022 г., което се явява и краен срок за сключване на Допълнително споразумение за удължаване горепосочените дейности по проекта.

Забавяне в издаване Акта на възлагане след обявения краен срок поставя в риск възможността за осигуряване на жизненоважна подкрепа на нуждаещите се жители на територията на община Казанлък, което би довело до значителни и трудно поправими вреди за Община Казанлък, поради което считам, че е целесъобразно да се допусне предварително изпълнение на акта.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес,

  

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да предоставя услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) чрез Домашен социален патронаж, гр. Казанлък в продължение на проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък изготвянето и издаването на Акт (Заповед за възлагане) в съответствие с чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

3. Услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 6 месеца – допълнителният срок на предоставяне на услугата по проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.